Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kam vypouštět vyčištěné odpadní vody z čistírny

| autor: Tomáš Roztočil/ Envi-Pur1

Kam vypouštět vyčištěné odpadní vody z čistírny

Kam vypouštět vyčištěné odpadní vody z čistírny?

V úvahu připadá několik možností. Způsob vypouštění odpadních vod z ČOV a provoz čistírny musí schválit místní odbor životního prostředí. K povolení je nutno, aby čistírna plnila předepsané limity zbytkového znečištění na odtoku. Vyčištěná voda se zpravidla vypouští do povrchových vod (potok, řeka), do vsaku nebo veřejné kanalizace, která není napojena na obecní čistírnu, případně lze vodu využívat k zavlažování vlastního pozemku.

Vypouštění do povrchových vod

Při vypouštění do povrchových vod posuzuje úřad čistírnu dle zařazení do kategorie. Kategorie se liší minimální účinností zjištěné při certifikaci.

*CHSKCr – dichromanová chemická spotřeba kyslíku, BSK5 – biologická spotřeba kyslíku za 5 dní, N‑NH4+ - amoniakální dusík, Ncelk – celkový dusík, Pcelk – celkový fosfor

Kategorie I – obvyklé řešení pro většinu lokalit. Požadováno pouze odstraňování uhlíkatého znečištění.

Kategorie II – zvýšená ochrana místního vodního ekosystému, zejména v místech s malou vodnatostí toku či možným toxickým působením amoniaku na vodní organismy. Požadována vyšší účinnost odstranění organického znečištění a stabilní nitrifikace.

Kategorie III – pro lokality s využíváním povrchových vod pro vodárenské účely. Nejčastěji jsou to čistírny II. kategorie doplněné například o membránovou filtraci, chemické srážení, filtraci (pískový filtr, zemní filtr), sorpci apod. Čistírny musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.


Jak funguje domácí čistička odpadních vod a jak postupovat při jejím výběruKupujete DČOV? Pozor na provozní řád


Vypouštění do veřejné kanalizace

Schvalování vypouštění odpadních vod z ČOV do jednotné kanalizace neukončené obecní čistírnou se řídí kanalizačním řádem. Tento dokument má k dispozici vlastník kanalizace, zpravidla obec. Limity bývají mírné a tak nebývá problém domovní čistírnu připojit. Jednotná kanalizace, která není ukončená obecní čistírnou z pravidla ústí do povrchových vod. Obec je zodpovědná za její kvalitu a provádí její údržbu.

Vypouštění do podzemních vod

Pro schválení vypouštění do vod podzemních panují přísnější limity. Čistírna musí mít vysokou účinnost. Povolení vám musí vystavit vodoprávní úřad. Aby došlo k akceptaci vypouštění, vyčištěná voda musí dosahovat těchto hodnot:

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk

do 10 EO

150

40 

20 

30 

10 – 50 EO

150

40

30

30

nad 50 EO

130

30

30

20

* CHSKCr – dichromanová chemická spotřeba kyslíku, BSK5 – biologická spotřeba kyslíku za 5 dní, N‑NH4+ - amoniakální dusík, NL – nerozpuštěné látky, Ncelk – celkový dusík; hodnoty jsou v mg/L.

Dále může hydrogeolog na základě posudku přidat limit mikrobiologického znečištění. Jedná se o ukazatele Escherichia coli (limit 150 KTJ/100 ml) a enterokoky (limit 150 KTJ/100 ml).

*(KTJ – kolonie tvořící jednotku).

Využívání vyčištěné odpadní vody na vlastním pozemku

Zalévání vlastního pozemku vyčištěnou odpadní vodou bývá volbou v případě, kdy v dosahu ČOV není vodní tok ani kanalizace a vsak do podzemních vod nebyl povolen hydrogeologem. Situaci je třeba řešit tak, že se za čistírnu umístí bezodtoková jímka o objemu 2-3 m3. Důležitá je dostatečně velká plocha pro zalévání – minimum je 700 m2. Je to záruka toho, že vypouštění odpadní vody není koncentrované, čili nejsou ovlivněny podzemní vody ve smyslu vodního zákona a nejedná se o vodní dílo. V zimě, kdy je půda zmrzlá, je nutno odpadní vody vyvážet na obecní čistírnu.

Jak vybrat dodavatele?

Koupě domovní čistírny odpadních vod je prakticky trvalou investicí. Je proto vhodné vybírat pozorně a zvolit ověřeného dodavatele. Co při výběru dodavatele vzít v potaz?

Nechte si od výrobce předložit certifikáty produktu.

Oslovte známé či sousedy, kteří již domovní čistírnu používají a zeptejte se na jejich zkušenosti s domovní čistírnou.

Dotazy lze směřovat i na odborníky, například na vodoprávní úřady.

Přesvědčte se, že je cena konečná a zahrnuje i dmychadlo, zastropení, montáž, dopravu, apod..

Co po instalaci domovní čistírny?

Na základě ustanovení zákona o vodách má každý provozovatel čistírny odpadních vod do 50 EO na ohlášení povinnost prokázat její správné fungování vodohospodářskému orgánu prostřednictvím revize po zprovoznění a řádném zapracování čistírny. Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky.

Revizi může provést pouze speciálně vyškolený pracovník s příslušnou certifikací – tzv. OZO, odborně způsobilá osoba. Revizi je nutno opakovat každé dva roky. V případě realizace ČOV na základě stavebního povolení je nutné 2x ročně provádět na odtoku z ČOV odběry vzorků a jejich rozbor. Protokoly s výsledky rozborů musí provozovatel ČOV uchovávat a předkládat na vyžádání vodoprávnímu úřadu.

Foto: ilustrační/ PixabayMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Dobrý den, Rád bych se prosím zeptal na pár věcí. Nemáme obcí vedenou kanalizaci a tak jsme nuceni používt septik 9m3, který vyvážíme každé 4 týdny. Kdybycho měli domací ČOV, tak kam by se vracela voda z ní vyčištěná? Podotýkám, že kolem nás je z každé strany zastavba a nevede kolem nás potok apod. nezastavěnou plochu máme 800m2. Musela by se tedy vyhrabat vsakovací jáma? Jak by byla využívána stávající jímka? Předem moc děkuji za odpověď. Mirek Kapr

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert