Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020

| zdroj: MZe ČR, MŽP ČR0

voda_vkrajine4.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

25. vydání vodohospodářské ročenky označované tradičně jako Modrá zpráva představuje vodní hospodářství roku 2020.

Z pohledu MZe

Rok 2020 byl oproti období 2014–2019 výrazně více vodný, díky čemuž se zlepšila hydrologická situace. Roční úhrn srážek dosáhl výše 766 mm a zařadil se tak jako 10. nejvyšší roční úhrn srážek od roku 1961. Území České republiky bylo na mnoha místech zasaženo povodněmi v červnu a v podzimních měsících roku.

Správci vodních toků v působnosti Ministerstva zemědělství jsou státní podniky Povodí a Lesy ČR. Na správu vodních toků ve sledovaném roce vynaložili více než 3 miliardy korun. O jejich hospodaření a dalších činnostech včetně porovnání dat v delších časových řadách se také dozvíte v této ročence.

Z kapitoly o vodovodech a kanalizacích zjistíte, že se zvýšila spotřeba vody o 0,5 litru na osobu a den a dosáhla výše 91,1 litru na osobu a den. Ztráty pitné vody dosáhly 87,8 milionu kubíků, tedy 15,1 % z vody určené k realizaci. Průměrná cena bez DPH pro vodné činila 41,40 korun za kubík, pro stočné 36,50 korun za kubík. Počet čistíren odpadních vod se za sledovaný rok zvýšil o 64 na celkový počet 2 795 čistíren a též došlo k dalšímu prodloužení vodovodní i kanalizační sítě.

V roce 2020 vynaložilo Ministerstvo zemědělství na vodní hospodářství celkem 3,4 miliardy korun. Byly podpořeny akce v oblasti vodovodů a kanalizací, protipovodňové ochrany, drobných vodních toků a malých vodních nádrží, prevence před suchem a pozemkové úpravy.

Z pohledu MŽP

Rok 2020 byl z vodohospodářského pohledu klíčovým zejména vzhledem k intenzivní přípravě Národních plánů povodí včetně programů opatření a Plánů pro zvládání povodňových rizik, dvou nejvýznamnějších strategických dokumentů v oblasti vodohospodářské problematiky. Metodologie zpracování plánů je vedena evropskými směrnicemi (2007/60/ES a 2000/60/ES) a dílčí kroky jsou kontrolovány Evropskou komisí, které se reportují výstupy. Plány si berou za cíl identifikovat největší vodohospodářské problémy v České republice a vymezit opatření, kterými lze daný problém řešit.

Mezi významné legislativní kroky Ministerstva životního prostředí v roce 2020 patřila novela vodního zákona, který je základním legislativním nástrojem v oblasti vodního hospodářství. Tato novela, vyhlášená ve Sbírce zákonů s účinností od 1. února 2021, upravuje v nové hlavě X. „Zvládání sucha a stavu nedostatku vody“ operativní řízení v období sucha a stavu nedostatku vody. Novela vymezuje pojmy „sucho“ a „stav nedostatku vody“, zavádí povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky a pro území kraje, stanovuje obsah tohoto plánu, priority způsobů užití vody pro účely návrhu opatření a způsob pořízení a projednání plánu, vymezuje orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody a jejich kompetence, stanovuje předpovědní službu pro sucho a stanoví postup při vydávání opatření při stavu nedostatku vody.

Kompletní Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020 najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema