Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaké máme způsoby nakládání s odpady a jaké opravdu využíváme?

| autor: Hana Tomášková0

otaznik0.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Nakládání s výrobky s ukončenou životností upravuje zákon č. 542/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021. Nakládání s odpady z obalů upravuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Způsoby nakládání s odpady

  • Využívání odpadů
  • Odstraňování odpadů
  • Ostatní

Kódování odpadů

Způsoby nakládání s odpady jsou označeny kódy. Kódování bylo součástí vyhlášky č. 383/2001 Sb., pro rok 2021 zůstává i nadále v platnosti.

Doporučené způsoby nakládání s odpady

Doporučené způsoby nakládání s odpady ilustruje následující obrázek. Jako ideální možnost se hodnotí předcházení vzniku odpadu, nevyhovující je odstraňování (skládkování) odpadu.

Hierarchie správného nakládání s odpady:

hierarchie_nakladani_s_odpady.png

Nejčastěji využívané způsoby nakládání s odpady

Odpady celkem

V roce 2019 bylo v České republice vyprodukováno 37,4 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,8 mil. tun nebezpečné odpady a 35,6 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR připadá 3 502 kg/obyv. všech odpadů (165 kg nebezpečných/obyv. a 3 337 kg ostatních/obyv.).

Odpady byly převážně využívány. Z 37,4 mil. tun všech odpadů jich bylo 88 % využito, z toho 84,5 % materiálově a 3,5 % energeticky. Na skládkách skončilo 9,5 % všech odpadů.

Komunální odpady

Významnou skupinou jsou komunální odpady. Obyvatelé ČR jich v roce 2019 vyprodukovali 5,9 mil. tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 551 kg/obyv. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil 15,7 %.

V roce 2019 bylo využito 53 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 41 % materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách bylo uloženo 46 % komunálních odpadů (v roce 2018 to bylo rovněž 46 %).

Data: zdroj MŽP ČR


Hlavním partnerem projektu "25 kroků k oběhovému hospodářství" je WASTen, z.s.

logo_wasten.png
Hlavní partner projektu


Nakládání s odpady detailně:

Využívání odpadů

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

Získání /regenerace rozpouštědel

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci)

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

Regenerace kyselin a zásad

Obnova látek používaných ke snižování znečištění

Získání složek katalyzátorů

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku

Odstraňování odpadů

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.)

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.)

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením Dl až D12

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

Spalování na pevnině

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením Dl až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci vykazovaného roku

Ostatní

Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně

Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku

Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do CR

Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

Zpracování autovraku

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny")

Využití odpadu na rekultivace skládek

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

Kompostování

Biologická dekontaminace

Protektorování pneumatik

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU

Zpracování elektroodpadu

Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanů

Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu

Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu

Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK