Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

SFŽP upřesňuje podmínky pro získání dotace na vodohospodářské projekty

| zdroj: Státní fond životního prostředí ČR0

SFŽP upřesňuje podmínky pro získání dotace na vodohospodářské projekty

Dotační výzva se zaměřuje na spolufinancování výstavby kanalizací, stavby a modernizace čistíren odpadních vod, stavby vodovodů a zdrojů, úpraven i přivaděčů pitné vody.

K podmínce přijatelnosti „Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů (PRVKÚK)“ SFŽP sděluje, že u projektů, u kterých k  datu podání žádosti o podporu nebude koncepční řešení  projektu  v souladu s PRVKÚK a přitom byla podána žádost změnu PRVKUK, lze  shodu s PRVKÚK prokázat dodatečně. V tomto případě bude k  podání žádosti o podporu  doložena žádost o změnu PRVKÚK a dále stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, které bude obsahovat především potvrzení, že žádost o změnu PRVKÚK je v řešení a dále případně vyjádření z technického hlediska.


Zahájení příjmu dotačních žádostí na vodohospodářské projekty se rychle blíží!


K povinné příloze k žádosti o podporu „Územní rozhodnutí (případně jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí), s vyznačením nabytí právní moci“ SFŽP sděluje, že tento doklad není nutné doložit pro části staveb připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod nebo  kanalizaci (přípojek), jestliže k datu podání žádosti nebyl vydán. Upřesňuje, že jsou-li součástí žádosti o podporu přípojky pro napojení jednotlivých nemovitostí, vztahují se na tyto části projektu všechny v podmínky poskytnutí dotace a doklad k povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je nutné doložit v případě schválení projektu ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí ČR.

K povinné příloze k žádosti o podporu „Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře dokládají všechny právnické osoby (kromě organizačních složek státu), přičemž část I., požadující uvedení skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyplňují pouze žadatelé o podporu, kteří nejsou právnickou osobou veřejného práva“ přikládá SFŽP povinný formulář / vzor tohoto prohlášení.

Dále SFŽP zveřejňuje přílohu „Kumulativní rozpočet projektu“, jejíž vyplnění a přiložení k žádosti o podporu je nepovinné. Je pomůckou pro snadnější zadání a kontrolu údajů pro elektronické podání žádosti prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP).

Podmínky a dokumenty výzvy č. 4/2019 ke stažení

ilustrační foto/SmVaK

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ