Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak správně zařadit odpad?

| autor: Hana Tomášková0

Jak správně zařadit odpad?

Legislativa

Podle stávající platné legislativy odpad zařazuje původce odpadu, podle § 5 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Katalogová čísla jsou stanovena ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Odkaz na Katalog odpadů najdete zde.

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů

V současnosti platí vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a na webových stránkách MŽP je zveřejněn Metodický návod MŽP k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí.

Původce odpadů nebo oprávněná osoba zařazují odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Postup:

  • Nejdříve se vyhledá odpovídající skupina - podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká
  • Uvnitř skupiny se dále určuje podskupina odpadu
  • V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.

Co dělat, když nelze nalézt odpovídající katalogové číslo

Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu odpadu se uvede technický nebo běžně užívaný název. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí 99 více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech soustřeďovány utříděně.

V případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný.

Když nelze odpad jednoznačně zařadit

V případě, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, nebo si původce není jistý s jeho zařazením, pak podle § 5 odst. 2 zákona zařadí odpad Ministerstvo životního prostředí na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.

Zařazení odpadu

Obec zařadí své komunální odpady do skupiny 20 Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů).

Tříděný sběr využitelných složek obec zařadí do podskupiny 20 01 Katalogu odpadů.

Pouze samostatně odděleně sbíraný obalový odpad obec zařadí do podskupiny 15 01 Katalogu odpadů.

Tříděný sběr nebezpečných složek obec zařadí do skupiny 20 Katalogu odpadů.

Směs zbytkového odpadusbíraného od občanů (po vytřídění nebezpečných a využitelných složek) obec zařadí pod katalogové číslo druhu odpadu 20 03 01 směsný komunální odpad, kategorie ostatní.

Původce odpadu (např. živnostník), který se zapojí do obecního systému nakládání s komunálními odpady na základě písemné smlouvy s obcí, svůj odpad charakteru komunálního odpadu předává do tohoto obecního systému a zařadí odpad podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

Stavební odpady obec zařadí do skupiny 17 Katalogu odpadů.

Nová odpadová legislativa

Nová odpadová legislativa je v přípravě, aktuálně probíhá proces tvorby prováděcích předpisů.

Zdroj:

Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů

Metodický návod MŽP pro obce (č.j.MZP/2018/720/2102 z 11. června 2018)

Foto: ilustrační/ Pixabay/ redakce archiv


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert