Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polemika II: Jsou tuhá alternativní paliva řešením pro obce?

| autor: Hana Tomášková0

kontejnery9
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Vprvní části polemiky se k problematice výroby tuhých alternativních paliv z komunálních odpadů vyjádřili zástupci FCC Česká republika a EcoWaste Energy. Dnes dáváme slovo dalším odborníkům z oboru.

Může být směsný komunální odpad zdrojem pro výrobu tuhých alternativních paliv (TAP)?

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství:

Odpověď zní ano, nerecyklovatelná a energeticky bohatá frakce obsažená ve směsném komunálním odpadu (SKO) je vhodným zdrojem pro výrobu TAP a řada připravovaných projektů s jejím využitím počítá. Předně je třeba uvědomit si, co požaduje platná legislativa a schválená strategie oběhového hospodářství.

Klíčovými požadavky jsou

a) odklon využitelných odpadů ze skládek,

b) zásadní navýšení recyklace komunálních odpadů na stanovené cíle a

c) zásadní redukce množství směsných odpadů (dle Evropské komise do roku 2030 o 50 %).

Jednou z cest k dosažení těchto cílů je navázat na primární třídění do barevných kontejnerů dále technologické dotřídění a také třídění SKO na moderních třídících linkách, které dále navýší podíl materiálově využitelných odpadů. Z vytříděné nerecyklovatelné frakce s energetickým obsahem lze vyrobit hodnotné TAP pro energetické využití v regionálních teplárnách, či dalších energetických zdrojích. Je to moderní trend i v ostatních evropských státech.

Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:

Zdroje pro výrobu TAP jsou voleny na základě kvalitativních požadavků koncových zařízení - např. cementáren, na TAP. V některých případech může být zdrojem i SKO. V současné době AVE ze směsného komunálního odpadu TAP nevyrábí.

Lze v této oblasti využít veškerý směsný komunální odpad?

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství:

Samotná legislativa neumožňuje využít veškerý směsný komunální odpad na energetické využití. Nebylo by pak možné splnit zákonné cíle hierarchie odpadů, které se týkají recyklace.

Dalším aspektem je skutečnost, že Česká republika již v současnosti potřebuje ročně cca 770 000 tun neupraveného směsného komunálního odpadu pro své stávající spalovny komunálních odpadů (ZEVO). Toto množství odpadu bude energeticky využito v původním stavu, tedy jako netříděný/neupravený SKO. Pokud v budoucnu vznikne ke stávajícím čtyřem spalovnám na SKO ještě nějaká další spalovna, pak je třeba její kapacitu dále k uvedenému číslu přičíst. To jsou směsné komunální odpady, které nebudou tříděny či jinak upravovány, ale budou energeticky využity.

Pokud máme jako Česká republika k roku 2035 splnit zákonný cíl recyklace minimálně 65 % komunálních odpadů, pak ostatní směsné komunální odpady bude třeba technologicky třídit a upravovat. Je potom logické a racionální, že nerecyklovatelné a energeticky bohaté zbytky po třídících linkách budou využity v palivech z odpadů (TAP), a to v regionálních energetických zdrojích.

Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:

Nelze – biologická složka z SKO není pro TAP vhodná, může být využita v ZEVO a jiné nespalitelné části se odstraní na skládce.

Co to pro obce do budoucna znamená? Jedná se o vhodnou alternativu ke skládkování, které se bude dále zdražovat?

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství:

Pro obce je klíčové zejména to, aby dokázaly v budoucích letech navýšit své výsledky třídění na zákonem požadovaných minimálně 70 % k roku 2035. To současně znamená zásadní potřebu snížení produkce SKO. Za to jsou dle zákona odpovědné obce. Jinak jim hrozí sankce a dále by ani Česká republika nesplnila své legislativní povinnosti.

Dotřiďovací linky a třídící linky na SKO, v kombinaci s výrobou TAP, jsou proto důležitou součástí budoucího technologického mixu v ČR. Současně tato cesta velmi efektivně omezuje množství odpadů jdoucí na skládky. Ty jsou redukovány jen na zcela nevyužitelné frakce po třídění.

Tím obce rovněž uspoří na nákladech za stále dražší skládkování. Zároveň obce v případě TAP, oproti jiným řešením, neplatí za spalování inertních odpadů, které jsou v nemalém podílu zastoupeny v neupraveném SKO. Řada obcí a měst již chápe svou odpovědnost v dané věci a připravují, či realizují kapacity tohoto druhu, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s privátními firmami z oblasti odpadového hospodářství.

Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:

Směsný komunální odpad lze energeticky využívat v tomu určených zařízeních – např. ZEVO. V tomto případě se ale nejedná o TAP – tedy specificky upravovaný odpad se specifickou výhřevností a složením, ale většinou o energetické využití neupravovaného směsného komunálního odpadu.

Energetické využití směsného komunálního odpadu je preferovanější způsob pro nakládání s tímto odpadem, skládkování představuje v hierarchii nakládání s odpady poslední variantu. Nicméně i v tomto případě lze předpokládat do budoucna růst cen.

Polemika I: Jsou tuhá alternativní paliva řešením pro obce?

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert