Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kam vede podfinancování vodovodů a kanalizací ve městě či obci?

| autor: Hana Tomášková0

Podfinancování vodohospodářské infrastruktury se silně projevuje také v Kostelci nad Černými lesy. Vodovod a kanalizace v Kostelci jsou zastaralé. Z velké části byly postaveny svépomocí občanů při povinných brigádách minulého režimu. Chybí jakákoli dokumentace k realizaci, neexistují plány rozvodů, hloubka uložení potrubí je pouze odhadována. Opravy jsou proto problematické a vyžadují komplexnější řešení. Město se potýká i s velkým počtem občanů, kteří zde nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, ale plně využívají městské obslužnosti. Nehlášení občané komplikují možnosti města dosáhnout vyšší státní podpory, která by pomohla zajistit například kapacitně dostačující ČOV.Mnoho občanů si stěžuje, že město investuje obrovské finance do kanalizace. Prý se ve městě kanalizace řeší již 20 let. Mluvením se bohužel nic nevyřeší a léta nečinnosti v této oblasti nás dnes trestají,“ říká Ewa Chmelíková, radní města Kostelec nad Černými lesy a doplňuje: „Několikrát se měnily projekty, několikrát se měnila koncepce či provozovatel. Měnilo se i doporučení odborníků - jednotná či oddílná kanalizace, a legislativa. Výsledkem je, že se postupně propadají stoky, vpusti, rozpadají šachty. Četnost havárií je stále častější, hlavně dešťová kanalizace není místy průtočná. Od doby přívalového deště 30. 5. 2018 nikdo nezmapoval škody, nevyčistil stoky, neopravil zborcená místa. Následně dnes, i při malém dešti, vody tečou po povrchu a občas i poškozují místní komunikace.“

Město zahájilo další etapu výstavby oddílné splaškové kanalizace na starém městě v ul. Lázeňská „Při stavbě budeme částečně využívat tzv. řízený podvrt s ohledem na statiku některých nemovitostí,“ přibližuje detaily výstavby Ewa Chmelíková. Vodovodní potrubí v ul. Lázeňské dle dosud provedených sond není třeba měnit. Současně s výstavbou kanalizace bude provozovatel vodovodu a kanalizace montovat nové uzávěry vody a případně doplňovat chybějící hydranty.

Horší situace je se stávající jednotnou, budoucí dešťovou kanalizací,“ upozorňuje Ewa Chmelíková a dodává: „V místech, kde má vejčitý profil, by dle kamerových prohlídek mohla postačit lokální oprava, bohužel v ostatních částech ulice je stav potrubí a jednotlivých šachet neuspokojivý. Což ztěžuje možnost napojení některých nemovitostí - hlavně těch, které vypouštějí srážkové vody přímo na komunikaci, do budoucí dešťové kanalizace. Část jednotné kanalizace, která byla zhruba před třemi lety opravena vložkováním, je dle projektové dokumentace v kolizi s nově budovanou stokou splaškové kanalizace, takže neušetříme ani zde.“

Stavbu kanalizace v ulici Lázeňské komplikují neevidované a zřejmě i nepovolené stavby různých nájezdů, schodů a opěrek či předzahrádek. Často se jedná o stavby hodně staré, nicméně většinou nepovolené a komplikující nejen výstavbu kanalizace, ale i dopravní obslužnost v ulici.

Bude třeba provést opravu havarijního stavu přepadu z obecní studny a provést i její další úpravy tak, aby neohrožovala okolní nemovitosti, v současné době probíhají projekční práce,“ zmiňuje další nutné opravy Ewa Chmelíková.

Každé vedení města raději buduje dětská hřiště, sportoviště, chodníky, opravuje fasády a rozdává finance na volnočasové aktivity. Je to činnost velice příjemná a populární, všichni to vidí a ve srovnání s výstavbou či opravou kanalizace je zatížení stavbou snesitelné,“ říká Ewa Chmelíková, „Nicméně jako zastupitelka města jsem skládala slib, že budu rozhodovat ve prospěch města, nikoliv ve prospěch osobní popularity a politických ambicí. Proto tak vytrvale prosazuji nejen výstavbu splaškové, ale i opravu dešťové kanalizace, vodovodu, souvisejících drenáží, studní a opěrných zdí a následných oprav komunikací, aby provedené investice nebyly poničené. A také proto, že provizorní řešení pouze neúměrně navyšuje náklady každé stavby.“

Dotační možnosti jsou omezené. V některých programech je pro výši poskytovaného příspěvku rozhodující počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu, některé nezohledňují památkovou zónu či dopravně složitou situaci.

Protože před 300 lety jsme měli vybudovaný unikátní kanalizační i odvodňovací systém, který v omezené míře funguje dodnes, výše dotace je podstatně nižší, než v případě, kdy bychom v minulosti nic neřešili,“ upozorňuje Ewa Chmelíková a dodává: „Dle zákona o vodovodech a kanalizaci nemůžeme požadovat příspěvek na kanalizaci či vodovod, vyhláška o poplatku za zhodnocení pozemků za možnost napojení na kanalizaci či vodovod může být přínosem tam, kde kanalizace či vodovod není. U nás, kde je nutná rekonstrukce či změna koncepce, poplatek není řešením.“

Nedostatek financí značně limituje možnost oprav. Množí se počet havárií, které celkový stav vodohospodářské infrastruktury ještě zhoršují a ovlivňují i stav komunikací, veřejných i soukromých budov a prostranství.

Často je to rozhodování velice frustrující, zdroje jsou omezené a je nutné řešit priority. Dnes bohužel každý den řešíme krizové situace bez možnosti vše řádně připravit, vysvětlit či projednat. Nemůžeme našim občanům zaplatit několikaletou dovolenou, aby se mohli vrátit do opraveného městečka, musíme problémy řešit „za pochodu“, to znamená za podstatně větších nákladů. Nemá smysl hledat viníky, protože každý z nás, občanů města, nese svůj díl zodpovědnosti za stav, v jakém se dnes nacházíme. Musíme společně hledat řešení,“ konstatuje na závěr Ewa Chmelíková.

Foto a info: zdroj Ewa Chmelíková (foto ze dne 30. 5. 2018)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert