Jak se ke kombinovanému sběru odpadu staví MŽP/ SFŽP?

| autor: Hana Tomášková0

plechovka.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Kombinovaný sběr znamená sběr různých druhů vytříděných odpadů do společné nádoby. Pro obce představuje výhody v podobě menšího záboru veřejného prostranství, efektivnějších svozů odpadu a tím i úspor nákladů na odpadové hospodářství a větší komfort pro občany. Jaká však představuje úskalí, ohrožuje recyklaci?

Zeptali jsme se Ondřeje Charváta z Ministerstva životního prostředí:

Jak se MŽP staví ke kombinovanému sběru odpadu? Záleží na tom, které komodity se třídí dohromady? Existují nějaké výjimky?

Je potřeba vždy vycházet z platné legislativy, tedy z aktuálně platného zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Zákon uvádí, že obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Na zákon navazuje výše uvedená vyhláška, která upřesňuje podmínky plnění těchto povinností. Vyhláška dává obci určité možnosti v rámci kombinovaného tříděného sběru sbírat odpady z plastů, skla a kovů, ovšem pouze pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání k ohrožení možnosti jejich recyklace. Kombinovaným sběrem tedy nesmí dojít ke zhoršení kvality jednotlivých vytříděných složek, aby nebyla ohrožena úroveň recyklace, do které vytříděné složky vstupují. MŽP v zásadě vidí jako možnost kombinace sběru plastů a kovů. Další možnosti jsou již obtížné na zajištění výše uvedeného požadavku na kvalitu výstupů.

Jedná se o způsob, který může obcím snížit náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu?

Záleží na nastavení odpadových služeb v dané obci, což lze plošně obtížně hodnotit. V každém případě musí být vyhodnoceny možnosti návazných zařízení, zda jsou schopna si s kombinovaným sběrem poradit.

Za Státní fond životního prostředí odpovídá jeho tisková mluvčí, Lucie Früblingová:

Podporuje SFŽP kombinovaný sběr tříděného odpadu? Evidujete zájem obcí o státní podporu v této oblasti?

Dotaci na tento typ sběrných nádob bylo možné získat v Operačním programu Životní prostředí, nicméně mezi přijatými žádostmi tyto projekty neevidujeme. Převažují projekty na pořízení nádob na tříděný jednodruhový odpad.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.