Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe nakládání s odpady: Zdravé město Prachatice

| autor: Hana Tomášková0

V Prachaticích se nebojí inovací, hledají nová řešení a mají zájem na tom, aby odpadové hospodářství města fungovalo. Vedle Prahy, Brna, Pardubic, Karlových Varů či Písku se i Prachatice řadí do seznamu „chytrých měst“ Smart Cities využívající moderní a inteligentní technologie, které zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní  prostředí. Za interaktivní mapu s kontejnery na tříděný odpad získaly Prachatice ocenění v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba.



Sběr tříděných odpadů

Ve městě a v městských osadách je celkem 68 sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad, ve kterých je rozmístěno 309 ks kontejnerů (101 na papír, 108 na plasty, 5 na kovové obaly, 51 na barevné sklo a 44 na bílé sklo). V roce 2018 byla zřízena 3 nová stanoviště, kam bylo umístěno celkem 11 kontejnerů (3 na papír, 3 na plast, 5 na sklo). Současně ve městě funguje doplňkový sběr plastů do pytlů v centru města, během roku 2018 bylo sebráno celkem 1722 pytlů.

Nově, od března 2018, mohou občané třídit kovové obaly do šedých kontejnerů na 5 místech ve městě. V březnu byly také instalovány na deseti lokalitách v centru města inteligentní odpadkové koše.

Od dubna 2018 byl zaveden ve vytipovaných lokalitách se zástavbou rodinných domů individuální nádobový sběr tříděného odpadu papír, plast, jako „pilotní projekt“. Na základě smlouvy o výpůjčce bylo na požádání městem zapůjčeno 199 nádob na plast a 185 nádob na papír. Občané do nich sesbírali 6,58 t papíru a 4,32 t plastů.

Od společnosti EKO-KOM a.s. město v roce 2018 získalo finanční příspěvek za separaci odpadů v celkové výši 1 524 698,- Kč (do sumy vybraných odpadů se započítávají i odpady vybrané od občanů ve sběrně Sběrných surovin v Prachaticích a v provozovně společnosti CZECH-METAL s.r.o., Žernovická ul.). Dále město získalo odměnu za prodej sebraného papíru za měsíc leden 2018 ve výši 23 031,- Kč. Následně pak veškerá odměna z prodeje papíru pokryla náklady spojené z předáním vytříděného plastu k dalšímu zpracování. Za každou tunu odevzdaného plastu město zaplatilo 1000,- Kč. Tato částka bohužel ještě naroste a v roce 2019 bude činit 1500,- Kč/t.

V tabulce je uvedeno množství sebraných odpadů v tunách a náklady spojené se sběrem tříděných odpadů v Kč.

ROK

PAPÍR

SKLO

PLASTY

NÁKLADY

V KČ

PŘÍJEM

EKO-KOM

TŘÍDĚNÝ

ODPAD

V KG /

1 OBYV.

2013

163,69

116,49

101,06+1,07*

1 767 536,-

1 266 252,-

34,30

2014

164,55

110,39

111,43+2,28*

1 761 979,-

1 356 836,-

34,93

2015

152,02

116,92

111,92+4,87*

1 975 788,-

1 214 924,-

34,92

2016

220,06

137,36

132,05+4,12*

2 643 756,-

1 325 578,-

45,13

2017

217,82

137,38

151,81+3,94*

3 229 449,-

1 451 713,-

46,64

2018

247,65

144,40

158,45+3,36*

3 122 221,-

1 524 698,-

51,24

Od roku 2011 se ve městě sbírá upotřebený potravinářský olej do tmavě zelených plastových popelnic (objem 240 l). Ve městě je 14 sběrných míst. Nádoby jsou pronajímány zdarma včetně jejich údržby a svozu od neziskové společnosti EKO-PF s.r.o. V roce 2018 bylo sebráno 1796 kg oleje.

Město již v roce 2012 navázalo spolupráci se společností Diakonie Broumov, která se zabývá zpracováním starého textilu, obuvi a hraček. Ve městě jsou umístěny 4 velkoobjemové kontejnery na sběr použitého textilu. Jeden z nich musel být během roku přemístěn, a to z důvodu dlouhodobě neúnosného stavu. Lokalita byla opakovaně místem vzniku černých skládek a útočištěm vandalů. V roce 2018 bylo do oranžových kontejnerů odevzdáno 66 t starého šatstva, obuvi a hraček. Svoz zajišťuje zdarma Diakonie Broumov.

Smart city a nejlepší elektronická služba

Pro občany města jsou veškeré informace týkající se sběru tříděných odpadů dostupné na webových stránkách města. Jednotlivá sběrná místa najdou v interaktivní mapě, která je každoročně aktualizována. Mapa byla v roce 2018 doplněna symboly pro označení míst sběru kovových obalů a inteligentních odpadkových košů, byly přidány aktuální fotografie každého sběrného místa. Nově lze v mapě vyhledávat dle jednotlivých komodit. Aplikaci lze prohlížet v různých zařízeních (chytrý telefon, tablet, PC, apod.). Město získalo v roce 2018 za interaktivní mapu s kontejnery na tříděný odpad 1. místo v krajském kole soutěže „Zlatý erb“ v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba.

Od roku 2011 se ve městě sbírá upotřebený potravinářský olej do tmavě zelených plastových popelnic (objem 240 l). Ve městě je 14 sběrných míst. Nádoby jsou pronajímány zdarma včetně jejich údržby a svozu od neziskové společnosti EKO-PF s.r.o. V roce 2018 bylo sebráno 1796 kg oleje.


Komunální odpady

Od dne 13. září 2018 platí nová Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 2/2018 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Do vyhlášky byly zapracovány veškeré výše uvedené změny v systému nakládání s komunálními odpady ve městě a dále sběr použitých potravinářských olejů a tuků.

V celém městě včetně osad funguje nádobový sběr

Ke konci roku 2018, s účinností od 1.1.2019, byla zastupitelstvem města schválena Obecně závazná vyhláška města Prachatice č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Z vyhlášky byla vypuštěna část týkající se úlevy na poplatku pro občany v městských osadách shromažďující komunální odpad v pytlích. Tento způsob sběru se již nerealizuje, v celém městě včetně osad funguje nádobový sběr. Místní poplatek od občanů města zůstal stále ve výši 500,- Kč/osobu/rok. V roce 2018 se od občanů města vybralo celkem 5 272 193,- Kč.

V následující tabulce je uvedeno množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu („SKO“) a objemného odpadu občany města, náklady na svoz a uložení SKO a dále pak přepočet množství vyprodukovaného SKO v kg na 1 obyvatele. V nákladech na provoz velkoobjemových kontejnerů je započítán pronájem, cena za odvoz a uložení odpadu. Do velkoobjemových kontejnerů se ukládá vedle objemného odpadu, stavební odpad, odpad ze hřbitova.

ROK

SKO

(t)

NÁKLADY NA SVOZ (Kč)

NÁKLADY NA ULOŽENÍ

(Kč)

SKO (Kg) / 1 obyvatele

OBJEMNÝ ODPAD

(t)

NÁKLADY NA PROVOZ -

velkoobjemové kontejnery (Kč)

2013

1784,76

2 970 597,-

2 297 787,-

160,16

606,27

1 600 545,-

2014

1893,46

3 095 230,-

2 590 183,-

170,19

591,36

1 503 364,-

2015

1807,65

3 055 781,-

2 524 301,-

163,64

531,36

1 267 451,-

2016

1649,15

2 848 829,-

2 149 837,-

150,81

226,32

1 047 202,-

2017

1624,00

3 098 974,-

2 017 956,-

149,40

238,69

1 054 558,-

2018

1615,59

2 890 170,-

1 943 425,-

149,48

231,05

1 335 997,-


Jak na netřídiče

Přestože město nabízí celou řadu možností separace odpadů, přetrvává bohužel stále určité procento občanů, kteří třídit odpad odmítají. Těm potom svoz SKO 1x za 14 dní samozřejmě nestačí. U této části populace bude nutno přistoupit k reálným opatřením, popelnici nevyvážet a umístit na ni upozornění: „Popelnice obsahuje vytříditelné složky – bude vyvezena až po vytřídění“.

Černé skládky

Přestože mají prachatičtí občané možnost bezplatně odložit ve Sběrném dvoře v Krumlovské ulici objemné věci jako jsou nábytek, koberce, elektrospotřebiče či sanitární keramika, nechávají je často ležet vedle kontejnerů ve městě.

Toto neukázněné chování stojí město nemalé finanční prostředky, úsilí, čas i energii, které by mohly být vynaloženy jinde. V roce 2018 Prachatice za úklid černých skládek zaplatily 230 tisíc korun.

Je třeba také upozornit, že zmíněné odkládání nepotřebných věcí se považuje, stejně jako v případě zakládání černých skládek v přírodě, za přestupek, za který může být uložena pokuta až 50 tisíc korun.

Zdroj: MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí města Prachatice

Foto: zdroj: město Prachatice

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert