Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Podnikatelské subjekty a třídění odpadu

| autor: Hana Tomášková0

odpady_trideni.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Mgr. Petr Opluštil, advokát společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o. objasňuje, jak jsou legislativně řešeny tříděné složky odpadu od podnikatelských subjektů. Co všechno musí podnikatelé třídit a existuje nějaké minimální množství tohoto odpadu?

Oplustil_Petr_foto2.jpg

Každý má povinnost třídit bez ohledu na množství produkovaného odpadu

Každý (včetně právnických osob a podnikajících fyzických osob - živnostníků) má povinnost jím produkovaný odpad třídit a soustřeďovat odděleně (§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o odpadech“). Odděleným soustřeďováním odpadu zákon o odpadech rozumí soustřeďování odpadů, kdy jsou jednotlivé odpady roztříděny podle:

(i) druhu odpadů dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);

(ii) kategorie odpadů (tedy odděleně soustřeďovat odpad nebezpečný a odpad ostatní); a

(iii) materiálů odpadu s cílem usnadnit jejich následující zpracování.

Tato povinnost není nijak vázána na množství produkovaného odpadu jednotlivých druhů, kategorií či materiálů.

Třídění v provozovnách: papír, plast, sklo, kovy, bioodpad

Zároveň v případě, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby umožňují nepodnikajícím fyzickým osobám ve své provozovně vyhazovat komunální odpad vzniklý v rámci činnosti této provozovny, pak jsou podle ustanovení § 62 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinny zajistit možnost třídění u papíru, plastu, skla, kovů a bioodpadu.

Původce odpadu nemusí odděleně soustřeďovat odpad v následujících případech:

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně od jiných nebezpečných odpadů nebo od ostatních odpadů výlučně v případě, že k jejich mísení dochází v rámci úpravy odpadů v zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu, pokud to umožňuje povolení provozu takového zařízení vydaného krajským úřadem pro takové zařízení dle zákona o odpadech (§ 73 odst. 3 zákona o odpadech).

Ostatní odpady

Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místně příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení. K vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech je k vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Příslušný správní orgán neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Příslušný správní orgán může v povolení stanovit podmínky tak, aby nedošlo ke zvýšení nepříznivých dopadů na životní prostředí nebo zdraví lidí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert