Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

SZÚ pro pracovníky provozů kanalizací a čistíren odpadních vod

| zdroj: SZÚ0

SZÚ pro pracovníky provozů kanalizací a čistíren odpadních vod

Zdrojem infekce COVID-19 způsobené SARS-CoV-2, která napadá zejména horní a dolní cesty dýchací, jsou nemocní lidé, kteří virus vylučují při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či kontaktem s povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Virus se může vylučovat i močí kde podle zatím dostupných informací přežívá cca 2 dny, ve stolici je to zhruba týden (ale může to být i 14 dní). Přenos na člověka z exkrementů zatím není popsán.

Teoreticky možnost expozice viru způsobujícímu COVID-19 existuje u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod. Toto riziko je stejně velké, jako v případě nákazy jinou infekcí a nastává pro osoby, které se pohybují v kanalizaci a tam, kde vzniká aerosol z odpadní vody. Zvýšené riziko může existovat především při činnostech v blízkosti napojení odpadních vod z nemocnic s výskytem infikovaných pacientů. Zdravotnická zařízení, zejména zahrnují-li infekční oddělení. Takové provozy by však měly své odpadní vody čistit v souladu s novou ČSN 75 6406 Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu (únor 2020).

Opatření na ochranu pracovníků před expozicí viru způsobujícího COVID–19 závisí na typu prováděné práce, expozičním riziku, včetně možnosti interakce s infekčními lidmi a kontaminací pracovního prostředí. Strategie ochrany pracovníků proto musí být provedena na základě důsledného posouzení rizik, za použití vhodných kombinací technických a administrativních kontrol, bezpečných pracovních postupů a používání vhodných osobních ochranných prostředků (OOP).

Pracovníci, kteří nakládají s odpadními vodami, by měli používat standardní postupy pro základní hygienická opatření a používat doporučené osobní ochranné pomůcky. Pro pracovníky čistíren odpadních vod stále platí, že by měli odpovědně dodržovat stávající bezpečnostní a hygienická opatření a tím minimalizovat rizika nákazy z pracovního prostředí. Jde především o následující tři okruhy preventivních opatření.

Hygienická opatření

 • Po manipulaci a potřísnění odpadními vodami je nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
 • Při manipulaci s odpadními vodami nedotýkat se obličeje, úst, očí, nosu nebo otevřených ran.
 • Při manipulaci s odpadními vodami nejíst a nepít. Vždy před jídlem nebo pitím umýt ruce mýdlem a vodou a použít k dezinfekci rukou plně virucidní dezinfekční prostředek, např. Spitaderm nebo Sterillium Virugard.
 • Před jídlem odstranit znečištěný pracovní oděv a konzumovat potraviny na místech k tomu určených, která jsou vždy mimo možnou kontaminaci odpadními vodami.
 • Po manipulaci odpadními vodami před použitím WC a po něm, umýt ruce mýdlem a vodou.
 • Při manipulaci s odpadními vodami a v místech s možnou kontaminací odpadními vodami je zákaz kouření.
 • Pokud se odpadní voda dostane do kontaktu s očima, jemně vypláchnout oči čistou pitnou vodou.
 • Používat nepromokavé (gumové) rukavice pro zabránění poranění a kontaktu s odpadními vodami.
 • Na pracovišti nosit vodou nepropustné boty (gumové boty).
 • Před opuštěním pracoviště je nezbytné používat tzv. hygienickou smyčkou. Jedná se o dvě samostatné šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde mají své civilní oděvy. Tímto způsobem je minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Osobní ochranné pomůcky (OOP)

Pracovníci, kteří nakládají s odpadními vodami, musí být vybaveni vhodnými OOP, včetně proškolení o jejich používání. Pro pracovníky jsou doporučeny následující OOP.

 • Ochranné brýle chránicí oči před vstříknutím odpadních vod.
 • Ochranná obličejová maska s biologickým filtrem (respirátorem), který zachycuje viry a chrání nos a ústa před vstřiknutím odpadní vody a vdechnutím aerosolu.
 • Vodě nepropustné kombinézy, které chrání tělo před kontaktem s odpadními vodami.
 • Vodě nepropustné rukavice, které chrání ruce před kontaktem s odpadními vodami.
 • Vodě nepropustné boty (gumové boty).

Po odložení pracovního kontaminovaného oděvu a OOP je nutné jejich očištění a dezinfekce. Pracovníci by si měli po sundání OOP umýt ruce mýdlem a vodou a použít plně virucidní dezinfekční prostředek. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně. Zejména je nutné věnovat pozornost sundávání masky s biologickým filtrem tak, aby nedošlo k následné kontaminaci. Při opakovaném použití biologického filtru musí být provedena jeho dezinfekce. Pro pracovníky čistíren odpadních vod platí, že by měli odpovědně dodržovat stávající bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP.

Školení

Všichni pracovníci, kteří manipulují s odpadními vodami, musí absolvovat školení o prevenci chorob. Školení by mělo zahrnovat informace o možném riziku z pracovního prostředí, o základních hygienických postupech, používání, čištění a odstranění OOP. Zaměstnanci musí být také poučeni, v jakém případě mají neprodleně vyhledat lékařskou pomoc, pokud by vykazovali jakékoli příznaky onemocnění.

Z obecných doporučení nevztahujících se přímo k onemocnění COVID–19 je nutné upozornit na vhodnost očkování pracovníků exponovaných odpadním vodám. Rozsah očkování by měl být vypracován po konzultaci s místně příslušnou hygienickou stanicí.

Doporučení uvedená v tomto dokumentu vycházejí z osvědčených postupů. Rizika týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků se budou pravděpodobně lišit v závislosti na konkrétních lokalitách.

Přílohy: Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_kanalizaci_a_COV.pdfStanovisko NRC k ochraně pracovniků kanalizací a čistíren odpadních vod - prevence COVID-19

Foto: koláž Canva, redakce archiv, Pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert