Úprava pravidel pro vznik a fungování kolektivních systémů

| autor: Hana Tomášková0

Zvuz1.jpg
zdroj: Mgr. Bc. Josef Beneš/ foto Pavel Mohrmann

Cílem návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností je sjednocení a komplexní úprava pravidel pro vznik a fungování kolektivních systémů.

Právní rámec

Na podobu zákona měl vliv článek 8a rámcové směrnice 2008/98/ES. Evropská komise stanovila obecné minimální požadavky pro všechny kolektivní systémy. Bylo nutné stanovit např. jakých kvantitativních cílů mají kolektivní systémy dosáhnout i jasně vymezit povinnosti pro všechny zúčastněné subjekty.

Každý výrobce nebo kolektivní systém musí mít jasně definovanou sběrnou síť, jasné mechanismy vnitřní kontroly, je nutný princip transparentnosti. Zavádí se tzv. zjednodušený odpadový režim, bude prováděna ekomodulace apod.

Mezi tzv. vybrané výrobky, které se staly odpadem, patří:

  • Elektrozařízení
  • Pneumatiky
  • Baterie a akumulátory
  • Vozidla s ukončenou životností

Důvody přijetí samostatného zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností:

Komplikovanost a nepřehlednost platného zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

Časté novelizace vyplývající ze změn evropských směrnic

Specifičnost dané problematiky – vymyká se systematice základního režimu

Úkol uložený vládou ČR MŽP v rámci tzv. ekoauditu

Cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví před negativními dopady odpadů z vybraných výrobků.

Aktuální stav legislativy

Meziresortní řízení proběhlo ve dnech 8. dubna až 9. května 2019. K návrhu zákona bylo uplatněno celkem 620 zásadních připomínek a 154 připomínek doporučující povahy. Vláda návrh zákona schválila v prosinci 2019.

Prošel 3. čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, nyní je v Senátu.


Přečtěte si také:

Aktuálně z odpadové legislativy


Navrhované změny oproti platné právní úpravě:

Provozovatel místa zpětného odběru již nebude moci odmítnout převzít nekompletní elektrozařízení.

Nebude vyžadováno, aby za odpadní elektrozařízení byly považovány pouze komponenty a díly, které byly součástí elektrozařízení v době jeho vyřazení.

Úprava a zpřesnění definic – uvedení na trh, veřejné místo zpětného odběru.

Ekomodulace – provozovatelé kolektivního systému budou mít povinnost zohledňovat dopad vybraného výrobku na životní prostředí.

Předání jiné osobě než osobě oprávněné – nezbytné množství kusů pro účely vědy a výzkumu, k muzejním účelům nebo pro účely tvůrčí, umělecké nebo sběratelské činnosti.

Výrobky s ukončenou životností se nezapočítávají do objemu produkce a nakládání s odpady, který je rozhodný pro plnění ohlašovacích povinností podle zákona o odpadech.

LOGO OBCEJINAK FINAL (1).jpg

Zjednodušený odpadový režim

Jeho smyslem je zajistit zpětný odběr na co nejširších místech zpětného odběru – i na úřadech, školách apod., za jasně daných podmínek.

Odpovědnost výrobce

Účastí v kolektivním systému odpovědnost výrobce nezaniká – odpovědný je jak výrobce, tak provozovatel kolektivního systému.

Elektrozařízení

  • Stanovení minimální úrovně zpětného odběru skupin nebezpečného elektroodpadu pro výrobce
  • Viditelný příspěvek
  • Povinná certifikace zpracovatelů od 1. 7. 2023 – poslanecký návrh

Baterie

Odlišné nastavení sítě míst zpětného odběru pro odpadní automobilové baterie/ akumulátory.

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností představil na konferenci Novely odpadových zákonů 2020 Mgr. Bc. Josef Beneš, vrchní ministerský rada, oddělení technické legislativy, MŽP. Akci pořádala 30. 9. 2020 Seminaria v Praze.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn