Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vliv opatření proti šíření koronaviru na kvalitu ovzduší

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Jáchym Brzezina/ ČHMÚ0

Vliv opatření proti šíření koronaviru na kvalitu ovzduší

Jáchym Brzezina vytvořilblog Chmibrno, který se věnuje hydrologii, meteorologii a klimatologii a souvisejícím tématům, přináší rozbory družicových snímků, kvízy či ankety. 

Protože se množí dotazy, zda bezpečnostní opatření přijatá v souvislosti s prevencí šíření nemoci COVID-19 zapříčinila zlepšení kvality ovzduší a v jakém poměru, přinášíme informace z jeho článků, které se tomuto tématu věnují.

Koncentrace oxidu dusičitého

Zaměříme se na koncentrace oxidu dusičitého (NO2). Primárním zdrojem oxidu dusičitého je doprava, výrazný je také průmysl případně další zdroje – vždy záleží na konkrétní oblasti světa. V České republice tvoří celková doprava, dle nejnovějších dat ČHMÚ z roku 2017, něco přes třetinu celkových emisí. Výrazný je také podíl veřejné energetiky a výroby tepla (25,7 %).

Na koncentracích znečišťujících látek má velmi významný podíl aktuální meteorologická a rozptylová situace, tudíž pokles nebo naopak nárůst nemusí nutně korelovat se samotnými emisemi. Při teplotních inverzích a nízkých rychlostech větru bývají koncentrace znečišťujících látek vyšší, obecně rozptylové podmínky hodnotíme tzv. ventilačním indexem.

Stejně tak má vliv například směr větru, díky kterému se dostávají na určité místo i látky z jiných oblastí a to až přeshraničně (týká se především suspendovaných částic).

Také srážky, ať už dešťové či sněhové kvalitu ovzduší zlepšují, protože dochází k tzv. mokré depozici a je také nižší míra resuspenze (víření jednou již usazeného prachu).

V neposlední řadě je to právě teplota vzduchu, která udává intenzitu vytápění, které je největším zdrojem suspendovaných částic v ČR a zároveň se podílí i na emisích NO2.

Pokud budeme tedy předpokládat, že mohla karanténa vést například k omezení dopravy, stále se jedná pouze o jeden z mnoha faktorů, které můžou zapříčinit nárůst či naopak pokles koncentrací NO2 v ovzduší.

Kromě karantény jsme také ve fázi roku, kdy obecně koncentrace znečišťujících látek klesají (s výjimkou přízemního ozonu). Je to dáno mj. lepšími rozptylovými podmínkami, které obecně bývají horší v zimě. Roli také hraje vytápění, hlavní zdroj prachových částic v ČR, které je logicky významné pouze v chladnou část roku. Také výfukové emise automobilů závisí na teplotě motoru a studený motor znamená vyšší emise jak u benzinových, tak dieselových automobilů.

Vliv opatření proti šíření koronaviru

U České republiky je situace v hodnocení vlivu opatření proti šíření koronaviru na kvalitu ovzduší složitější. Jedná se o výrazně menší území, než je svět, Evropa či USA. Data ze stanic imisního monitoringu jsou v tomto směru prozatím nejednoznačná. Pokud srovnáme období první poloviny března a druhé poloviny března, na některých dopravních stanicích došlo v druhé půlce měsíce k nárůstu, na jiných k poklesu.

Dopravní stanice však nemají příliš velkou reprezentativnost a koncentrace zde naměřené nelze vztahovat na rozsáhlejší územní celky (to můžeme dělat u stanic tzv. pozaďových). Družicové snímky poskytují méně přesné informace v nižším rozlišení, ale plošnějšího charakteru. Jasně z nich vyplývá, že v období 16. 3. až 8. 4. 2020 byly koncentrace NO2 výrazně nižší, než ve shodném období v roce 2019. To je vidět jak na mapě světa, Evropy, tak ČR.

Pokles NO2 v ČR jako důsledek opatření?

U České republiky ale vzhledem k velikosti území musíme být opatrní s hledáním příčin poklesu. Nemusí se nutně jednat o pokles v důsledku opatření proti šíření nákazy koronavirem, může se jednat o vliv meteorologických podmínek a celkové změny počasí typickou pro toto období (oteplování, prodlužování dne), což mj. vede ke změnám koncentrací přízemního ozonu, jehož koncentrace s koncentracemi NO2 také souvisí.

Nejpravděpodobnějším scénářem je, že se jedná o kombinaci všech zmíněných vlivů, v tuto chvíli nedokážeme jednotlivé vlivy přesně kvantifikovat.

Bližší zhodnocení potenciálního vlivu provede ČHMÚ až po skončení opatření a to i s ohledem na meteorologické podmínky (především ventilační index), naměřenou intenzitu dopravy a další faktory, s využitím především dat naměřených pozemními stanicemi imisního monitoringu.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert