Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

DČOV: Obec Pšov má vlastní dotační program, o státní dotaci nežádá

| autor: Hana Tomášková0

Pšov
zdroj: Pšov

Domovní čistírny odpadních vod jsou vhodným řešením pro lokality, kde není vybudována kanalizace s centrální ČOV a její realizace se nezvažuje. Domovní ČOV úspěšně nahradí stávající jímky na vyvážení (žumpy) či septiky. Obec Pšov se podílela na výstavbě více než 50 domovních ČOV. Pro tyto účely funguje již od roku 2018 vlastní dotační program.

Kombinace využití veřejné kanalizace i domovních ČOV
„V některých místních částech obce Pšov je vybudována veřejná kanalizace, tedy konkrétně jde o Pšov, Novosedly a Močidlec. Jsou to části s vyšším počtem trvale hlášených obyvatel. V částech Chlum, Semtěš, Borek, Kobylé, Kolešov a Víska veřejná kanalizace není, neboť počet trvale hlášených obyvatel je zde nízký a veřejná kanalizace se zde jeví jako neekonomická. Proto je v těchto částech řešeno odkanalizování formou domovních čistíren odpadních vod, v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací,“ uvádí Radmila Houdková, starostka obce Pšov.

Vlastní dotační program funguje již šestým rokem

Podmínky dané státní dotací obec nesplňuje. „O dotace na DČOV obec nežádá, neboť velká část nemovitostí v místních částech slouží k rekreaci a není využívána k trvalému bydlení, nesplnili bychom tedy podmínku výzvy. Dále nám nevyhovovala další podmínka výzvy, která se týká zajištění následného provozu DČOV obcí,“ upřesňuje starostka a dodává: „Obec má svůj dotační program, krytý z vlastních finančních zdrojů.“

Jedná se o dotaci na pořízení projektové dokumentace a domovní čistírny odpadních vod v místech, kde nelze vybudovat centrální splaškovou kanalizaci. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce v roce k tomuto účelu činí v roce 2023 celkem 1 300 000 Kč.

„Od roku 2018 každoročně obec vyhlašuje Program pro poskytování dotací na podporu výstavby DČOV, ve kterém žádají vlastníci nemovitostí o příspěvek na pořízení DČOV, realizují stavbu ve své režii a do 2 let jsou povinni vyúčtovat dotaci a doložit "kolaudaci" stavby. Tímto způsobem bylo již zrealizováno 54 domovních čistíren,“ zdůrazňuje Radmila Houdková.

Oprávnění žadatelé a dotační podmínky

O příspěvek může žádat vlastník nemovitosti, sloužící k bydlení nebo k rekreaci v daných částech obce, kde není z ekonomických možností reálné vybudovat centrální ČOV.

Příjemce je povinen podílet se na realizaci stavby DČOV vlastními prostředky ve výši minimálně 10 % z vyúčtovaných nákladů. Nesmí mít vůči obci nesplacené závazky.

V případě převodu nemovitosti na jiného vlastníka, resp. spoluvlastníka v průběhu doby realizace stavby DČOV a doby udržitelnosti projektu (5 let) budou povinnosti původního vlastníka – příjemce dotace spolu s převodem vlastnických práv k nemovitosti přecházet na nového vlastníka, resp. spoluvlastníka nemovitosti. Odpovědnost za dodržení této podmínky leží na příjemci dotace a příjemce se nemůže zprostit povinností plynoucích z přijetí dotace jen tím, že nemovitosti v průběhu doby udržitelnosti převede na třetí osobu.

Výhody domovních čistíren odpadních vod

Cílem obce je podpořit řádné nakládání s odpadními vodami ve jmenovaných místních částech obce Pšov. „Nemyslím si, realizace DČOV má v našich místních částech významný vliv na znečištění povrchových a podzemních vod, neboť vlastníci nemovitostí řešili problém odpadů zadržováním v jímkách (žumpách), které dle potřeby nechali vyvážet,“ říká starostka.

Jedná se o technicky a finančně dostupné řešení. K čištění odpadních vod dochází v místě jejich vzniku a voda zůstává v krajině. Jedná se o funkční recyklaci vody. Přečištěnou vodu lze dále využívat k zálivce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert