Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zaměřeno na dotace na realizace soustav domovních čistíren odpadních vod

| autor: Hana Tomášková0

Zaměřeno na dotace na realizace soustav domovních čistíren odpadních vod

Může bytový dům dosáhnout na dotaci na výstavbu čistírny odpadních vod?

Na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV, je v současné době otevřena Výzva 12/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí. 

Dotaci je možné získat na vybudovaní soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO (ekvivalentních obyvatel).  „V tomto směru upozorňujeme, že podpora se vztahuje pouze na komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě,“ připomíná Kamila Urbášková z Fair Care s.r.o.

Poskytnutá dotace pokrývá 80 % způsobilých výdajů na projekt, zbylých 20 % musí zafinancovat žadatel sám. Zároveň je nutné splnit podmínku, že soustava musí odkanalizovat minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. „Oprávněným žadatelem o uvedenou dotaci je obec, proto by bylo vhodné prokonzultovat tento záměr přímo se zástupci obce,“ radí Kamila Urbášková.

Důvodem je zajištění realizace komplexních projektů k nakládání s odpadními vodami (viz podmínka v čl. 10, písm. c) výzvy – povinnost napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území). Dalším důvodem je přenesení části odpovědnosti za provozování soustavy DČOV na obec (podobně, jako tomu je v případě čištění odpadních vod prostřednictvím centrální ČOV).

Součástí podání žádosti o podporu je též předložení zpracovaného odborného posudku podle závazné struktury, kterou spolu s výzvou zveřejnil poskytovatel dotace.

Může žadatel v rámci jedné žádosti řešit více částí obce?  

SFŽP: V rámci výzvy č. 12/2019 lze podat jednu žádost zahrnující více částí obce nebo lze podat více žádostí, z nichž každá řeší samostatné území - např. jednotlivé místní části.

Musí být realizována ke každé nemovitosti jedna DČOV nebo může být odkanalizování řešeno skupinovou DČOV s napojením více nemovitostí?

SFŽP: Výběr nejvhodnějšího řešení závisí v podstatě na projektantovi a samozřejmě místních podmínkách. Výzva č. 12/2019 umožňuje obě varianty, je tedy možná realizace i skupinové DČOV pro více nemovitostí s tím, že maximální kapacita takové DČOV je 50 EO.

Jaké DČOV mohou být předmětem podpory v rámci Výzvy č. 12/2019?

SFŽP: Stejně jako v předchozích výzvách musí DČOV nést označení CE a disponovat prohlášením o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a musí splňovat parametry uvedené ve výzvě v čl. 2. Popis podporovaných aktivit.

V případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových je požadavek na účinnost odstraňování fosforu (Pcelk.) nutné splnit pouze v případě, že je tak uvedeno ve stanovisku příslušného správce povodí. V takovém případě musí být DČOV vybavena technologií pro chemické odstranění fosforu.

Musí být pořízené DČOV v majetku obce po celou dobu udržitelnosti?

SFŽP: Nemusí. Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy čl. 10, písm. f)). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Je nějak vymezen smluvní vztah mezi žadatelem a vlastníkem objektu, příp. jaké podmínky by měl obsahovat?

SFŽP: Rozhodnutí, zda budou pořízené DČOV v majetku žadatele či vlastníka připojeného objektu je na uvážení žadatele. Žadatel musí s majitelem objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory (podmínka výzvy čl. 10, písm. f)). Zodpovědnost za plnění podmínek Výzvy v době udržitelnosti ve vztahu k poskytovateli dotace zůstává na příjemci podpory (tedy v tomto případě na obci). Z tohoto důvodu doporučujeme, aby v době udržitelnosti zůstaly DČOV ve vlastnictví obce.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ