Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: V Prachaticích mají vlastní kompostárnu a nabízejí třídění odpadu od prahu domu

| autor: Hana Tomášková0

prachatice.jpg
zdroj: Sběrný dvůr Prachatice/ Prachatice.eu

Město Prachatice se dlouhodobě zaměřuje na co nejefektivnější vedení odpadového hospodářství. Trend každoročního nárůstu v třídění odpadu doplňuje snaha o snižování množství vyprodukovaného směsného odpadu. Velkou roli zde hraje i osvěta občanů.

Množství vytříděného odpadu v Prachaticích rok od roku roste

Sběr separovaného odpadu v Prachaticích probíhá již od roku 1994. Ve městě a v městských osadách je celkem 74 sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad, ve kterých je rozmístěno 351 ks kontejnerů (111 na papír, 120 na plasty, 20 na kovové obaly, 54 na barevné sklo a 46 na bílé sklo). V roce 2020 bylo zřízeno jedno nové stanoviště v roce 2019 tři nová stanoviště.

Od dubna 2018 je ve městě zaveden individuální nádobový sběr tříděného odpadu papír, plast “od prahu domu“ v zástavbě rodinných domů, kde je směsný komunální odpad ukládán do popelnic o objemu 110 litrů. Od dubna 2020 byl nově rozšířen i do všech městských osad. K 31.12.2020 bylo občanům, kteří o tento způsob třídění projevili zájem, městem zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce 367 nádob na plast a 350 nádob na papír.

Občané mají k dispozici nádoby na kovy, textil a potravinářský olej.

Přehled o množství vytříděného odpadu v tunách:

Separovaný odpad 2016 2017 2018 2019 2020
Papír 220,06 217,814 247,651 282,982 323,985
Sklo 137,36 137,383 144,404 162,28 166,976
Plast 136,17 151,815 158,448 181,286 205,931
Železo 23,5 16,781 19,148 26,031 30,55
Prachatice_vytříděný odpad_graf.jpg
zdroj: Prachatice.eu

Město klade důraz na informovanost občanů

Pro občany města jsou veškeré informace týkající se sběru tříděných odpadů dostupné na webových stránkách města. Jednotlivá sběrná místa najdou v interaktivní mapě, která je každoročně aktualizována. Mapa byla doplněna místy sběru kovových obalů, byly přidány aktuální fotografie každého sběrného místa a dny svozu jednotlivých nádob. Aplikaci lze prohlížet v různých zařízeních (chytrý telefon, tablet, PC, apod.).

Město Prachatice vyvíjí i osvětovou činnost. „Informace občanům jsou pravidelně předávány prostřednictvím článků v Radničním listu, v loňském roce byl vydán v rámci projektu CEWA ATCZ205, podpořeného z programu Interreg, odpadový kalendář, který obdržely všechny prachatické domácnosti,“ uvádí Martin Malý, starosta města Prachatice, a doplňuje: „Z projektu BEACON, zaměřeného na ochranu klimatu, jsme získali „Studii odpadového hospodářství města Prachatice“, na základě výstupů z této studie se zaměříme na cílenou osvětu.“

Dotace jako podpora projektů odpadového hospodářství

Město Prachatice bylo úspěšné v získávání dotační podpory na různé projekty zaměřené na odpady i v letech minulých. Jednalo se o investiční projekty, jako byla výstavba sběrného dvora a kompostárny, pořízení svozové techniky a nádob na tříděný odpad, bioodpad a kompostéry podpořené z OPŽP, nebo i měkké projekty zaměřené na osvětu např. „Bioodpad řešíme společně“, podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Prachatice mají vlastní sběrný dvůr a kompostárnu

Město je majitelem sběrného dvora, který provozují Technické služby Prachatice. Sběrný dvůr, stejně jako kompostárna, jsou v provozu od roku 2015.

Kompostárna Prachatice slouží ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů z Prachatic a okolí. Je určena pro obyvatele, firmy i drobné živnostníky. Cílem výstavby kompostárny bylo zajistit navýšení míry třídění bioodpadu rostlinného původu a zajištění jeho dalšího využití. Maximální kapacita zařízení je 3200 t.

Snaha o snižování produkce směsného komunálního odpadu

V roce 2020 vyprodukovali občané města Prachatice a městských osad celkem 1755 tun směsného komunálního odpadu, tj. 162 kg na 1 obyvatele.

V Prachaticích v posledních 2-3 letech narůstá celkové množství odpadu. Je pochopitelné
a v tomto případě i žádoucí, že při větší celkové produkci roste i množství vytříděných složek. Snažíme se činit opatření ke snižování celkové produkce. V roce 2019 jsme v celém městě, kromě sídliště, snížili četnost odvozu komunálních odpadů z týdenního na 14ti denní,“ říká Martin Malý.

Prachatice_sko_graf.jpg
zdroj: Prachatice.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards