Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak ovlivní znečišťování ovzduší výměna kotle za nový?

| zdroj: Jáchym Brzezina/ ČHMÚ Brno0

komin0.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Lokální vytápění domácností je nejproblematičtějším zdrojem znečišťování ovzduší České republiky. Aby ČHMÚ číselně ilustroval vliv výměny kotle za nový, vytvořil aplikaci, která zobrazí rozdíl průměrných emisí daného kotle a paliva a procentuální rozdíl množství emisí.

Látky nejčastěji se podílející na překračování imisních limitů v ČR

Suspendované částice PM10 a PM2,5, oxid dusíku a benzo[a]pyren patří mezi čtyři látky, jejichž imisní limity jsou v ČR nejčastěji překračovány. U tří ze čtyř problematických znečišťujících látek v České republice je jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem lokální vytápění domácností, u karcinogenního polycyklického aromatického uhlovodíku benzo[a]pyrenu je to dokonce přes 98 %. U menších, tedy potenciálně zdravotně nebezpečnějších, částic PM2,5 je to téměř 75 %.

Pouze u oxidů dusíku je hlavním zdrojem doprava, imisní limity pro NO2 jsou však překračovány na relativně malém počtu stanic, a to výhradně na stanicích situovaných přímo vedle velmi frekventovaných dopravních komunikací.

Jak navíc ukázala některá projektová měření ČHMÚ, koncentrace oxidů dusíku klesají relativně rychle se zvyšující se vzdáleností od těchto komunikací, proto se jedná o problém spíše lokálního charakteru.

Lokální vytápění

Hlavním problémem kvality ovzduší je v současnosti právě lokální vytápění domácností, konkrétně pak vytápění starými kotly na tuhá paliva. Pokud totiž není kontrolován proces hoření a přísunu vzduchu, dochází k tzv. nedokonalému spalování, mezi jehož produkty patří celá řada nežádoucích látek, které se uvolňují do ovzduší. Nejvýznamnější je znečištění u spalování v kotlích prohořívacích a odhořívacích.

Neplatí ani idea, že pokud se topí dřevem, zcela přirozeným palivem, nebude docházet ke znečišťování ovzduší. Dřevo při spalování za nekontrolovaných podmínek rovněž vede k nedokonalému spalování, byť se samozřejmě stále jedná o mírně lepší alternativu, než když někdo zatopí odpadky, a i k tomu bohužel dochází.

Města vs. malé obce

Města mají oproti malým obcím jednu obrovskou výhodu a tou je fakt, že je zde výrazně vyšší podíl vytápění na plyn, popřípadě elektrický proud. Tento způsob vytápění je co do ekologičnosti a znečišťování ovzduší výrazně vhodnější.

U suspendovaných částic má ve městech vyšší podíl doprava, u benzo[a]pyrenu je však lokální vytápění v podstatě výhradním zdrojem, a proto jsou koncentrace tohoto karcinogenu ve městech až řádově nižší, ve srovnání s malými obcemi, kde se převážně topí na tuhá paliva.

Pomoci v tomto ohledu mají kotlíkové dotace, v rámci kterých dochází k obměně starých kotlů za nové, automatické, které mají emise řádově nižší ve srovnání se starými kotli.

Zemědělství

Zemědělská činnost může být v určitou část roku velmi významným zdrojem především částic frakce PM10. Vliv je v tomto případě opět vyšší ve venkovských oblastech a menší ve městech.

Nová aplikace pro srovnání emisí různých kotlů a typů paliv

ČHMÚ vytvořil aplikaci, ve které si uživatel pouze vybere kotel a palivo před a po výměně, a zobrazí se mu rozdíl průměrných emisí daného kotle a paliva a procentuální rozdíl množství emisí.

Výpočty vychází z dat Ministerstva životního prostředí, kde je dostupná i metodika. Množství emisí za rok vychází z průměrné roční spotřeby domácností.

Cílem této aplikace je poukázat na hlavní problém znečišťování ovzduší v České republice v současnosti, kterým je právě lokální vytápění domácností. Pomoci situaci mají tzv. kotlíkové dotace, které výměnu kotle finančně usnadňují. Jaký je efekt takové výměny si můžete právě v této aplikaci názorně vyzkoušet.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK