Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pracovníkům technických služeb, popelářům a dalším, kteří nakládají s odpady, patří naše díky

| autor: Hana Tomášková0

Pracovníkům technických služeb, popelářům a dalším, kteří nakládají s odpady, patří naše díky

Požádali jsme Martina Giráška, provozně-technického náměstka Technických služeb Opava, o krátký rozhovor o práci ovlivněné zpřísněnými bezpečnostními nařízeními a o inovativních přístupech TS Opava.

Jak ovlivnila Vaši práci současná bezpečnostní opatření?

Technické služby Opava s.r.o. vykonávají pro Statutární město Opava, tedy pro občany města, činnosti, které jsou mnohdy pro chod města zásadní. Tím mám například na mysli svoz odpadů, úklid a čistotu města nebo provoz veřejného osvětlení a světelně řízených křižovatek. V tomto směru jsou dle mého názoru naši zaměstnanci v současném nouzovém stavu vyhlášeném v souvislosti s pandemií koronaviru také v tzv. „první linii“.

Například svoz odpadů je pro každé město zcela zásadní potřeba. Proto naše společnost také po celou dobu nouzového stavu realizuje jak svoz komunálního, tak separovaného i biologicky rozložitelného, odpadu. Odpadkové koše ve městě jsou rovněž vyváženy dle harmonogramu pravidelně a bez omezení. Všechny koše však nejsou samozřejmě vyváženy denně.

O tom se v současné době málo mluví a lidé si to většinou ani neuvědomují, protože to berou jako samozřejmost. Jsem však přesvědčen, že pracovníkům, kteří výše uvedené služby v tomto nelehkém období vykonávají ve všech městech napříč celou Českou republikou, patří naše obrovské DÍKY. Vždyť, jak by města vypadala, kdyby se odpad přestal vyvážet…Jak by města vypadala, kdyby se přestala uklízet…

Vzhledem k současné situaci a zdravotním rizikům v souvislosti s pandemií koronaviru jsme v naší společnosti přijali opatření, jednak abychom chránili naše zaměstnance a zároveň abychom předcházeli šíření koronaviru.

Zaměstnanci jsou vybaveni odpovídajícím pracovním oblečením a rouškami, do všech svozových vozů dostali dezinfekční prostředky pro vlastní očistu, byli instruováni o způsobu chování při nakládání s odpady a jejich pracovní doba byla uzpůsobena tak, aby se jednotlivé osádky vozů nepotkávaly jak při nástupu do pracovního výkonu, tak při jeho ukončení. Stejné opatření platí pro čety zajišťující úklid a čistotu města.

Přijatá opatření v souvislosti s šířením koronaviru zasáhla prakticky všechny naše činnosti, které provádíme. Zejména se jedná o odvoz a zpracování odpadů či provoz městských sběrných dvorů a separační linky, dále blokové čištění komunikací a běžný úklid, provozování toalet, správu parkovací zóny, údržbu zeleně, komunikací a veřejného osvětlení apod. Rovněž mnoho našich dodavatelů má omezený provoz.

Chtěli bychom ubezpečit veřejnost, že děláme maximum pro to, aby dopad omezení na naši práci byl minimální a aby občané byli s námi a naší prací spokojeni i v tomto nelehkém období a celém letošním roce.

Používáte při běžném nakládání s odpady nějaké inovativní metody?

Snažíme se upřednostňovat nákup materiálů, mechanismů i technologií, jež jsou šetrné k životnímu prostředí a blíží se myšlenkám trvale udržitelného rozvoje.

Jako svozová společnost odpovědně nakládáme s odpady jak při jejich svozu, tak při jejich dalším zpracování, např. na separační lince umístěné v areálu naší společnosti.

Dnešní moderní doba přináší obrovský technologický a technický rozmach. Jsme si vědomi, že investice do nových technických zařízení přináší zlepšení nejen pracovních podmínek pro zaměstnance, zkvalitnění a zlepšení služeb, zvýšení produktivity práce, avšak velice důležité a nezanedbatelné je šetrnost k životnímu prostředí a úspora nákladů na provoz. Aktivně se proto snažíme nejen obnovovat zastaralý, ale také pořizovat nový strojní, či vozový park, a to investicemi do nových technologických zařízení a mechanismů v objemu cca 17 mil. Kč každoročně.

Ke svozu komunálního odpadu má společnost k dispozici 19.640 ks nádob na komunální odpad, ke svozu odpadu separovaného odpadu (plast, papír, sklo), slouží občanům 1.375 ks nádob na tříděný odpad. Dále zajišťují pytlový svoz tříděného odpadu od občanů města, a to z jedné části SMO. V roce 2019 tak společnost svezla přibližně 22.000 tun komunálního, velkoobjemového a biologicky – rozložitelného odpadu a více než 4.000 tun separovaného odpadu.

Realizovanou osvětou, exkurzemi separační linky, výklady o způsobu nakládaní s odpady a způsobech separace na Dnech země, či přednáškách ve školách, pravidelně zveřejňovaných článcích v novinách a časopisech, dochází ve Statutárním městě Opava ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky komunálních odpadů a zvýšení množství separovaných komodit.

Statutární město Opava se také díky uvedenému každoročně umísťuje na předních příčkách v soutěži o keramickou popelnici, jenž hodnotí města a jejich úspěšnost v separování odpadů.

O úspěšnosti Opavanů v třídění hovoří skutečnost, že množství vyseparovaného odpadu každoročně roste, zatímco množství komunálního odpadu klesá.

Naše společnost je aktivním členem systému EKO-KOM, (systém zpětného odběru a využití odpadu z obalů), do něhož byla zařazena na základě uzavřené smlouvy o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů. Z této smlouvy vyplývá pro TSO především odběr odpadových obalů od sdružených subjektů (obcí), jeho třídění či další předávání jiným autorizovaným subjektům, vedení veškeré fyzické evidence, vypracování čtvrtletního Výkazu za obce (odměna pro SMO), čtvrtletního Výkazu o celkovém množství a druzích upravených odpadů, vedení provozní evidence o počtu, stavu, likvidaci, obnově a náhradních dílech sběrových nádob v majetku EKO-KOM a.s.

Shodný princip funguje i u ostatních tří provozovatelů kolektivních systémů zpětného odběru, se kterými má MMO podepsanou smlouvu (Asekol, Elektrowin, Ekolamp).

Foto: ilustrační redakce archiv/ Martin Girášek archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert