Šluknov: Existuje cesta, jak snížit počet neplatičů?

| autor: Hana Tomášková0

Šluknov1a.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Město Šluknov má necelých 6 tisíc obyvatel. Podobně jako další města na severu Čech čelí velkému počtu neplatičů, od kterých nelze poplatek za svoz a likvidaci odpadu vymoci.

Ekonomická stránka odpadového hospodářství města Šluknov

Příjmy do odpadového hospodářství jsou tvořeny z poplatku za svoz komunálního odpadu od občanů, který činí v roce 2020 720 Kč/ občan/ rok, odměny od firmy EKO-KOM za obalové složky vytříděného odpadu a zbytek doplácí město ze svého rozpočtu.

Rozpočet města na odpadové hospodářství byl v roce 2019 7,5 mil. Kč na rok. Za rok 2020 je to již 9 mil. Kč.

Příjem z poplatku od občanů byl v roce 2019 rozpočtován na 3,2 mil. Kč, vybrány byly pouze cca 2 mil Kč. V roce 2020 je plánován příjem z poplatku od občanů ve výši 3,5 milionu Kč, lze však předpokládat, že počet neplatičů se ani v letošním roce nezmění a opět nebude splněn předpokládaný příjem.

Příjem za obalové složky od firmy EKO-KOM je ve výši 600-700 tisíc Kč/ ročně.

Zbývající náklady (cca 4,8 mil) za rok 2019 byly hrazeny z rozpočtu města.

Problémem jsou občané, kteří poplatek neuhradí a město ho pak musí vymáhat. Eviduje se téměř 30 % neplatičů. Vzhledem ke složení obyvatelstva dochází k velkému počtu nedobytných pohledávek, kde jen administrace upomínek plně zaměstná jednoho pracovníka městského úřadu.

Ještě v době fungování skládky na území města, kterou provozovala společnost Marius Pedersen, činil příjem do rozpočtu města Šluknov zhruba 11 milionů Kč ročně. Skládkování bylo ukončeno v roce 2014.

Výdaje na odpadové hospodářství

K problematickému vymáhání pohledávek od neplatičů se přidávají obvyklé obtíže odpadových hospodářů, co s vytříděnými složkami odpadu, kdy zásadně narostly náklady za jejich odběr. Za tunu papíru platí svozová společnost, která je 100 % vlastněna městem, 1500 Kč na koncovém zařízení, za směsný komunální odpad cena činí 1400 Kč za uloženou tunu na skládce (900 Kč cena za uložení odpadu na skládce + 500 Kč poplatek stanovený zákonem).

Do ceny za svoz a uložení komunálního odpadu se promítá cena za uložení tuny odpadu na koncovém zařízení (skládka) a pochopitelně i dojezdová vzdálenost. Cenu ovlivňuje také zvyšování cen pohonných hmot a zvyšování ceny práce.

Dalším negativním vlivem v tomto roce byly vícenáklady spojené s koronavirovou pandemií. Šluknov zaznamenal obrovský nárůst všech druhů odpadů, a to včetně velkoobjemového. Lze se pochopitelně domnívat, že je to způsobeno tím, že děti a žáci ze škol a mnozí rodiče zůstali dlouhodobě doma, což se mimo jiné projevilo i na množství vyprodukovaného odpadu.

Šluknov1b (2).jpg
Šluknov

Existuje řešení do budoucna?

Město netrpělivě očekává přijetí nového zákona o odpadech, který by mohl obcím umožnit vhodnější nastavení způsobu úhrady za odpady. Možným řešením by byla i změna z poplatku na občana na poplatek za nádobu. Je nutné přiznat, že oba způsoby mají své výhody i nevýhody.

Dalším možným řešením u bytových domů by bylo oplocení celých kontejnerových hnízd umístěných samostatně pro každý blok. V uzamykatelných klecových stáních by musely být dostupné všechny obvyklé nádoby na odpad včetně těch na tříděný a bioodpad, protože čím menší vzdálenost k nádobám, tím více se zvyšuje motivace k neodkládání tříděného odpadu do odpadu směsného. Zároveň by občané byli motivováni cenou, a to v případě dobrého vytřídění a nižší produkce směsného komunálního odpadu. Město by tak získalo značné množství kvalitně vytříděného odpadu a tím kvalitnější obchodovatelnou komoditu za předpokladu, že by ke třídění zodpovědně přistupovala většina obyvatel.

Vhodným řešením by mohla být povinná biopopelnice nebo kompostér u každého domu. Město by tak zajistilo odklon biosložek ze směsného komunálního odpadu.

Občané by platili podle toho, jaké množství odpadu by vyprodukovali a jak důkladně by ho třídili. Finanční motivace je zřejmá a lidé by oplocená kontejnerová stání více hlídali.

Je však třeba přiznat, že tato opatření by byla pro rozpočet města značně finančně nákladná.

Dokonalejší technologie

Pomocí čipů na odpadových nádobách a díky kamerovému systému by mohlo dojít k digitalizaci odpadového hospodaření. Cílem by byla lepší kontrola a efektivnější nakládání s odpady. Podle potřeby by se dala upravovat frekvence svozů a plány jejich tras, zvolily by se vhodné velikosti a počet nádob apod.

Když má město zájem o odpadové hospodářství, výsledky se dostaví

Budoucnost přeje připraveným. Toto nevelké severočeské městečko již v minulosti dokázalo, že se nebojí získat nad svými odpady kontrolu. Nechybí mu zájem, energie a plány na lepší hospodaření s odpady. Zajímá se o nové technologie, hledá inspiraci v zahraničí.

Cesta Šluknova k lepšímu nakládání s odpady nebyla a stále není jednoduchá. Ale tuto pouť absolvují i mnohé další obce a města v České republice.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn