Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Bioodpad - práce s katalogem odpadů

| autor: Hana Tomášková0

bioodpad.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Obce, jakožto původce odpadu, jsou povinny vést průběžnou evidenci odpadů. Zařazování odpadů a evidence odpadů se řídí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

Kam zařadit bioodpad

Obec zařadí své komunální odpady pod katalogová čísla skupiny 20 Katalogu odpadů. Odděleně soustřeďované využitelné složky (tzv. „tříděný sběr“) obec zařadí pod katalogová čísla podskupiny 20 01 Katalogu odpadů. Bioodpad se zařazuje takto: biologický rostlinný odpad ze zahrad (20 02 01), biologický odpad z kuchyní (20 01 08), biologický odpad rostlinného původu z kuchyní lze 2 zařadit i pod (20 02 01).

Odpady právnických nebo podnikajících fyzických osob zapojených do obecníhosystému

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která se zapojí do obecního systému na základě písemné smlouvy s obcí se svým komunálním a obalovým odpadem z papíru, plastů, skla a kovů a předává ho do obecního systému, pak zařadí veškeré takto předávané odpady jako odpovídající druh komunálního odpadu pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nevede průběžnou evidenci odpadů ani neplní ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona pro odpad, se kterým se do obecního systému zapojila.

Pokud jí vznikne např. stavební odpad, tak vede jeho evidenci a plní ve vztahu k němu ohlašovací povinnost.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému jen část svého komunálního odpadu, jehož je původcem, pak vede průběžnou evidenci odpadů včetně odpadů, s nimiž je zapojena do systému a plní ohlašovací povinnost pro své veškeré odpady.


Tříděním bioodpadu mohou obce splnit třídící cíle a lze tak snížit celkové množství směsného komunálního odpadu:

Video projekt Když se s odpady nakládá dobře: Bioodpad

Projekt Když se s odpady nakládá dobře: Bioodpad


Odpady právnických a podnikajících fyzických osob

Pokud odpady naplní definici komunálního odpadu podle zákona, zařazují se pod katalogová čísla ze skupiny 20 Katalogu odpadů. Jedná se o směsný komunální odpad a odděleně soustřeďovaný (tříděný) odpad, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností.

Jde o odpad z nevýrobní činnosti, od zaměstnanců, z administrativní činnosti a dále také odpad od dalších nepodnikajících fyzických osob, v případě, že osoba umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám (návštěvníkům, klientům apod.) odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny. V těchto případech bude docházet k produkci papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu a zbytkového směsného komunálního odpadu.

Biologický odpadprávnických a podnikajících fyzických osob

Biologický odpad jako jsou zbytky potravin, jídla, pečivo, masné výrobky, uzeniny, zelenina, ovoce, slupky apod. od zaměstnanců nebo klientů se zařazuje do příslušného druhu odpadu pod katalogové číslo skupiny 20 Katalogu odpadů: - veškerý biologický odpad živočišného i rostlinného původu (20 01 08), - biologický odpad rostlinného původu (20 02 01). Je předpoklad, že určitý objem tohoto odpadu zaměstnanci za směnu / za týden vyprodukují.

S ohledem na metodický pokyn (č.j. MZP/2021/720/3027) je dostačující, pokud je zajištěno oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba může s rostlinnými zbytky nakládat v režimu předcházení vzniku odpadů, tedy zpracovat je ve svém kompostéru a vzniklý materiál využít pro úpravu svých zelených ploch, nebo rovněž může rostlinné zbytky předávat do komunitní kompostárny. V těchto případech se nejedná o odpad, materiál se nezařazuje do druhu odpadu a nevede se evidence.

Zařazování bioodpadu v praxi

„S účinností nového zákona vznikla nová povinnost vést evidenci v případě komunitní kompostárny, podrobnosti k vedení evidence stanoví vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,“ upozorňuje Jiří Ovečka, tiskový mluvčí České inspekce životního prostředí.

K obecné povinnosti původců odpadů (kam spadají i obce), provozovatelů zařízení a obchodníků s odpady vést průběžnou evidenci dle § 94 odst. 1. „V případě porušení této povinnosti lze za přestupek dle § 121 odst. 4 písm. a) uložit sankci až do výše 10 milionů Kč,“ uzavírá Jiří Ovečka.

Přílohy:

Katalog odpadů

Metodický pokyn k zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností

Zákon o odpadech

Vyhláška_273_2021.pdf

Máte dotazy týkající se zařazování bioodpadu? Využijte naši poradnu.

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo