Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pytlový sběr: Záměr, který lze zdokonalit

| autor: Hana Tomášková0

Pytlový sběr: Záměr, který lze zdokonalit

Jaký odpad řeší pytlový sběr

Pytle na tříděný odpad mají sloužit výhradně pro tříděné odpady, nikoliv pro směsný odpad nebo na jiné využití v domácnostech. 

Jak pytlový sběr probíhá

Občan, který má zájem o pytlový sběr, se zaregistruje na Městském úřadu. Zde mu jsou vydány QR kódy a pytle určené pro shromažďování tříděného odpadu. Stejné QR kódy platí po celou dobu účasti v pytlovém sběru. Odpad v označených pytlech předávají občané ve stanovených svozových termínech na určené místo.

Proč označovat pytle

QR kódy slouží pro identifikaci odpadu a jeho možné započítání do systému separace odpadu.

Co řeší pytlový sběr

Pytlový sběr tříděného odpadu je způsobem, jak zkrátit docházkovou vzdálenost v místech, kde občané mají kontejnery na tříděný odpad ve větší docházkové vzdálenosti. Jedná se i o možnost, jak pomocí benefitů posílit snahu občanů k většímu třídění odpadu.

Pytlový sběr v Lysé nad Labem

„Pytlový sběr je ve městě Lysá nad Labem zaveden od prosince 2015 z důvodu zvýšení motivace občanů třídit komunální odpad a tím snížit množství směsného komunálního odpadu,“ uvádí Lenka Plachá z Městského úřadu Lysá nad Labem.

Do doplňkového pytlového sběru tříděného odpadu se může v Lysé nad Labem zapojit fyzická osoba včetně nezletilých osob, která je poplatníkem místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Uvedený sběr spočívá ve třídění papíru, PET lahví a směsného plastu do plastových pytlů, které se označí čárovým kódem, ten identifikuje poplatníka a tříděnou komoditu.

„Objem vytříděných odpadů rok od roku roste, zatímco v roce 2016 to bylo 58 062 kg, tak v roce 2019 už 83 951 kg. Za čtyři roky fungování tohoto systému vytřídily domácnosti v rámci tohoto systému 294 551 kg odpadu a tím na poplatku za odpad ušetřily 589 102 Kč,“ vypočítává Lenka Plachá a dodává: „Zapojením občanů do pytlového sběru se daří městu snižovat množství směsného komunálního odpadu.“

Pytle jsou v předem daných termínech sváženy z prostor určených pro svoz směsného komunálního odpadu (popelnic, kontejnerů na směsný komunální odpad)). Lze je umístit i do Sběrného dvora v Lysé nad Labem. V případě zjištění nežádoucích příměsí ve tříděném odpadu nebude daný pytel s čárovým kódem načten a započten.

Pytlový sběr v Horním Slavkově

Pytlový sběr v Horním Slavkově je doplňkovým systémem sběru papíru, plastu a nápojových kartonů. „Sběr jsme zavedli v říjnu 2016 a vedla nás k tomu snaha o zvýšení tříděného množství odpadů,“ přibližuje počátky zavedení systému Lenka Krejsová z Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Horní Slavkov. Pytlový sběr se v Horním Slavkově nesetkal u občanů s velkým nadšením.

„Systém se nijak zvlášť neosvědčil. Občané v tom hledali především slevu na místním poplatku za odpad. Když zjistili, že sleva není nijak vysoká, od třídění do systému upustili. Upustili také z důvodu pytlů v domácnostech, které jim tam překážely,“ komentuje Lenka Krejsová situaci, kdy město narazilo na nechuť občanů k tomuto sběru odpadu. Objemné pytle není možné dlouhodobě skladovat v domácnostech, při manipulaci dochází často k poškození pytle a znečištění okolí.

Pytlový sběr má podle Lenky Krejsové výhody pouze pro rodinné domy, které nemají v docházkové vzdálenosti nádoby s tříděným odpadem. K nevýhodám se řadí problematická manipulace s pytli, nároky na skladovací prostory, znečištění města při roztrhaných pytlech a zvýšené náklady na jejich odstranění.

Pytlový sběr v Turnově

Pytlový sběr byl zaveden již v červenci 2008. Jeho původním záměrem bylo pomoci občanům v lokalitách, kde byla velká donášková vzdálenost ke sběrným místům. Až později, od roku 2014, byla nastavena finanční motivace - úleva při třídění do pytlů, a pak se pytlový sběr rozšířil téměř do všech částí města. Od roku 2008 se pytle svážely od domů. To platilo do koce roku 2015. Pak byl svoz pytlů od domů zrušen a občané pytle sami vozí na dvě sběrná místa ve městě. Finanční motivace byla po zrušení svozu pytlů navýšena,“ informuje Zuzana Sedláková z Odboru životního prostředí města Turnov.

Občané Turnova si mohou pytle na čtyři druhy tříděných odpadů (plasty, papír, nápojový karton a směsné kovy) vyzvednout na Městském úřadě Turnov zdarma. Své vytříděné odpady odevzdávají buď na sběrném dvoře na Vesecku nebo je mohou dávat do kontejneru před sídlem Technických služeb Turnov s.r.o. v Sobotecké ulici.

Jak se systém v Turnově osvědčil? „Na začátku plnil pytlový sběr dobře svůj původní záměr. Později se pytle rozšířily i do částí města - centrum, kde to před svozem dělalo velký nepořádek. Dnes, když pytle lidé vozí sami, funguje pytlový sběr dobře, bez větších potíží,“ konstatuje Zuzana Sedláková.

Město Turnov rozdává pytle občanům zdarma a následně poskytuje za vytříděný odpad slevu z poplatku. Apeluje proto na občany, aby v rámci pytlového sběru svůj odpad třídili a odevzdávali na určená místa.

Pytle na odpad jsou samy odpadem. Co s tím?

„Pytle mají své opodstatnění hlavně v lokalitách, které jsou špatně přístupné pro velkou svozovou techniku,“ shrnuje Zuzana Sedláková a dodává: „V této době připravujeme úpravy našeho systému sběru tříděných odpadů. Pytle na pytlový sběr musíme stále nakupovat nové a vlastně tím tvoříme další odpad. Chceme změnu v tom, že by lidé doma třídili do nádob - zapůjčené barevné popelnice od města, a ty by pak byly sváženy.“

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert