Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nulový odpad: Bioodpad

| autor: Hana Tomášková0

hodonin.jpg
zdroj: Hodonín se zaměřil na oddělený sběr bioodpadu z kuchyní domácností - Ilustrační foto/ Wikimedia Commons

Obec musí zajistit sběr minimálně biologických odpadů rostlinného původu. Od roku 2020 rovněž platí povinnost sběru jedlých olejů a tuků. Vzhledem k současné nedostatečné kapacitě koncových zařízení pro biologické odpady živočišného původu je třeba nejprve vyřešit tuto problematiku a pak bude možné zaměřit se i na oddělený sběr této komodity.

Zákon o odpadech

Zákon o odpadech definuje biologický odpad jako 2 d) biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu.

Metodický pokyn k zařazování

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí MZP/2021/720/904 uvádí k zařazování biologicky rozložitelných odpadů: Obec zařadí své komunální odpady pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů. Odděleně soustřeďované využitelné složky (tzv. „tříděný sběr“) obec zařadí pod katalogová čísla podskupiny 20 01 Katalogu odpadů: ‐ biologický rostlinný odpad ze zahrad (20 02 01), biologický odpad z kuchyní (20 01 08), biologický odpad rostlinného původu z kuchyní lze zařadit i pod (20 02 01).

Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem

  1. Předcházení vzniku odpadu – ukládání odpadu do nádoby označené jako biologicky rozložitelný materiál – bioodpad lze pak kompostovat na svém pozemku
  2. Ukládání odpadu do nádoby na bioodpad svážené svozovou společností (technickými službami apod.) – řídí se podmínkami danými svozovou společností

Proč je vhodné separovat bioodpad ze směsného odpadu

Bioodpad je objemný a v některých regionech zaplňuje až čtvrtinu nádob na směsný komunální odpad. V době, kdy obce musí splnit dané cíle, je jednou z vhodných cest právě odstranění biosložky z SKO. Omezí se skládkování využitelných materiálů, uvolní se nádoby na směsné odpady. Ty se i lépe udržují v čistotě. Rostlinný bioodpad lze úspěšně využívat ke kompostování či mulčování, čímž se do půdy vrací cenné živiny.

Proč obecně nelze třídit bioodpad živočišného původu spolu s rostlinným

Důvodem jsou zvýšené hygienické nároky. Bioodpad živočišného původu musí projít vyšší teplotou než rostlinný bioodpad, aby došlo k vyhubení škodlivých mikroorganismů. Na kompostárně se běžně potřebných teplot nedosáhne. Bioplynová stanice je proto vhodné řešení. Řada měst, které mají bioplynku v akceptovatelné vzdálenosti, již tuto možnost využívá.

Jak to funguje v praxi: Hodonín se zaměřil na oddělený sběr bioodpadu z kuchyní domácností

Kuchyňský odpad je stále ještě problematickou skupinou odpadů vzhledem ke svým vlastnostem a tím způsobům, jak může být zpracováván. Město Hodonín intenzivně pracuje na snižování množství směsného komunálního odpadu. Jako vhodný krok, i vzhledem k dostupnosti bioplynové stanice, proto zvolilo oddělený sběr kuchyňských zbytků z domácností.

V Hodoníně v květnu zavedli v rámci pilotního projektu sběr kuchyňského odpadu rostlinného i živočišného původu do speciálních nádob. Těch je prozatím 30 kusů a jsou rozmístěny na sídlišti Jihovýchod.

Do nádob je možné vhazovat tepelně upravené i neupravené potraviny, prošlé potraviny včetně původního obalu, např. kelímku, plastu či kovu, dále maso, ryby, kosti, mléčné výrobky, veškeré zbytky, pečivo a další potraviny rostlinného i živočišného původu.

Projekt bude probíhat od května do července tohoto roku. Pokud bude vyhodnocen jako úspěšný, rozšíří se tento druh třídění i do dalších lokalit ve městě.

V roce 2021 tvořil biologický odpad v Hodoníně za rok 2021 12,96 % z celkového množství odpadů. Což je pouze vyseparovaná část posbíraná do biozvonků, biopopelnic a pytlů s listím od podzimních pytlových svozů. Co se týče směsného komunálního odpadu, dá se předpokládat, že část nevyseparovaného odpadu tvoří právě zbytky z kuchyní .Chceme snižovat množství SKO a vidíme velký potenciál právě v této komoditě,“ vysvětluje Petra Kotásková, tisková mluvčí města Hodonín, proč se město k tomuto kroku rozhodlo.

Produkce odpadů ve městě Hodonín

Papír Plast Sklo Sklo Celkem Nápojový karton Kov Kov Celkem Zbytkový odpad
Popisky řádků Sklo směsné Sklo bílé Kov - čistý Kov - sbíraný ve směsi
2019 28,635 7,365 5,615 5,300 10,916 0,309 46,429 46,429 194,270
2020 22,267 7,641 5,317 6,566 11,883 0,326 31,747 0,019 31,766 197,467
2021 21,739 7,088 5,921 5,730 11,652 0,324 36,400 0,085 36,485 205,893

Výtěžnost/ Uvádí se výtěžnost na jednoho občana, kilogram/rok. Počítá se s 23828 obyvatel k 1.1.2022 dle ČSÚ

Papír Plast Sklo Celkem Kov Celkem Zbytkový odpad
2019 28,635 7,365 10,916 46,429 194,270
2020 22,267 7,641 11,883 31,766 197,467
2021 21,739 7,088 11,652 36,485 205,893

K čemu lze kuchyňský bioodpad či gastroodpad využít

Tento odpad je v bioplynových stanicích využíván pro výrobu bioplynu. Získává se z něj energie, kterou lze například vytápět objekty, ohřívat vodu či ji použít k pohonu aut. Z jedné tuny těchto odpadů lze získat asi 381 kWh elektřiny. Dalším produktem zpracování gastroodpadu v bioplynové stanici je digestát, který se využívá v zemědělství jako hnojivo.

Výhody odděleného sběru kuchyňských zbytků

  1. Možnost snížení množství SKO – bioodpady tvoří až 25 % obsahu nádob na směsný komunální odpad. Méně odpadu tak skončí na skládkách, kde je to nejen nežádoucí, ale dokonce i potenciálně nebezpečné (vyšší sklon k tvorbě plynů, náchylnost k náhodným explozím a nekontrolovanému hoření)
  2. Omezení potravin v kanalizaci-snížení výskytu hlodavců ve městě
  3. Ušetření peněz za skládkování z důvodu odklonění bioodpadu
  4. Možnost využít odpad dále – k výrobě energie či hnojiva
  5. Větší čistota kontejnerových stání a jejich okolí

„Výhod je rozhodně víc než nevýhod. Tou hlavní je snižování množství SKO, ke kterému tlačí obce i legislativa,“ komentuje situaci Petra Kotásková a dodává, „Omezováním zbytků potravin v kontejnerech a mimo ně dochází ke snížení množství potravy pro potkany. Tím, že máme nastaven svoz gastroodpadu s týdenní frekvencí ve stylu plná nádoba za prázdnou a čistou téměř nehrozí vznik zápachu a plísní v nádobě, jak se tomu děje v právě v nádobách na SKO. Lidé mohou mít lepší pocit, že i zbytky jejich gastroodpadu budou využity.“


Termín "gastroodpad" zahrnuje biologicky rozložitelný odpad, který vzniká v restauracích, jídelnách, výrobnách potravin a dalších provozovnách obdobného charakteru. V širším slova smyslu je možné zahrnout do gastroodpadu i prošlé potraviny a potraviny nevyhovující kvality z obchodní sítě. Nicméně termín "gastroodpad" se na úrovni obcí zažil i pro kuchyňský odpad z domácností a řada nádob, kam mohou občané odkládat své kuchyňské zbytky, je takto označena. Pro lepší pochopení jsou tedy v článku užity termíny kuchyňský bioodpad, kuchyňské zbytky i gastroodpad jako totožný název pro bioodpad rostlinného i živočišného původu z domácností.


Máte dotazy týkající se sběru kuchyňského odpadu? Zajímají vás detaily zpracování bioodpadu? Můžete se obrátit na odborníky prostřednictvím naší Poradny:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema