Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha vrátila k přepracování dokumentaci k záměru znovuotevření revitalizované části skládky Ďáblice

| autor: Hana Tomášková0

Praha vrátila k přepracování dokumentaci k záměru znovuotevření revitalizované části skládky Ďábli

Jak jsme vás informovali v našem článku, oznamovatel záměru, firma FCC ČR, usiluje o využití prostoru v již zrevitalizované části skládky*. Plánované veřejné projednání výše uvedeného záměru v červnu kvůli oznamovateli neproběhlo (více zde), konalo se až v náhradním termínu v červenci 2019 (více zde). Významná část diskuze veřejného projednání byla věnovaná těsnosti skládky a ovlivnění kvality vod v území. K úplnému vyjasnění dané problematiky však nedošlo.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ( OCP MHMP) na základě této skutečnosti stanovuje následující požadavky na přepracování:   

- Rozšířit dokumentaci o všechna dostupná opatření pro eliminaci zápachu při provozu skládky (Kapitola D. IV. )

- Předložit nezávislý hydrogeologický oponentní posudek, který prokáže těsnost či netěsnost tělesa skládky a vliv na kvalitu podzemních vod. Zpracovatel této studie bude vybrán dle doporučení OCP MHMP.

- Zohlednit v dokumentaci relevantní připomínky vznesené na veřejném projednání a zaslané k vlastní dokumentaci.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy po prostudování dokumentace, zaslaných vyjádření, závěrů z veřejného projednání a konzultace se zpracovatelem posudku došel k závěru, že bez přepracování dokumentace nelze provést úplné posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Nemohl by tak být naplněn účel posuzování, kterým je podle § 1 odst. 3 zákona získání objektivního odborného podkladu pro vydání rozhodnutí a přispění k udržitelnému rozvoji společnosti.  

O řádném a svědomitém zpracování pachové studie (Ing. Petra Auterská, CSc. 03/2019) vyjadřuje MČ Praha-Ďáblice pochybnosti a upozorňuje, že pachová studie je nedostatečným podkladem pro hodnocení vlivu záměru na životní prostředí.

Také Česká inspekce životní prostředí (dále též „ČIŽP“) ve svém vyjádření č.j. ČIŽP/41/2019/5907 ze dne 7. 5. 2019 uvádí, že není ztotožněna se závěry pachové studie. Závěrem ČIŽP konstatuje, že v dalším stupni řízení bude požadovat garanci, že záměrem nedojde k obtěžování okolí zápachem.

MČ Praha-Ďáblice informuje, že v časovém období 12/2009 až 11/2018 bylo provedeno celkem deset hydrogeologických posouzení vlivu skládky na kvalitu podzemních a povrchových vod.

GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. z 11/2018 situaci hodnotila takto: „Srovnáním výsledku chemických analýz vod s archivními daty a jejich časových řad, lze konstatovat, že skládka TKO dlouhodobě negativně ovlivňuje kvalitu podzemních vod, a to ve více ukazatelích, zejména však chloridy.“

Příslušný úřad na základě závěrů z veřejného projednání a konzultace se zpracovatelem posudku požaduje zpracování nového nezávislého oponentního posudku. Tento posudek by měl prokázat těsnost skládky a neovlivnění kvality vod v území. Pro zajištění nezávislosti bude zpracovatel této studie vybrán na základě doporučení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Plné znění dopisu najdete zde.


Záměr„SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky“

Předmětem záměru je dotvarování části I. etapy tělesa skládky Ďáblice do stavebně povolené výšky. Množství plánovaného doplnění tuhého komunálního odpadu předkládané záměrem činí ve zhutněném a zkonsolidovaném stavu 160 000 m3 (216 000 t) při zachování stávající infrastruktury. Plochou záměru je část vrchlíku I. etapy skládky o rozloze přibližně 4,55 ha.

Po ukončení provozu záměru bude skládka zrekultivovaná. Celková rekultivace tělesa skládky bude provedena nejpozději do 3 let od ukončení skládkování. Ukončení ukládání odpadu se přitom předpokládá do prosince 2026 (na území II. fáze).

Foto: Wikimedia Commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert