Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Edukativní měření kvality ovzduší na jižní Moravě

| zdroj: Jihomoravský kraj0

ovzdusi12.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

V září 2023 odstartuje měřicí akce, jejíž výsledky nám odpoví na otázku, co dýcháme ve třech městech na jižní Moravě – Znojmě, Židlochovicích a Vyškově.

Kvalita ovzduší je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které mají vliv na kvalitu života. Kromě průmyslu má na jeho znečistění velký podíl vytápění domácností a automobilová doprava.

Projekt má dva primární cíle, nejprve pomocí senzorické měřící sítě zmonitorovat vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší a následně zapojit do monitorovací aktivity studenty vybraných gymnázií.

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o., která více než 30 let poskytuje komplexní servis v oblasti monitoringu kvality ovzduší, připravila ve spolupráci s Jihomoravským krajem vzdělávací projekt pro vybraná gymnázia Jihomoravského kraje se zaměřením na edukaci studentů v oblasti znečištění ovzduší a jeho ochranu. Studenti se naučí, jak pracovat s daty, jak je správně analyzovat a interpretovat a navrhnou opatření ke zlepšení stavu ovzduší v jejich městě k projednání s jejich samosprávami.

V jakých lokalitách bude akce probíhat?

Do měřicí akce se zapojí tři gymnázia – ve Znojmě, Židlochovicích a Vyškově. Vybraná sídla tvoří pomyslnou JZ-SV osu Jihomoravského kraje. Znojmo a Vyškov jsou správními centry stejnojmenných okresů, Židlochovice jsou zástupcem okresu Brno-venkov. Kromě společnosti ENVItech Bohemia budou hlavními řešiteli projektu studenti 3. ročníků (septim) vybraných gymnázií.

„Přestože se v posledních letech podařilo podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma stále k nejaktuálnějším problémům životního prostředí i s ohledem na nynější renesanci vytápění pevnými palivy. Projekt poskytne unikátní prostor pro zapojení studentů vybraných gymnázií, kteří budou aktivně zapojeni nejen do vlastního měření, ale i do návrhu konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší v jejich městě,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec.

V každém sídle bude v září 2023 vytipováno šest lokalit na území celého města tak, aby bylo možné udělat co nejucelenější analýzu vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší.

Před zahájením měření se studenti zúčastní semináře vedeného odborným garantem Jáchymem Brzezinou, z ČHMÚ Brno,  známým popularizátorem problematiky ochrany ovzduší. Projekt bude završen v dubnu 2024, a to jednak odbornou zprávou s detailní analýzou kvality ovzduší, dále pak seminárními či ročníkovými pracemi vybraných studentů, především pak ale konferencí, na níž se potkají řešitelé z vybraných škol a podělí se vzájemně o své poznatky a závěry z měření.

Jak budou měření probíhat?

Měřeny budou koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 a to v průběhu topné sezóny 2023/2024, očekávaný začátek měření je 1. října, měření bude oficiálně ukončeno 31. března. Měřící technikou bude referenční certifikovaná jednotka AQ Guard Smart 1000 od německé společnosti Palas a senzorické jednotky enviDUST a enviMET od společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. V každém z vybraných měst bude referenční senzorická jednotka umístěna vždy v areálu školy, čtyři prachoměrné senzorické jednotky enviDUST v oblastech s předpokládaným významným vlivem lokálních topenišť, jedna jednotka enviDUST bude v pozaďové lokalitě v části města s očekávaným minimálním znečištěním.

Kontakty:

ENVItech Bohemia s.r.o.

Mgr. Ondřej Svačinka, Obchodně projektový manažer

T: +420 728 730 655, E: svacinka@envitech-bohemia.cz 

Jihomoravský kraj

Ing. Tomáš Helán, zástupce vedoucího odd. technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí

T: 541 652 626, E: helan.tomas@jmk.cz

__________________________________________________________________________

PODPORA Z NORSKÝCH FONDŮ

Projekt vznikl na základě Výzvy č. SGS-2 „Svalbard“, vyhlášené Státním fondem životního prostředí, zprostředkovatelem Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021. 90% podpora projektu Norskými fondy umožnila nasazení jak nízkonákladových jednotek, tak referenčních jednotek, které zajistí kvalitní vypovídající hodnotu naměřených dat po celou dobu měření. Ze všech schválených projektů výzvy „Svalbard“ je právě tento projekt nejvíce zaměřený na vzdělávací stránku problematiky ochrany ovzduší s relativně úzkým zacílením na nastupující generaci. Studenti se budou během své osvětové činnosti pravděpodobně potýkat s generačními a stereotypními návyky, nelze jistě očekávat skokové změny v topném chování obyvatel ve sledovaných oblastech. Přesto autoři projektu věří, že postupné vzdělávání obyvatel „zdola“ od mladé generace je nejlepší cestou, jak dosáhnout fundovanějšího chování obyvatel a kýženého zlepšení kvality ovzduší.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ