Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

SFŽP upřesňuje podmínky pro získání dotace na vodohospodářské projekty

| zdroj: Státní fond životního prostředí ČR0

SFŽP upřesňuje podmínky pro získání dotace na vodohospodářské projekty

Dotační výzva se zaměřuje na spolufinancování výstavby kanalizací, stavby a modernizace čistíren odpadních vod, stavby vodovodů a zdrojů, úpraven i přivaděčů pitné vody.

K podmínce přijatelnosti „Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů (PRVKÚK)“ SFŽP sděluje, že u projektů, u kterých k  datu podání žádosti o podporu nebude koncepční řešení  projektu  v souladu s PRVKÚK a přitom byla podána žádost změnu PRVKUK, lze  shodu s PRVKÚK prokázat dodatečně. V tomto případě bude k  podání žádosti o podporu  doložena žádost o změnu PRVKÚK a dále stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, které bude obsahovat především potvrzení, že žádost o změnu PRVKÚK je v řešení a dále případně vyjádření z technického hlediska.


Zahájení příjmu dotačních žádostí na vodohospodářské projekty se rychle blíží!


K povinné příloze k žádosti o podporu „Územní rozhodnutí (případně jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí), s vyznačením nabytí právní moci“ SFŽP sděluje, že tento doklad není nutné doložit pro části staveb připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod nebo  kanalizaci (přípojek), jestliže k datu podání žádosti nebyl vydán. Upřesňuje, že jsou-li součástí žádosti o podporu přípojky pro napojení jednotlivých nemovitostí, vztahují se na tyto části projektu všechny v podmínky poskytnutí dotace a doklad k povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je nutné doložit v případě schválení projektu ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí ČR.

K povinné příloze k žádosti o podporu „Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře dokládají všechny právnické osoby (kromě organizačních složek státu), přičemž část I., požadující uvedení skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyplňují pouze žadatelé o podporu, kteří nejsou právnickou osobou veřejného práva“ přikládá SFŽP povinný formulář / vzor tohoto prohlášení.

Dále SFŽP zveřejňuje přílohu „Kumulativní rozpočet projektu“, jejíž vyplnění a přiložení k žádosti o podporu je nepovinné. Je pomůckou pro snadnější zadání a kontrolu údajů pro elektronické podání žádosti prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP).

Podmínky a dokumenty výzvy č. 4/2019 ke stažení

ilustrační foto/SmVaK

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM