Reklama

VODA

Vlastník vodovodu nebo kanalizace musí předat obecnímu úřadu informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod. Obec musí zajistit, aby informace byly zpřístupněny veřejnosti.

Novela vodního zákona stanoví priority při vyhlášeném stavu nedostatku vody, kdy je nejdůležitější zajistit funkčnost důležité infrastruktury a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Studna či vrt pro mnoho lidí představuje ideální zdroj nejen užitkové, ale i pitné vody. Co všechno pořízení studny obnáší a jak může být celý proces finančně náročný?

Každé město či obec, na jehož území je vybudována vodohospodářská infrastruktura, musí učinit rozhodnutí, jak bude s touto infrastrukturou zacházet. Tedy zda se bude o provoz vodovodů a kanalizací starat samostatně, nebo si vybere specializovanou firmu.

Developeři by se v rámci nově vznikajících projektů měli zamýšlet nad tím, jak v urbanizovaném prostoru zadržet vodu a účinně tak bojovat proti tepelným ostrovům. Je nezbytné začít s vodou v krajině lépe hospodařit.

Malé domácí ČOV jsou určeny k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Výběr DČOV je poměrně složitý, zvlášť když provozní řády některých z nich v případě jakýchkoli problémů, včetně neplnění limitů, přesouvají odpovědnost na provozovatele.

Žádosti o poskytnutí finanční dotace na vybudování soustavy individuálních domovních čistíren odpadních vod budou přijímány do 30. 6. 2019. Výzva je určena pro oblast celé ČR včetně hlavního města Prahy.

Vodohospodářské služby poskytované provozovatelem zahrnují zejména službu dodávky vody, službu odvádění a čištění odpadní vody, službu udržování a službu servisu odběratelům.

Česká republika čelí stále častěji sezónnímu suchu, přívalovým srážkám a dalším jevům doprovázejícím změny klimatu. Město Chrudim věnuje přípravám na změny i nápravným opatřením velkou pozornost.

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace ustanovuje §§ 7, 8 a 9 ZoVaK.