Jak probíhala analýza starých ekologických zátěží v lokalitách bývalé skládky a kalového pole v Havlíčkově Brodě?

| autor: Hana Tomášková0

HavlickuvBrod2.JPG
zdroj: Wikimedia Commons/ Jiří Zelenka

Město Havlíčkův Brod realizovalo projekt na prozkoumání rizik starých ekologických zátěží, které leží v jeho katastru. Konkrétně se jednalo o lokality „Zetor“ a „Cihlář“, kam byly ukládány v minulém století odpady.

Výchozí stav
V lokalitě Zetor šlo o kalová pole, kam se vozily odpady z bývalého státního podniku Zetor do 90. let minulého století. Přesná plocha kalových polí nebyla známa a místo bylo porostlé náletovými dřevinami. V lokalitě Cihlář se černá skládka začala údajně tvořit zavážením děr po bombardování a následně zde pak v letech 1953 až 1975 byl ukládán komunální odpad. Podle pamětníků sem však byly vyváženy i sudy s neznámým odpadem a možná i těžká technika. Později byla plocha skládky zavezena navážkou a v době před realizací projektu zde bylo obhospodařované pole.
Město Havlíčkův Brod chtělo nechat prozkoumat tyto staré zátěže z hlediska rizikovosti pro obyvatelstvo a ekosystémy. Kalová pole představovala riziko zejména pro obyvatele z důvodu polohy poblíž obytné a rekreační zóny města a městského sportoviště.

Technické řešení projektu
Projektové práce byly rozděleny do dvou etap a trvaly jeden rok.
I. etapa zahrnovala přípravné práce, rekognoskaci a mapování terénu a geofyzikální práce. Geofyzikální průzkum měl určit plošný rozsah skládek a jejich mocnost, protože skládky již nebyly v terénu patrné. Po geofyzikálním průzkumu byla určena nejvhodnější místa pro vrty.
V II. etapě byly prováděny vrtné práce, vzorkařské a terénní práce, laboratorní analýzy, geodetické zaměření, matematický model proudění podzemní vody. Ze získaných dat byla zpracována analýza rizik. Vrtné práce byly prováděny na obou lokalitách za účelem zřízení hydrogeologických vrtů.

Datum zahájení realizace projektu: 5. 9. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2018

Výsledky průzkumu – lokalita Cihlář

Na lokalitě Cihlář byla průzkumnými vrtnými pracemi ověřena geologická stavba – hlinitopísčitá zemina a postupem do nižších poloh cca od 3 m se pohybuje těleso skládky, jež je složeno jak z komunálního odpadu, tak i z větších kusů plechů a kovů, úlomků skla a plastů. Těleso skládky bylo zastiženo do průměrné hloubky cca 7 m.

Skládka o rozloze 12 000 m2 vykazuje tmavě šedou až černou barvu. V tělese skládky byly zjištěny vyšší koncentrace uhlovodíků C10 – C40, kovů (arzenu, olova, mědi a zinku), polycyklických aromatických uhlovodíků, BTEX a kontaminantů PCE. Výsledky měření podzemních vod však neprokázaly šíření kontaminace působením srážkových vod do horninového prostředí ani do podzemních či povrchových vod. Na poli se ještě i v době průzkumu nachází zbytky plastových sáčků od mléka a plastových lahví od octu.

Výsledky průzkumu – lokalita Zetor

Na kalových polích Zetor byla zjištěna prachovitá hlína, k níž se v nižších polohách přidává jílová složka s nízkou propustností. Skládkovaný materiál má mocnost od 3 do 6 m a rozloha kalových polí je 3 000 m2 .

V zeminách se nachází nadlimitní koncentrace uhlovodíků C10 – C40, zvýšené hodnoty kovů (měď, chrom, rtuť) a polycyklických aromatických uhlovodíků. Z výsledků rozborů podzemních vod, povrchových vod a sedimentů z řeky Sázavy vyplývá, že nedochází k šíření kontaminantů do podzemní vody.

Závěr šetření

Na obou zkoumaných lokalitách se naštěstí neprokázala kontaminace podzemních a povrchových vod. Zjištěná míra kontaminace nepředstavuje žádná reálná nepřijatelná rizika pro lidské zdraví ani ekosystém. Z tohoto důvodu nejsou v Analýze rizik navržena žádná nápravná opatření či sanační limity. Postup prací a závěry provedené Analýzy rizik odsouhlasilo v březnu 2020 Ministerstvo životního prostředí.

Financování

Celkové skutečné způsobilé výdaje projektu činily 1 000 428 Kč s DPH. Z toho dotace z Fondu soudržnosti tvořila 850 364 Kč s DPH (85 %) a spoluúčast města Havlíčkův Brod byla 150 064 Kč s DPH (15 %).

Název operačního programu: Operační program životní prostředí 2014-2020
Název strukturálního fondu EU: Fond soudržnosti
Číslo prioritní osy: 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifický cíl: 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
Číslo výzvy: 7

Zdroj: Ing. Renata Horáčková, referentka odboru životního prostředí, Městský úřad Havlíčkův Brod

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn