Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Třídění odpadů – problematika odbytu, obchodovatelné komodity

| autor: Hana Tomášková0

odpady7.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Trh s druhotnými surovinami je poměrně proměnlivý a k výkyvům v odbytu dochází cyklicky. Příklady z praxe dnes ilustrují, jak předchází problémům s odbytem v Červeném Kostelci, Němčovicích či Prachaticích. Další možností může být také sdružování obcí do svazků, což navýší celkové množství vytříděných surovin a zlepší vyjednávací pozici na trhu.

Milníky, které v posledních letech ovlivnili situaci na trhu vytříděných surovin:

2018 - 2019

Evropský trh druhotných surovin ovlivnil zákaz dovozu odpadů do Číny platící od ledna 2018. Na trhu druhových surovin došlo k propadu cen, za které se tato tříděná komodita obchoduje. Propad se nejvíce týkal separovaného papíru, který pak následovaly plasty. Týkalo se to zejména směsného papíru, lepenek a kartonů. Důvody pro klesající cenu papíru: především nízký odbyt papíru na čínském trhu, málo zpracovatelských kapacit v Evropě, levné dřevo na trhu, kterého přebývá kvůli kůrovcové kalamitě, což způsobuje, že se papír vyplácí vyrábět rovnou z primárních surovin.

2020

Na počátku roku byl spuštěn krizový scénář kvůli nízké ceně separovaného papíru. Byly tedy uvolněny finanční rezervy, které měly za cíl navýšit platby třídicím linkám.

Trh druhotných surovin byl dále zásadně ovlivněn pandemií koronaviru COVID-19. Byla zavedena bezpečnostní pravidla pro třídění odpadu, výrazně vzrostla produkce domovních odpadů, zaznamenán byl obrovský nárůst obalového materiálu vlivem nákupů přes e-shopy.

2021

Vliv opatření souvisejících s pandemií přetrvává ve zvýšené míře i v roce 2021. Narůstá produkce odpadů, řadu z nich nelze z důvodů ochrany zdraví třídit, situace v oblasti odbytu druhotných surovin je stále velmi složitá, řeší se otázka využití výmětů z plastů a další problematika odbytu vytříděného odpadu.

EKO-KOM zvyšuje platby třídícím linkám:

ekokom_tabulka.png

Jak mohou obce přispět ke zvýšení odbytu:

Důraz na kvalitu třídění je klíčový

Kvalitní a čistší třídění druhotných surovin, což se týká zejména plastů, znamená lepší možnosti dalšího využití. Jedná se hlavně o PET (láhve), LDPE (fólie, plastové tašky apod.) a HDPE (sáčky na ovoce či pečivo). Sníží se tak i náklady na dotřídění.

Sdružování obcí do svazků

Svazky obcí disponují dohromady větším množstvím vytříděných odpadů, což je výhodnější z hlediska dalšího uplatnění druhotných surovin. Některé svazky obcí disponují i návaznými zařízení pro třídění odpadů.

Máte otázky k tématu? Hledáte způsoby, jak získat kontrolu nad odpadovým hospodářstvím? Zeptejte se odborníků z oboru:

Poradna3.png

Příklady dobré praxe:

Němčovice provozují samostatně sběrný dvůr, zpeněžit se dá papír, železný šrot či elektroodpad

Obec Němčovice provozuje sama sběrný dvůr téměř dvanáct let. Tím, že má vedení přímý vliv na řízení sběrného dvora, dokáže výrazným způsobem příznivě ovlivnit výsledky hospodaření. „Kdybychom předali sběrný dvůr k provozování odborné firmě, stálo by nás to nepoměrně víc. Sice bez starostí, ale draho. Výsledkem by bylo další zdražování poplatku za odpad našim občanům a také zvýšené platby z obecní pokladny,“ říká starosta obce Karel Ferschmann.

Ekonomika sběrného dvora je do určité míry závislá na možnosti zpeněžení některých druhů odpadu. Jsou to především papír, železný šrot či elektroodpad. „Za ostatní druhy odpadu už jen a jen platíme, a to nakonec ve výsledku i za likvidaci toho tříděného,“ dodává Karel Ferschmann.

V třídění odpadů se přitom Němčovice řadí k nejlepším obcím v České republice. Nejlepších výsledků pravidelně dosahují zejména u sběru elektroodpadu.

Červený Kostelec klade důraz na více partnerů u koncových zařízení

Aby město předcházelo problémům s odbytem vytříděných surovin soustředí se na zajištění dostatečně velkého zázemí v případě koncových zařízení pro likvidaci odpadu.

„Hlavní v této věci je se nevázat jen na jednu "velkou" svozovou firmu, ale mít případně více partnerů, kam suroviny dávat. Hlavní také je, aby město mělo k dispozici svoje vozidlo pro přepravu odpadů. Také je třeba, aby vždy odbyt nashromážděných surovin byl s partnery domluven smluvně a trvale, kde se dá nastavit určitá cenová hladině smluvních cen. U některých surovin musíme bohužel platit za jejich předání, ale doufáme, že se jedná vždy o dočasné řešení,“ komentuje situaci Štěpán Křeček, ekolog města Červený Kostelec.

V Červeném Kostelci bude od 1.7.2021 zaveden svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností. Na nádoby získalo město dotaci z Fondů Evropské Unie. Cílem je navýšení míry třídění použitých plastů a papíru a zajištění dalšího využití surovin, které končily ve směsném odpadu.

S tím souvisí také snížení produkce směsného komunálního odpadu. Červený Kostelec se dlouhodobě řadí mezi města, která mají nízkou produkci směsného komunálního odpadu.

Červený Kostelec graf1.png
Červený Kostelec graf2.png
Zdroj: Červený Kostelec
Produkce směsného
komunálního odpadu
Rok 2019 2020
Produkce v
tunách
1235 1258
Přepočet na
obyvatele (kg)
147,9 150,5

Zdroj: Červený Kostelec


Přečtěte si také:

Město Červený Kostelec zavádí svoz tříděných plastů a papíru přímo z domácností


Prachatice se zaměřují na osvětu občanů a snižování produkce SKO

V současné době se ve městě třídí papír, sklo čiré a barevné, plasty spolu s nápojovým kartonem, bioodpad, kovové obaly, použitý potravinářský olej, drobné elektro, vyřazený textil, obuv a hračky do k tomu určených nádob a kontejnerů.

Provozovatelem sběru tříděných odpadů je od 1.5.2011 společnost Technické služby Prachatice s. r. o. Papír se dotřiďuje a lisuje ve Sběrném dvoru v Krumlovské ulici a následně odváží k dalšímu zpracování. Plasty se společně s nápojovým kartonem dopravují na třídící linku společnosti RUMPOLD 01-Vodňany s.r.o., kde probíhá dotřídění, lisování a předání k dalšímu zpracování. Sklo se sváží automobilem s hydraulickou rukou do Sběrného dvoru v Krumlovské ulici a odtud je přepravováno k dalšímu zpracování do AMT Příbram. Bioodpad se sváží do místní Kompostárny a následně zde zpracovává na kompost. Vytříděné kovové obaly se odváží do sběrny druhotných surovin.

Od dubna 2018 je ve městě v zástavbě rodinných domů zaveden individuální nádobový sběr “od prahu domu“ pro tříděný papír a plast (nádoby o objemu 240 litrů). Od dubna 2020 byl tento systém rozšířen i do všech městských osad. K 31.12.2020 pak bylo občanům, kteří o tento způsob třídění projevili zájem, městem zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce 367 nádob na plast a 350 nádob na papír.

Přehled o množství vytříděného odpadu v tunách:

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papír 164,6 152,02 220,06 217,814 247,651 282,982 323,985
Sklo 110,4 116,93 137,36 137,383 144,404 162,28 166,976
Plast 111,4 116,78 136,17 151,815 158,448 181,286 205,931
Železo 12,8 12,65 23,5 16,781 19,148 26,031 30,55

Zdroj: Prachatice.eu

Prachatice_míra třídění_graf.jpg
Zdroj: Prachatice.eu

V roce 2020 vyprodukovali občané města Prachatice a městských osad celkem 1755 tun směsného komunálního odpadu, tj. 162 kg na 1 obyvatele. „Obce mohou osvětovou činností působit na své občany, podporovat místní podnikatele a snažit se snižovat množství produkovaného odpadu na území obce,“ upozorňuje Martin Malý, starosta města Prachatice.

Město se snaží dlouhodobě udržovat nižší produkci směsného komunálního odpadu, což se daří díky propracované osvětě obyvatel i nižší frekvenci svozů, která je možná i proto, že město věnuje velkou pozornost třídění bioodpadu. Prachatice provozují vlastní kompostárnu a sběrný dvůr.


Doporučujeme:

Příklady dobré praxe nakládání s odpady: Zdravé město Prachatice

Smart City Prachatice má smart koše na tříděný odpad


Chotěboř

V Chotěboři chtěli žáci místního gymnázia přesvědčili zdejší sběrné suroviny, že za rok vytřídí dostatek hliníku, aby se jim vyplatilo ho od nich vykupovat. Každý rok tak vytřídí přes 100 kg hliníku.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards