Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Šetrná veřejná správa - provoz administrativních budov

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR/ Cenia0

mesto.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Veřejné instituce patří v Evropě k největším spotřebitelům. Utrácejí přibližně 16 % hrubého domácího produktu Evropské unie, tedy sumu odpovídající polovině hrubého domácího produktu Německa. Veřejné instituce mají tedy prostřednictvím veřejných zakázek značný potenciál zmírnit tlak na životní prostředí uplatňováním environmentálních požadavků.

Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

Metodika se zaměřuje na tzv. běžný provoz institucí. Upozorňuje na opatření, která je možné v rámci chodu organizace přijmout a snížit tím dopady na životní prostředí. Upozorňuje na konkrétní problematické vlastnosti běžných produktů a doporučuje charakteristiky, které může organizace při pořizování produktů požadovat a dosáhnout tak nákupů environmentálně šetrnějších.

Provoz administrativních budov

Provoz administrativních budov představuje zátěž životního prostředí, pokud jde o

- spotřebu elektrické energie spojené s produkcí skleníkových plynů;

- spotřebu vody;

- produkci odpadů;

- místní znečištění ovzduší spojené s dopravou do zaměstnání a zásobování.

Úspory dosažené prostřednictvím odpovědného přístupu je možné zvážit v každé z produktových kategorií této metodiky.


Přečtěte si také:

Šetrná veřejná správa - osobní vozidla a lehká užitková vozidla


Cíl

Snížit spotřebu vody; snížit spotřebu energií získaných z neobnovitelných zdrojů a snížit tak produkci skleníkových plynů; snížit produkci odpadů a dodržovat hierarchii nakládání s odpady (0 % skládkování, důsledné třídění a opětovné používání, předcházení vzniku odpadů).

Cíl do roku 2020

Ve veřejné správě sledovat a trvale snižovat

a) spotřebu energie, zejména spotřebu neobnovitelné primární energie;

b) spotřebu paliv, zejména spotřebu fosilních paliv;

c) spotřebu pitné vody;

d) množství odpadů

Opatření v rámci organizace

− energie 

sestavit bilanci spotřeby energií a emisí skleníkových plynů (jednotlivé budovy i organizace jako celek);

vypracovat a implementovat akční plány ke snižování spotřeby energie v rámci instituce; 

zvýšit podíl OZE v nakupované energii; 

zvláštní pozornost věnovat osvětlení - při rekonstrukci či pořizování budov požadovat využití přirozeného denního světla v maximální technicky proveditelné míře (a tak, aby toto řešení poskytovalo dostatečné osvětlení dle platných hygienických a technických norem); pro vybrané prostory (chodby, kuchyňky, WC) instalovat osvětlení s automatickým vypínáním / čidlem přítomnosti;

− voda 

monitorovat spotřebu vody, navrhnout technická opatření na snížení spotřeby; 

prověřit a využít možnosti hospodaření se srážkovou vodou (opatření k retenci vody, resp. krátkodobé akumulaci a dalšímu využití srážkové vody) či využití vody šedé;

− odpady 

zavést monitoring množství odpadů a způsobu jejich svozu/zpracování (předcházení vzniku + opětovné používání + třídění a hierarchii nakládání s odpady s cílem 0 % skládkování)

− paliva – monitorovat spotřebu paliv a snižovat ji;

− sdílet správnou praxi v rámci státní/veřejné správy;

− motivovat uživatele/zaměstnance k úsporám a šetrnému zacházení s vodou a energiemi zavést opatření na úrovni spotřebitele/zaměstnance (školení, osvěta).

Smluvní podmínky dodávek

Smlouvy na dodávky plynu a elektřiny by měly odpovídat profilu odběratele (volba příslušného tarifu by měla vycházet z analýzy skutečné energetické náročnosti a chodu budovy). Ustanovení o energetické efektivitě by měla být zařazena do popisu zakázky na zajištění vytápění budovy. Smlouvy na odběr odpadu je třeba nastavit tak, aby odpovídali druhu a množství produkovaného odpadu (např. četnost svozu, kapacita sběrných nádob, typ vozidel ke svozu odpadu apod.)

Metodické listy k vybraným produktovým kategoriím: provoz budov (hospodaření s vodou, energiemi a odpady) – list č. 4

Další metodiky

K usnadnění environmentálně šetrného zadávání existuje rovněž řada metodik vypracovaných Evropskou komisí, hovoří se o tzv. zelených veřejných zakázkách – GPP, Green Public Procurement.

kancelářské budovy – návrh, výstavba a provoz

vnitřní osvětlení

infrastruktura pro čištění odpadních vod

Další informace najdete zde.

Příklady zakázek se zohledněním environmentálních, či sociálních parametrů jsou k dispozici zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT