Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Poradna

Máte dotazy k poplatkům za odpady? Zajímá vás, jak správně třídit?

Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod? Kdy lze čerpat dotace?

Máte jiné otázky související s tématy, o kterých píšeme?

Můžete se obrátit na odborníky, kteří s námi spolupracují.
Odpovědi zašleme na váš e-mail.

Adresa:
Rubeška 393/7
Praha 9
190 00

Vybrané dotazy

Zákon o místních poplatcích zná vedle poplatku za nemovitost též poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (tzv. „poplatek za obecní systém“). V daném poplatkovém období může mít obec vždy pouze jeden z těchto poplatků.

Poplatníkem poplatku za obecní systém je mimo jiné fyzická osoba, která je přihlášena v obci. Přihlášením v obci se rozumí přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel v případě českých občanů.

Pokud je v obci uplatněn poplatek za nemovitost, pak poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovitosti své bydliště. Bydliště může, ale nemusí být totožné s místem, kde je občan přihlášen k trvalému pobytu.

Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku tak, že člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale. Takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy.

Více informací najdete zde.

Vodní zákon v § 38 zná pouze nakládání s odpadními vodami jejich vypouštění do vod povrchových, vod podzemních či jejich převoz na jinou ČOV. Všechny ostatní způsoby nakládání s odpadními vodami by se měli řešit podle zákona o odpadech.

Pokud dotyčný nevypouští odpadní vody do vod povrchových či podzemních, nemůže samozřejmě od vodoprávního úřadu získat platné povolení. Na druhé straně podle § 38, odstavec 8, může vodoprávní úřad, nebo ČIŽP vyzvat toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, aby předložil doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let.

Dotyčný sice akumuluje odpadní vody z DČOV v bezodtoké jímce, zákon ale nezná pojem vyčištěné odpadní vody. Neprovádí se rozbory, takže se neví nic o kvalitě vody. Zálivku trávníku lze navíc možná akceptovat v létě, v zimních měsících se ale jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Nejvhodnější by bylo, aby se dotyčný vydal na místně příslušný vodoprávní úřad, a zkonzultoval s ním tuto situaci.

Více se dozvíte zde.

V první řadě je třeba domluvit se se svozovou firmou, která u Vás zajišťuje svoz odpadů. Pokud si zajišťujete svoz komunálního odpadu vlastními silami, je vhodné prověřit situaci na trhu. Zjistěte, o jaký plast se přesně jedná a nabídněte ho. Na internetu najdete mnoho výkupců plastů, vykupuje je například i Kovošrot.

Pokud máte informace o vznikající černé skládce, případně o osobě, která odkládá odpady mimo vyhrazená místa, podejte podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud máte důkazy, na základě kterých by bylo možné zjistit, kdo skládku založil nebo do ní přispíval, přiložte je k podnětu. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že úřad odhalí odpovědnou osobu a v rámci přestupkového řízení jí uloží pokutu.

Do podnětu je důležité uvést, komu je adresovaný, kdo jej podává, čeho se týká a co sleduje. Doporučujeme přímo v textu podnětu požádat úřad, aby vás do 30 dní informoval, jak s podnětem naložil. Pokud by úřad například neodhalil konkrétního pachatele, přestupkové řízení by nemohl zahájit. Kdybyste ho o to nepožádali, nemusel by vás úřad o odložení věci ze zákona vůbec informovat.

Více informací najdete zde.

Kruh s šipkami je značka ZELENÝ BOD. Jedná se o ochrannou známku. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. To znamená, že v ceně výrobku jsou zahrnuty náklady spojené s obalovým odpadem.
O složení obalu, a tedy o tom, kam třídit jednotlivé odpady, vypovídá další značka na obalu, a to „trojúhelník“ s číslem či zkratkou materiálu.

Více informací najdete zde.

Péřové polštáře patří do sběrného dvora.

Ale jedná se o dnes velmi žádaný artikl a je možné je lépe využít tak, že je darujete na charitu (pozor, nepatří do kontejneru na textil) nebo nabídnete za odvoz přes internet. Je to lepší využití polštářů, které se Vám již nehodí a někdo další by je třeba rád využil. Některá města mají tzv. re-use centra, kam lze odložit nepotřebné věci.

Více informací najdete zde.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert