Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuálně z legislativy Evropské unie

| zdroj: SOVAK ČR0

voda_kohoutek.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Člen představenstva SOVAK ČR a EurEau Ing. Ondřej Beneš,  Ph.D., MBA, LL.M., připravil novinky z legislativy Evropské unie. 

Nařízení o opětovném použití vody

Nové nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné použití odpadních vod bylo přijato dne 25. května a zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 5. června. Nová úprava bude závazná ve všech členských státech k 26. červnu 2023. Nařízení harmonizuje minimální kvalitu úrovně pro zavlažování plodin v závislosti na jejich použití a zavádí povinnou rizikovou analýzu dle způsobu využití. Nařízení podporuje principy oběhového hospodářství a má napomoci legálně snižovat tlak vyvíjený zemědělským sektorem na vodní zdroj zejména v oblastech s nedostatkem vody. Byly stanoveny kompetence národním regulačním orgánům pro úplnou derogaci aplikace nařízení a dále povinnost provozu zařízení pro recyklaci pouze na základě povolení v maximální délce 5 let včetně monitoringu provozu zařízení. Opětovně používané vody jsou rozděleny do 4 kvalitativních tříd s odpovídajícími ukazateli monitoringu. Stanovisko národní vodohospodářské asociace SOVAK ČR i evropské asociace EurEau k nařízení jsou pozitivní.

Směrnice o pitné vodě

Text novelizované směrnice bude zveřejněn v Úředním věstníku EU do konce roku na rok a členské státy pak budou mít dle čl. 22 novelizované směrnice dva roky na to, aby ji transponovaly do vnitrostátního práva s tím, že kompetence v České republice připadne Ministerstvu zdravotnictví. Úpravy směrnice byly motivovány mimo jiné požadavky na zlepšení přístupu k vodě a zvýšení transparentnosti poskytování vodohospodářských služeb v Evropské unii. Velkým podnětem pro novelizaci bylo v této oblasti projednání požadavků první úspěšné iniciativy v Evropské unii – Right2Water v Evropském parlamentu (Beneš, časopis Sovak 5/2014). Některé návrhy (například povinný monitoring a posuzování rizik či přísnější chemické ukazatele) již má Česká republika povinně zavedeny. Na druhou stranu existuje řada oblastí, které budou muset být v České republice nově upraveny – například zavedení metodik sledování mikroplastů a PFAS, doplnění nových požadavků pro limitní hodnoty halooctové kyseliny, bisfenolu, chromu, PFAS… V neposlední řadě novelizace upravuje i požadavky na efektivitu hospodaření s vodou a zamezování úniků vody z vodovodních sítí.

Rámcová směrnice o vodách (RSV)

Po téměř dvou letech z diskusí na evropské úrovni a silné mobilizaci členů SOVAK ČR i ostatních vodárenských asociací, sdružených v EurEau, Evropská komise nakonec rozhodla nepodpořit revizi Rámcové vodní směrnici (RSV). Toto rozhodnutí představuje velký úspěch pro všechny zúčastněné strany včetně SOVAK ČR a znamená neúspěch pro ty subjekty, které požadovaly větší rozvolnění současných pravidel, zejména zástupce zemědělského sektoru a průmyslových znečišťovatelů. RSV tak i nadále zůstává základním stavebním kamenem, který cílí na dosahování dobrého ekologického stavu ve vodních útvarech Evropské unie do roku 2027.

Směrnice o čištění městských odpadních vod

Směrnice o čištění městských odpadních vod je jednou z nejstarších směrnic Evropské unie (28 let bez zásadních revizí). Evropská komise provádí pravidelné vyhodnocování implementace a před 2 roky uskutečnila poslední hodnocení účinnosti regulace. Ovšem řada i tzv. „starých“ členských států (Španělsko, Francie, Itálie, Řecko) má doposud významné problémy v plnění požadavků stávajícího znění směrnice. Ke konci roku 2019 bylo uvolněno první znění posouzení revize stávajícího textu směrnice 91/271/EHS (požadavky na sledování a vyhodnocování energetické účinnosti odvádění a čištění odpadních vod, kvalitnější a numerická regulace odlehčování z veřejné kanalizace, zpřísnění požadavků na obce pod 2 000 EO, parametrizace mikropolutantů a konečně také zavedení cost benefit analýzy pro realizaci opatření). Evropská komise nyní vyhodnocuje posouzení dopadů a finální návrh revize se očekává v roce 2021.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec