Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Katalog odpadů

| zdroj: Průmyslová ekologie0

Příloha Vyhlášky č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

1

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene

2

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin

3

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

4

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

5

Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

6

Odpady z anorganických chemických procesů

7

Odpady z organických chemických procesů

8

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

9

Odpady z fotografického průmyslu

10

Odpady z tepelných procesů

11

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

12

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13

Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

14

Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

15

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné  oděvy jinak neurčené

16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

19

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro  spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a  odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

1

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01

Odpady z těžby nerostů

01 01 01

Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02

Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

01 03 04*

Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky

01 03 05*

Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06

Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07*

Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 03 08

Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 09

Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10

01 03 10*

Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 04

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07*

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09

Odpadní písek a jíl

01 04 10

Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 11

Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 12

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13

Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

01 05

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06*

Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

2

ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI  A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

02 01 02

Odpad živočišných tkání

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

02 01 04

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06

Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07

Odpady z lesnictví

02 01 08*

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09

Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 01 10

Kovové odpady

02 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 02

Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01

Kaly z praní a z čištění

02 02 02

Odpad živočišných tkání

02 02 03

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 03

Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu  z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy 

02 03 01

Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02

Odpady konzervačních činidel

02 03 03

Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 04

Odpady z výroby cukru

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02

Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 05

Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 06

Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02

Odpady konzervačních činidel

02 06 03

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01

Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02

Odpady z destilace lihovin

02 07 03

Odpady z chemického zpracování

02 07 04

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

3

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01

Odpadní kůra a korek

03 01 04*

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

03 02

Odpady z impregnace dřeva

03 02 01*

Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02*

Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03*

Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04*

Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05*

Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99

Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03

Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01

Odpadní kůra a dřevo

03 03 02

Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05

Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08

Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09

Odpadní kaustifikační kal

03 03 10

Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

03 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

4

ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01

Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01

Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02

Odpad z loužení

04 01 03*

Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04

Činící břečka obsahující chrom

04 01 05

Činící břečka neobsahující chrom

04 01 06

Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07

Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08

Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09

Odpady z úpravy a apretace

04 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

04 02

Odpady z textilního průmyslu

04 02 09

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer,  plastomer)

04 02 10

Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14*

Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15

Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 16*

Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17

Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

04 02 19*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

04 02 21

Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22

Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

5

ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 02*

Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03*

Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04*

Kyselé alkylové kaly

05 01 05*

Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06*

Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07*

Kyselé dehty

05 01 08*

Jiné dehty

05 01 09*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 05 01 09

05 01 11*

Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12*

Ropa obsahující kyseliny

05 01 13

Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14

Odpad z chladicích kolon

05 01 15*

Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16

Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17

Asfalt

05 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 06

Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01*

Kyselé dehty

05 06 03*

Jiné dehty

05 06 04

Odpad z chladicích kolon

05 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

05 07

Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01*

Odpady obsahující rtuť

05 07 02

Odpady obsahující síru

05 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

6

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01*

Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02*

Kyselina chlorovodíková

06 01 03*

Kyselina fluorovodíková

06 01 04*

Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05*

Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06*

Jiné kyseliny

06 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01*

Hydroxid vápenatý

06 02 03*

Hydroxid amonný

06 02 04*

Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05*

Jiné alkálie

06 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11*

Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13*

Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14

Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15*

Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16

Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 04

Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03*

Odpady obsahující arsen

06 04 04*

Odpady obsahující rtuť

06 04 05*

Odpady obsahující jiné těžké kovy

06 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 05

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 06 05 02

06 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02*

Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03

Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

06 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01*

Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02*

Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03*

Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04*

Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina

06 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02*

Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany

06 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 09

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu  a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02

Struska obsahující fosfor

06 09 03*

Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami

06 09 04

Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

06 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 10

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02*

Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 11

Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01

Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

06 13

Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01*

Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02*

Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 03

Saze průmyslově vyráběné

06 13 04*

Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05*

Saze

06 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

7

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 01 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 01 09*

Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10*

Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 07 01 11

07 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 02 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 07 02 11

07 02 13

Plastový odpad

07 02 14*

Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15

Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

07 02 16*

Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17

Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16

07 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 03 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 07 03 11

07 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických  pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů

07 04 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 04 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 04 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 07 04 11

07 04 13*

Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 05

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 05 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 07 05 11

07 05

13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14

Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 06

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 06 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08*

Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 07 06 11

07 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

07 07

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01*

Promývací vody a matečné louhy

07 07 03*

Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04*

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07*

Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08*

Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 07 07 11

07 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

8

ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 13*

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14

Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 15*

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16

Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická  rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18

Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

08 01 19*

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických  rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20

Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19

08 01 21*

Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 02

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01

Odpadní práškové nátěrové barvy

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 03

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08

Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12*

Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13

Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

08 03 14*

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 03 16*

Odpadní leptací roztoky

08 03 17*

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 03 19*

Disperzní olej

08 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 04

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 09*

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla  nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10

Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 11*

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12

Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 13*

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

08 04 15*

Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16

Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené  pod číslem 08 04 15

08 04 17*

Kalafunový olej

08 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

08 05

Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08

08 05 01*

Odpadní isokyanáty

9

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01

Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01*

Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02*

Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03*

Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04*

Roztoky ustalovačů

09 01 05*

Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06*

Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě  jeho vzniku

09 01 07

Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08

Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10

Fotoaparáty na jedno použití bez baterií

09 01 11*

Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03

09 01 12

Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11

09 01 13*

Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06

09 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01

Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů  uvedených v podskupině 19)

10 01 01

Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod  číslem 10 01 04)

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

10 01 03

Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04*

Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 05

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07

Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09*

Kyselina sírová

10 01 13*

Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

10 01 14*

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 15

Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 16*

Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 17

Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10 01 18*

Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky

10 01 19

Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod  číslem 10 01 20

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10 01 24

Písky z fluidních loží

10 01 25

Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26

Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 02

Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01

Odpady ze zpracování strusky

10 02 02

Nezpracovaná struska

10 02 07*

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 08

Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 10

Okuje z válcování

10 02 11*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 02 15

Jiné kaly a filtrační koláče

10 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 03

Odpady z pyrometalurgie hliníku

10 03 02

Odpadní anody

10 03 04*

Strusky z prvního tavení

10 03 05

Odpadní oxid hlinitý

10 03 08*

Solné strusky z druhého tavení

10 03 09*

Černé stěry z druhého tavení

10 03 15*

Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16

Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

10 03 17*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

10 03 19*

Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20

Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

10 03 21*

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22

Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21

10 03 23*

Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 03 24

Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23

10 03 25*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

10 03 27*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 03 29*

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné  látky

10 03 30

Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29

10 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 04

Odpady z pyrometalurgie olova

10 04 01*

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 04 02*

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 04 03*

Arzeničnan vápenatý

10 04 04*

Prach z čištění spalin

10 04 05*

Jiný úlet a prach

10 04 06*

Pevný odpad z čištění plynu

10 04 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09

10 04 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 05

Odpady z pyrometalurgie zinku

10 05 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 03*

Prach z čištění spalin

10 05 04

Jiný úlet a prach

10 05 05*

Pevné odpady z čištění plynu

10 05 06*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09

Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

10 05 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

10 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 06

Odpady z pyrometalurgie mědi

10 06 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 06 03*

Prach z čištění spalin

10 06 04

Jiný úlet a prach

10 06 06*

Pevný odpad z čištění plynu

10 06 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 07

Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01

Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02

Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 07 03

Pevný odpad z čištění plynu

10 07 04

Jiný úlet a prach

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 08

Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 04

Úlet a prach

10 08 08*

Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09

Jiné strusky

10 08 10*

Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11

Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 12*

Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13

Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12

10 08 14

Odpadní anody

10 08 15*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15

10 08 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17

10 08 19*

Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20

Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 09

Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 03

Pecní struska

10 09 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

10 09 11*

Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 09 12

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

10 09 13*

Odpadní pojivá obsahující nebezpečné látky

10 09 14

Odpadní pojivá neuvedená pod číslem 10 09 13

10 09 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15

10 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 10

Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03

Pecní struska

10 10 05*

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 07*

Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 09*

Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10

Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 11*

Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 10 12

Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

10 10 13*

Odpadní pojivá obsahující nebezpečné látky

10 10 14

Odpadní pojivá neuvedená pod číslem 10 10 13

10 10 15*

Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16

Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15

10 10 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 11

Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03

Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05

Úlet a prach

10 11 09*

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné  látky

10 11 10

Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 11*

Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 11 12

Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 13*

Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 15*

Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16

Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

10 11 19*

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  nebezpečné látky

10 11 20

Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

10 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 12

Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 03

Úlet a prach

10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06

Vyřazené formy

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném  zpracování)

10 12 09*

Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09

10 12 11*

Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12

Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 13

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 01

Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 04

Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06

Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12a 10 13 13)

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09*

Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10

Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09

10 13 11

Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09a 10 13 10

10 13 12*

Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13

Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14

Odpadní beton a betonový kal

10 13 99

Odpady jinak blíže neurčené

10 14

Odpady z krematorií

10 14 01*

Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

11

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

11 01

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05*

Kyselé mořicí roztoky

11 01 06*

Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07*

Alkalické mořicí roztoky

11 01 08*

Kaly z fosfátování

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09

11 01 11*

Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

11 01 12

Oplachové vody neuvedené pod číslem 110111

11 01 13*

Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14

Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 01 15*

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98*

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 02

Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02*

Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03

Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06

Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05

11 02 07*

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

11 03

Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

11 03 01*

Odpady obsahující kyanidy

11 03 02*

Jiné odpady

11 05

Odpady ze žárového zinkování

11 05 01

Tvrdý zinek

11 05 02

Zinkový popel

11 05 03*

Pevné odpady z čištění plynu

11 05 04*

Upotřebené tavidlo

11 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

12

ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a  plastů

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

12 01 02

Úlet železných kovů

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04

Úlet neželezných kovů

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

12 01 06*

Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07*

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08*

Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09*

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

12 01 13

Odpady ze svařování

12 01 14*

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 16*

Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17

Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 18*

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 19*

Snadno biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20*

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12  01 20

12 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

12 03

Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)

12 03 01*

Prací vody

12 03 02*

Odpady z odmašťování vodní parou

13

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 01*

Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04*

Chlorované emulze

13 01 05*

Nechlorované emulze

13 01 09*

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

Jiné hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01*

Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06*

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem  13 03 01

13 03 07*

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*

Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

Jiné izolační a teplonosné oleje

13 04

Oleje z lodního dna

13 04 01*

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02*

Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03*

Oleje ze dna jiných lodí

13 05

Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01*

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03*

Kaly z lapáků nečistot

13 05 06*

Olej z odlučovačů oleje

13 05 07*

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 07

Odpady kapalných paliv

13 07 01*

Topný olej a motorová nafta

13 07 02*

Motorový benzín

13 07 03*

Jiná paliva (včetně směsí)

13 08

Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01*

Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02*

Jiné emulze

13 08 99*

Odpady jinak blíže neurčené

14

ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)

14 06

Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média  rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01*

Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 02*

Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03*

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04*

Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05*

Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

Plastové obaly

15 01 03

Dřevěné obaly

15 01 04

Kovové obaly

15 01 05

Kompozitní obaly

15 01 06

Směsné obaly

15 01 07

Skleněné obaly

15 01 09

Textilní obaly

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak  blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

16

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně  stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08) 

16 01 03

Pneumatiky

16 01 04*

Autovraky

16 01 06

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 07*

Olejové filtry

16 01 08*

Součástky obsahující rtuť

16 01 09*

Součástky obsahující PCB

16 01 10*

Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*

Brzdové destičky obsahující asbest

16 01 12

Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 13*

Brzdové kapaliny

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17

Železné kovy

16 01 18

Neželezné kovy

16 01 19

Plasty

16 01 20

Sklo

16 01 21*

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07 až1601 11 a1601 13 a  1601 14

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09*

Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10*

Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09

16 02 11*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

16 02 12*

Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13*

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16  02 09 až 16 02 12

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15*

Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03

Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03*

Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 05*

Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 03 07*

Kovová rtuť

16 04

Odpady výbušných materiálů

16 04 01*

Odpadní munice a střelivo

16 04 02*

Odpad z pyrotechnických výrobků

16 04 03*

Odpad z jiných výbušných materiálů

16 05

Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04*

Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05

Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04

16 05 06*

Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují  nebezpečné látky

16 05 07*

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08*

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09

Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 8

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné akumulátory

16 06 02*

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

16 06 04

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05

Jiné baterie a akumulátory

16 06 06*

Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08*

Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*

Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99

Odpady jinak blíže neurčené

16 08

Upotřebené katalyzátory

16 08 01

Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 02*

Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03

Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené

16 08 04

Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 05*

Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06*

Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09

Oxidační činidla

16 09 01*

Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02*

Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

16 09 03*

Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04*

Oxidační činidla jinak blíže neurčená

16 10

Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01*

Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

16 10 02

Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 03*

Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04

Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

16 11

Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

16 11 01*

Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02

Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických  procesů neuvedené pod číslem 16 11 01

16 11 03*

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 05*

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 06

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené  pod číslem 16 11 05

17

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 06*

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  obsahující nebezpečné látky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

17 02 03

Plasty

17 02 04*

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

Hliník

17 04 03

Olovo

17 04 04

Zinek

17 04 05

Železo a ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Směsné kovy

17 04 09*

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení,  vytěžená jalová hornina a hlušina

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05*

Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06

Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07*

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01*

Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03*

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

Stavební materiály obsahující azbest

17 08

Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01*

Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02*

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03*

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18

ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH  ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)

18 01

Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01

Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

18 01 02

Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 06*

Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07

Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06

18 01 08*

Nepoužitelná cytostatika

18 01 09*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

18 01 10*

Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02

Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01

Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05*

Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06

Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05

18 02 07*

Nepoužitelná cytostatika

18 02 08*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07

19

ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z  ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01

Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02

Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 01 05*

Filtrační koláče z čištění odpadních plynů

19 01 06*

Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody

19 01 07*

Pevné odpady z čištění odpadních plynů

19 01 10*

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11*

Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12

Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 13*

Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14

 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 15*

Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16

Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 17*

Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18

Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19

Odpadní písky z fluidních loží

19 01 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 02

Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu  či kyanidů, neutralizace)

19 02 03

Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 04*

Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný

19 02 05*

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

19 02 08*

Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09*

Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10

Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11*

Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 03

Stabilizované/ solidifikované odpady

19 03 04*

Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08

19 03 05

Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 06*

Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 03 07

Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 03 08*

Částečně stabilizovaná rtuť

19 04

Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01

Vitrifikovaný odpad

19 04 02*

Popílek a jiný odpad z čištění spalin

19 04 03*

Nevitrifikovaná pevná fáze

19 04 04

Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu

19 05

Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 01

Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02

Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03

Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 06

Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03

Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05

Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06

Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného  odpadu

19 06 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 07

Průsaková voda ze skládek

19 07 02*

Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03

Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02

19 08

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01

Shrabky z česlí

19 08 02

Odpady z lapáků písku

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 06*

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07*

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08*

Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 10*

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 08 11*

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12

Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 13*

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 14

Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 08 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 09

Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02

Kaly z čiření vody

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05

Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 10

Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

19 10 01

Železný a ocelový odpad

19 10 02

Neželezný odpad

19 10 03*

Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04

Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 05*

Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 11

Odpady z regenerace olejů

19 11 01*

Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02*

Kyselé dehty

19 11 03*

Odpadní voda z regenerace olejů

19 11 04*

Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 11 07*

Odpady z čištění spalin

19 11 99

Odpady jinak blíže neurčené

19 12

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01

Papír a lepenka

19 12 02

Železné kovy

19 12 03

Neželezné kovy

19 12 04

Plasty a kaučuk

19 12 05

Sklo

19 12 06*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08

Textil

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 11*

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu  obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12

Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu  neuvedené pod číslem 19 12 11

19 13

Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody

19 13 01*

Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 05*

Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 07*

Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 08

Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 7

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13*

Rozpouštědla

20 01 14*

Kyseliny

20 01 15*

Zásady

20 01 17*

Fotochemikálie

20 01 19*

Pesticidy

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23*

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29*

Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30

Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31*

Nepoužitelná cytostatika

20 01 32*

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33*

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod  číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35*

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01  21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37*

Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 01 41

Odpady z čištění komínů

20 01 99

Další frakce jinak blíže neurčené

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02

Zemina a kameny

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 02

Odpad z tržišť

20 03 03

Uliční smetky

20 03 04

Kal ze septiků a žump

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené Vysvětlivky:

Vysvětlivky:

1) K podskupině katalogových čísel 16 02: Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Ke katalogovému číslu 16 02 13 a 20 01 35: Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

3) Ke katalogovému číslu 18 01 01 a 18 02 01: Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona o odpadech především s ohledem na šíření infekce.

4) Ke katalogovému číslu 18 01 03 a 18 02 03: Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána. 

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů

Původce odpadů nebo oprávněná osoba zařazují odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.

Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.

Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu odpadu se uvede technický nebo běžně užívaný název. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí 99 více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech soustřeďovány utříděně.

V případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný.

Odpady z autovraků se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z autovraku není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v § 4 odst. 2, 3 a 5.

Do skupiny 20 se zařadí odpady pouze v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Odděleně sbíraný obalový odpad, včetně jeho směsí, se i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01.

Původce odpadů, který produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, vytřídí z tohoto odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky, které zařadí do podskupiny odpadů 20 01, případně do podskupiny 15 01, a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely využití nebo odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

Původce odpadu odpad, který předává do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí v souladu s § 17 odst. 4 zákona o odpadech, utřídí a zařadí podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*.

Zpracovatel autovraků může autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04* po odnětí nebezpečných částí autovraku a odčerpání jeho provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06.

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií

Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ