Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha vrátila k přepracování dokumentaci k záměru znovuotevření revitalizované části skládky Ďáblice

| autor: Hana Tomášková0

Praha vrátila k přepracování dokumentaci k záměru znovuotevření revitalizované části skládky Ďábli

Jak jsme vás informovali v našem článku, oznamovatel záměru, firma FCC ČR, usiluje o využití prostoru v již zrevitalizované části skládky*. Plánované veřejné projednání výše uvedeného záměru v červnu kvůli oznamovateli neproběhlo (více zde), konalo se až v náhradním termínu v červenci 2019 (více zde). Významná část diskuze veřejného projednání byla věnovaná těsnosti skládky a ovlivnění kvality vod v území. K úplnému vyjasnění dané problematiky však nedošlo.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ( OCP MHMP) na základě této skutečnosti stanovuje následující požadavky na přepracování:   

- Rozšířit dokumentaci o všechna dostupná opatření pro eliminaci zápachu při provozu skládky (Kapitola D. IV. )

- Předložit nezávislý hydrogeologický oponentní posudek, který prokáže těsnost či netěsnost tělesa skládky a vliv na kvalitu podzemních vod. Zpracovatel této studie bude vybrán dle doporučení OCP MHMP.

- Zohlednit v dokumentaci relevantní připomínky vznesené na veřejném projednání a zaslané k vlastní dokumentaci.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po prostudování dokumentace, zaslaných vyjádření, závěrů z veřejného projednání a konzultace se zpracovatelem posudku došel k závěru, že bez přepracování dokumentace nelze provést úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Nemohl by tak být naplněn účel posuzování, kterým je podle § 1 odst. 3 zákona získání objektivního odborného podkladu pro vydání rozhodnutí a přispění k udržitelnému rozvoji společnosti.  

O řádném a svědomitém zpracování pachové studie (Ing. Petra Auterská, CSc. 03/2019) vyjadřuje MČ Praha-Ďáblice pochybnosti a upozorňuje, že pachová studie je nedostatečným podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí.

Také Česká inspekce životní prostředí (dále též „ČIŽP“) ve svém vyjádření č.j. ČIŽP/41/2019/5907 ze dne 7. 5. 2019 uvádí, že není ztotožněna se závěry pachové studie. Závěrem ČIŽP konstatuje, že v dalším stupni řízení bude požadovat garanci, že záměrem nedojde k obtěžování okolí zápachem.

MČ Praha-Ďáblice informuje, že v časovém období 12/2009 až 11/2018 bylo provedeno celkem deset hydrogeologických posouzení vlivu skládky na kvalitu podzemních a povrchových vod.

GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. z 11/2018 situaci hodnotila takto: „Srovnáním výsledku chemických analýz vod s archivními daty a jejich časových řad, lze konstatovat, že skládka TKO dlouhodobě negativně ovlivňuje kvalitu podzemních vod, a to ve více ukazatelích, zejména však chloridy.“

Příslušný úřad na základě závěrů z veřejného projednání a konzultace se zpracovatelem posudku požaduje zpracování nového nezávislého oponentního posudku. Tento posudek by měl prokázat těsnost skládky a neovlivnění kvality vod v území. Pro zajištění nezávislosti bude zpracovatel této studie vybrán na základě doporučení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Plné znění dopisu najdete zde.


Záměr„SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky“

Předmětem záměru je dotvarování části I. etapy tělesa skládky Ďáblice do stavebně povolené výšky. Množství plánovaného doplnění tuhého komunálního odpadu předkládané záměrem činí ve zhutněném a zkonsolidovaném stavu 160 000 m3 (216 000 t) při zachování stávající infrastruktury. Plochou záměru je část vrchlíku I. etapy skládky o rozloze přibližně 4,55 ha.

Po ukončení provozu záměru bude skládka zrekultivovaná. Celková rekultivace tělesa skládky bude provedena nejpozději do 3 let od ukončení skládkování. Ukončení ukládání odpadu se přitom předpokládá do prosince 2026 (na území II. fáze).

Foto: Wikimedia Commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards