Pitná voda: od 12. ledna platí nová směrnice

| autor: Hana Tomášková| zdroj: SOVAK ČR, Úřední věstník Evropské unie0

voda_pitna2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nová směrnice pro pitnou vodu byla vydána v Úředním věstníku Evropské unie. Nabývá účinnosti 12. 1. 2021.

Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě v přepracovaném znění. Je určena členským státům EU.

Směrnice řeší například normy jakosti, přístup k bezpečné vodě založený na posouzení rizik, posouzení rizik domovních rozvodných systémů, minimální požadavky na chemické látky na úpravu vody a filtrační média přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě atd.

Přístup k bezpečné vodě

Jedním z cílů směrnice je zlepšit kvalitu a bezpečnost vody z vodovodu a usnadnit přístup k pitné vodě všem v Evropské unii. Členské státy zajistí, aby se na dodávky, úpravu a rozvod vody určené k lidské spotřebě vztahoval přístup založený na posouzení rizik, který zahrnuje celý zásobovací řetězec od povodí přes odběr, úpravu, akumulaci a rozvod vody až po místo splnění požadavků určené v článku 6.

Monitorování

Cílem je i podpora pití vody z vodovodu namísto balené vody tím, že se zvýší kvalita vody z vodovodu zavedením přísnějších limitů pro určité znečišťující látky, včetně olova.

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily pravidelné monitorování jakosti vody určené k lidské spotřebě za účelem kontroly, zda voda dostupná pro spotřebitele splňuje požadavky této směrnice, a zejména zda jsou dodržovány hodnoty ukazatelů.

Ke splnění povinností členské státy zavedou vhodné monitorovací programy pro veškerou vodu určenou k lidské spotřebě. Tyto monitorovací programy jsou specifické pro každý systém zásobování vodou.

Dostupnost kohoutkové vody

Nová pravidla byla navržena tak, aby se kvalitní kohoutková voda stala dobře dostupnou v celé Evropské unii. S cílem podpořit používání kohoutkové vody určené k lidské spotřebě členské státy zajistí, aby ve veřejných prostorách, je-li to technicky možné, byla nainstalována venkovní či vnitřní zařízení.

Členské státy mohou na podporu používání kohoutkové vody určené k lidské spotřebě přijmout rovněž následující opatření: zvyšování informovanosti o nejbližších venkovních či vnitřních zařízeních; zahájení kampaní, které mají občany informovat o jakosti této vody; podpora poskytování této vody ve správních a jiných veřejných budovách či podpora poskytování této vody zákazníkům v restauracích, jídelnách a stravovacích službách zdarma či za nízký servisní poplatek.

Přechodné období

Do 12. ledna 2026 přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby u vody určené k lidské spotřebě byly dodrženy hodnoty ukazatelů stanovené v příloze I části B pro bisfenol A, chlorečnany, chloritany, halogenoctové kyseliny, mikrocystin-LR, PFAS celkové, sumu PFAS a uran.

Do 12. ledna 2026 nejsou dodavatelé vody povinni při monitorování vody určené k lidské spotřebě v souladu s článkem 13 monitorovat ukazatele uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Další informace a celé znění směrnice najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.