Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rakovník spolupracuje s odpadovým manažerem, město provedlo rozbor směsného komunálního odpadu

| autor: Hana Tomášková0

Rakovník 1
zdroj: Rakovník

Na základě analýzy odpadového hospodářství připravuje město Rakovník opatření k optimalizaci. Novinkou je spolupráce s odpadovým manažerem i plány na realizaci re-use centra. Město nechalo provést rozbor směsného komunálního odpadu, aby získalo představu o jeho složení.

Analýza odpadového hospodářství

„Město Rakovník si nechalo zpracovat podrobnou analýzu odpadového hospodářství a návrhová opatření pro město,“ uvádí Kateřina Hradilová, tisková mluvčí Městského úřadu Rakovník.

Od roku 2021 je v účinnosti nová odpadová legislativa, která klade vyšší nároky na města a obce v oblasti nakládání s odpady. Cílí na snižování produkce směsného komunálního odpadu a na navyšování míry třídění.

„Hlavním cílem analýzy bylo posouzení současného stavu odpadového hospodářství města v porovnání se statistickými údaji o nakládání s odpady v rámci celé ČR včetně zhodnocení vztahů mezi městem, obyvateli a dodavateli služeb v rámci nakládání s odpady a adaptace na podmínky nové legislativy. Na základě provedeného zhodnocení byla uvedena návrhová opatření k diskusi se zadavatelem jako podklad pro vytvoření strategie odpadového hospodářství města,“ upřesňuje Kateřina Hradilová.

Odpadový manažer a cesty ke snižování produkce SKO

„Jedním z důležitých opatření, které město zavedlo, je spolupráce s odpadovým manažerem, který bude pro město zpracovávat jednotlivé podklady pro veřejnost s následnou kontrolou fungování systému odpadového hospodářství,“ přibližuje detaily tisková mluvčí.

Edukace občanů zefektivní spolupráci města a veřejnosti. Informovanost a motivace jsou klíčovými aspekty pro efektivní třídění odpadů a zejména pro prevenci jejich vytváření. Plnění cílů obce je pak snadněji realizovatelné.

„Dále připravujeme vznik RE-USE centra v rámci sběrného dvora města, kde budou mít občané možnost odložit nepoužívané věci a zároveň si i některé odnést. V provozu by mělo být do konce prázdnin. Důležitou změnou je navýšení počtu nádob na bioodpad. Již bylo rozmístěno dalších 16 nádob v lokalitách po celém městě,“ vyjmenovává další aktivity Kateřina Hradilová.

Fyzická analýza směsného komunálního odpadu

Město nechalo provést analýzu směsného komunálního odpadu. „Hlavním cílem rozboru bylo získat reálnou představu o složení směsného komunálního odpadu města, úrovni třídění odpadů občany a odhalení potenciálu další separace odpadů,“ říká Hradilová.

Rakovník 2

Rozbor byl realizován ve dvou dnech, konkrétně 8. června a 14. června 2023, v areálu sběrného dvora města Rakovník.

Jako vzorky byly zvoleny odpady z rodinných domů z ulic Průhon, Bradského, Huřvinská a S. K. Neumanna (15 nádob o objemu 120 l, celkem 171,65 kg) a odpad z bytovek v ulicích Pod Nemocnicí a Školní (2 velkoobjemové kontejnery, celkem 276,65 kg).

Vzorky odpadu z rodinné a bytové zástavby byly tříděny zvlášť na jednotlivé předem stanovené druhy odpadů, které byly poté přemístěny do plastových pytlů a zváženy.

Výsledky rozboru směsného komunálního odpadu

Zastoupení skupin odpadů ve vzorku SKO
Název Rodinná zástavba Bytová zástavba Celkem
Směsný komunální odpad 67,00 % 43,76 % 52,65 %
Separované odpady 19,72 % 20,98 % 20,50 %
Objemný odpad 0,00 % 1,01 % 0,62 %
Biologicky rozložitelné odpady 8,68 % 9,67 % 9,29 %
Nebezpečné odpady 0,96 % 0,00 % 0,37 %
Stavební odpady 0,90 % 23,86 % 15,07 %
Ostatní odpady 2,74 % 0,72 % 1,49 %

Poznámka: Separované odpady: plasty, kompozitní obaly, papír a lepenka, sklo, kovy a textilní materiály

Biologicky rozložitelný odpad: gastroodpad a biologicky rozložitelný odpad

Ostatní odpady: odpady, které nebyly zařazeny do žádné ze skupin, v tomto případě se jedná o dřevo a elektroodpad.

„Výsledky rozboru jsou zároveň porovnávány se závěry celorepublikového šetření o složení směsného komunálního odpadu realizovaného společností EKO-KOM,“ připomíná Kateřina Hradilová.

Vybraný vzorek směsného komunálního odpadu při fyzické analýze ve městě Rakovník ukázal, že téměř polovinu obsahu, konkrétně 47,35 %, je možné dále vytřídit. Největší rezervy byly objeveny u stavebních odpadů – 23,86 % u bytové zástavby a u plastů.

Oproti studii společnosti EKO-KOM výsledky v Rakovníku ukázaly podprůměrné množství papíru a lepenky a kovů a nadprůměrné množství kompozitních obalů a textilních materiálů.

„Na základě výsledků rozboru směsného komunálního odpadu je možné dále navrhnout strategii optimalizace odpadového hospodářství města a realizovat informační kampaň směrem k občanům se zacílením na zlepšení třídění komunálních odpadů,“ zdůrazňuje Hradilová a dodává: „Momentálně se zpracovává dotazník pro občany, který bude během srpna a září distribuován přes naše sociální sítě a v měsíčníku Radnice. Město má samozřejmě v plánu motivovat občany k třídění odpadů a případně zařazení dalších řešení, které by mohly vyplynout ze zmiňovaného dotazníku.“

Článek vznikl za podpory klastru WASTen

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

logo_wasten.png
Wasten_EU.jpg
Wasten_MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert