Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Svazky obcí umožňují efektivnější prosazování zájmů i předávání zkušeností

| autor: Hana Tomášková0

DSO CHOMUTOVSKO.jpg
zdroj: DSO Chomutovsko/ Přemysl Jánský

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko sdružuje celkem 25 obcí. Oficiálně zahájil činnost v dubnu 2016. Hlavní motivací pro zapojení do spolupráce bylo účinnější prosazování zájmů členských obcí a spolupráce v oblastech cestovního ruchu, školství, veřejného pořádku a životního prostředí.

„Impulsem pro vznik svazku byla vůle a chuť starostek a starostů pokračovat v aktivitách po ukončení projektu Podpora meziobecní spolupráce, do kterého se koncem roku 2013 obce Chomutovska zapojily,“ přibližuje začátky Lenka Kynčilová, Manažerka DSO Chomutovsko.

Cílem svazku je podpořit zajištění systematického a efektivního rozvoje zájmového území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráce.

„Unikátní je skutečnost, že území Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko je shodné s územím celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov. To znamená, že všech 25 obcí z SO ORP Chomutov jsou zároveň členskými obcemi Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Velmi pozitivně je vnímáno členství trojkové obce Chomutov. Celkový počet obyvatel žijících v území svazku k 1.1.2022 je 79 204 obyvatel, podle údajů ČSÚ,“ sděluje Lenka Kynčilová.

Sdružené obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec a Výsluní.

Předcházení vzniku odpadu

„Svoz komunálních odpadů zajišťují v území v podstatě dvě velké společnosti. V jednotlivých obcích funguje systém sběru komunálního odpadu v závislosti na místních podmínkách. Ty jsou dány zejména tím, zda obec leží v horské anebo v podhorské oblasti. Na náhorní plošině Krušných hor jsou obce roztroušeny v menších osadách, mají vyšší dopravní náklady na svoz odpadu, v zimních měsících při sněhových kalamitách mnohdy s problematickým přístupem. Město Chomutov s téměř 47 tisíci obyvateli má vlastní organizaci Technické služby města a tato společnost sváží odpady i z několika okolních obcí,“ vysvětluje Lenka Kynčilová.

Obce svazku podporují opatření k předcházení vzniku komunálního odpadu. V souladu se strategií rozvoje Chomutovska a jejím konkrétním cílem: „Zajistit efektivní systém svozu a likvidace odpadů – pohodlného pro občany“, se zapojují do společných projektů.

„Kancelář svazku pro obce realizuje již pátý projekt na pořízení kompostérů s využitím dotačních zdrojů. Velký zájem občanů o kompostéry trvá a tím se daří v území zajistit kvalitativně nejvyšší stupeň likvidace odpadů. Občané sami předcházejí vzniku komunálních odpadů,“ říká Lenka Kynčilová a dodává: „Dalším společným projektem k dosažení podobného cíle ze strany samotných členských obcí je projekt předcházení použití jednorázového plastového nádobí při kulturních, sportovních a společenských akcích, které se konají zejména v letních měsících.“

Svazek organizuje společná jednání k problematice odpadového hospodářství. Jednání se pravidelně konají za účasti zástupců obcí, kraje, ale i za účasti společností, které se na likvidaci odpadů v území Chomutovska podílejí.

Role DSO v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod

Členské obce svazku jsou zároveň vlastníky zařízení na zásobování pitnou vodou a čistění odpadních vod. V území je většina zařízení spravována jednou společností. Před jednáním valné hromady vodárenské společnosti se představitelé členských obcí scházejí na setkáních svazku a radí se o společném postupu.

Výhody ze sdružování do svazků

Výhody pro obce plynou z pravidelných společných setkávání zástupců obcí, při kterých dochází ke sdílení ověřených postupů a dobré praxe, ale i k upozornění na „slepé uličky“. Kancelář svazku pomáhá členským obcím naplnit jejich záměry.

„Ve svazku se podařilo propojit všech 25 obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, včetně měst Chomutov a Jirkov. Právě zapojení obou větších měst do spolupráce obcí je pro region klíčové. Ve městech převládal názor, že spolupráce s okolními obcemi není tolik potřebná. Obě města mají zajištěnu dobrou dopravní obslužnost, rozvinutou síť obchodů a služeb. Na území ostatních obcí v území je nabídka nižší, ale může vhodně doplnit nabídku měst,“ konstatuje Lenka Kynčilová.

Kromě organizování společných setkání a poskytování poradenské činnosti manažerky kanceláře svazku organizují školení pro starosty a zaměstnance obcí přímo v místě, tzv. „na míru“ k aktuální problematice. Dále připravují společné projekty, do kterých se zapojí vždy několik členských obcí a zvýší se tak celkový přínos projektu pro celé území.

„Cílem svazku není dělat věci stejně na celém území. Každá obec je jiná, má jiné podmínky a potřeby, jiné prostředí. Starostky a starostové velmi vítají možnost zjistit, jak se žije obyvatelům v okolních obcích, jaké mají problémy a jak je řeší. Díky takto získaným informacím a zkušenostem si mohou vybrat řešení, které již bylo jinde vyzkoušeno a přizpůsobit je vlastním možnostem a podmínkám,“ uzavírá Lenka Kynčilová.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert