Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kvalita ovzduší v zorném poli

| zdroj: Kraj Vysočina0

Kvalita ovzduší v zorném poli
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay
Realizátoři projektu Konsorcium – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o. rozmístili svou měřící techniku v dalších čtyřech z celkem 20 vybraných lokalit a sledovali, jaké množství škodlivin se v ovzduší nachází. Měření probíhalo v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a stejně, jako v předchozím roce byly sledovány tyto znečišťující látky: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU byly prováděny Chotěboři a Ledči nad Sázavou).
O průběhu měření byla zpracována zpráva, která obsahuje kromě srozumitelných závěrů také hodnocení zdravotních rizik. Ze závěrů roční zprávy vyplývá, že průměrné roční koncentrace prachových částic, jak PM10, tak PM2,5 nepřekročily na žádné ze sledovaných lokalit imisní limit. Nejvyšší koncentrace pro obě tyto frakce prachových částic byly naměřeny v Ledči nad Sázavou a nejnižší v Chotěboři. Ledeč nad Sázavou se v případě velmi jemného prachu (PM2,5) pohybuje na hranici plnění imisního limitu. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že pokud by byly v roce 2020 naměřeny stejné hodnoty, nebyl by splněn zpřísněný imisní limit (20 µg/m3) pro tuto škodlivinu. Průměrné roční koncentrace NOx rovněž nepřekračují stanovené imisní limity. Nejvyšší hodnoty pro tuto škodlivinu byly naměřeny ve Velkém Meziříčí a i zde se naměřené hodnoty pohybují zhruba na 1/3 hodnoty imisního limitu. Ve Velkém Meziříčí byl naměřen nejvyšší 8hodinový klouzavý průměr koncentrací přízemního ozónu, čímž došlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví obyvatel. Přízemní ozón je škodlivinou, která nemá vlastní zdroj, vzniká v atmosféře jako sekundární látka řadou fotochemických reakcí, typicky během letních dní s delším slunečním svitem, kdy jsou v ovzduší zaznamenávány jeho nejvyšší koncentrace.

Zcela opačný průběh koncentrací v průběhu roku je, jak vyplývá také ze zprávy za rok 2019, zaznamenáván u ostatních sledovaných škodlivin. Vysoké koncentrace prašnosti, oxidů dusíku a polycyklických aromatických uhlovodíků byly naměřeny výhradně při nízkých teplotách, v období topné sezóny. „Další rok monitoringu kvality ovzduší tak potvrdil skutečnost, že nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice jsou lokální topeniště," sdělil gesční radní Ing. Martin Hyský pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

Podrobné informace o projektu, aktuálně měřená data i zprávy z předchozích let monitoringu lze nalézt na webové stránce http://www.ovzdusivysocina.cz/.

Foto: zdroj Kraj Vysočina

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ