Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE

| autor: Hana Tomášková0

Vodkajá2023
zdroj: Redakce

V Praze probíhá 22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Výstava představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice. Akci již tradičně doprovází bohatý program, jehož součástí je pásmo odborných přednášek.

Druhý den výstavy patřila úvodní část programu přednášek RNDr. Pavlu Punčochářovi, CSc. z Ministerstva zemědělství, který se zabýval otázkami klimatické změny a jejího vlivu na vodní zdroje.

Pavel Punčochář mimo jiné zdůraznil, že dodávky pitné vody je nutné zajistit s dostatečným časovým předstihem. Rozhodnutí o výstavbě nádrží je třeba učinit nyní, aby byly zabezpečeny udržitelné vodní zdroje pro období po roce 2040.

V odpovědi na dotaz týkající se recyklace vody v průmyslu uvedl Pavel Punčochář: „Průmyslová recyklace nikomu nevadí a podporujeme ji. Jde o chtěnou věc.“ Poznamenal také, že většina podniků se již recyklací vody zabývá, bez ohledu na to, zda existuje státní nařízení či nikoli.

Ing. Radek Hospodka z Ministerstva zemědělství hovořil o rozsahu regulace Ministerstva zemědělství ve vodárenství. Upozornil na obrovský rozvoj sektoru vodovodů a kanalizací po roce 1989. Od 90. let narostla délka vodovodní řady o 81 %, zvýšil se počet čistíren odpadních vod o 433 % (na 3340 ks ČOV v roce 2021) a nárůst u kanalizační stoky činil +201 %.

Oblasti regulace oboru vodovodů a kanalizací bude věnován samostatný článek.

Na předchozí informace navázal Radek Hospodka další přednáškou s názvem Výčet povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Rozhodující povinnosti vlastníků a provozovatelů v sektoru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v České republice jsou specifikovány dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

„Zaměřujeme se na základní povinnosti vyplývající ze zákona,“ konstatoval Hospodka a rozvedl problematiku smluv o provozování. Jsou případy, kdy chybí smlouva o provozování mezi městy a společnostmi, které město vlastní. Nejsou přesně vymezeny povinnosti. K podceňovaným povinnostem patří i dohody s vlastníky, kanalizační řády nebo plán financování obnovy.

Informace ke Směrnici o čištění městských odpadních vod přinesl Ing. Jiří Duda z Ministerstva zemědělství. Evropská komise dne 26. 10. 2022 zveřejnila návrh revize Směrnice Rady ze dne 21. 5. 1991 o čištění městských odpadních vod (Urban Waste Water Treatment Directive – UWWTD).

Jde o velmi ambiciózní a rozsáhlou revizi stávající směrnice. Kromě zpřísnění stávajících povinností zavádí celou řadu nových povinností pro členské státy, a to v časovém horizontu let 2025–2040. K zásadním cílům patří:

  • vztažení požadavků směrnice na aglomerace nad 1000 EO,
  • přísnější limity odstraňování N/P pro terciální čištění,
  • mikropolutanty (kvartérní čištění), včetně odpovědnosti výrobců,
  • zavedení reportingu, monitorování a sledování IAS,
  • energetické audity pro ČOV a následně dosažení energetické neutrality,
  • přepady z odlehčovacích komor a srážkový odtok – zavedení monitoringu a následně Integrované plány.

O novele vyhlášky č. 428/2001 Sb. hovořila Ing. Věra Bogdanova z Ministerstva zemědělství.

Jedná se o novelu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely vyhlášky je dokončit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Předmětnou směrnicí dochází k povinnému zavedení komplexního přístupu k bezpečnosti vody, který je založený na posouzení rizik zahrnujících celý zásobovací řetězec již od povodí přes odběr, úpravu, akumulaci a rozvod vody až po „kohoutek“.
V této souvislosti dochází k úpravě rozsahu úplných a krácených rozborů surové vody na základě výsledků posouzení rizik, zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Současně jsou zohledněny také výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě, zpracovaného podle nové vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
Novela vyhlášky dále upravuje na základě směrnice 2020/2184 informační povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele. Jedná se především o rozsah informací zveřejňovaných provozovatelem vodovodu nebo kanalizace na jeho internetových stránkách, nebo rozsah konkrétních údajů o vodném nebo stočném, které musí být pravidelně předávány vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem, odběratelům.

Poslední přednáška Redukční ventil umí zázraky přiblížila detaily z praxe společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Soutěže a výstava fotografií

Výstavu doprovází vybrané fotografie z fotosoutěže VODA 2023, Vodárenská soutěž zručnosti, soutěž o nejlepší exponát a nejlepší expozici.

Akce potrvá do 25. 5. 2023 do 16. hodin.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert