Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení

| autor: Ekokom| zdroj: ekokom0

ekokom_třídění

Chystáte ve vašem městě či obci v roce 2024 zpracování Optimalizační studie odpadového systému? Zapojte se do spolupráce na „Projektupodpory intenzifikace tříděného sběru“ a získejte na úhradu nákladů na zpracování studie finanční příspěvek.

Optimalizační studie musí obsahovat analýzu odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů (tj. papír, plasty, sklo, kovy, nápojový karton, dřevo, včetně jejich obalové složky).

Na začátku roku 2024 společnost EKO-KOM zahájí „Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru“. Do něj se mohou zapojit obce, které se rozhodly pro zpracování optimalizační studie za využití služeb odborníků nebo konzultačních a poradenských firem. Optimalizační studie může být kromě tříděného odpadu s obsahem obalové složky věnována také dalším oblastem odpadového hospodářství (např. směsnému komunálnímu odpadu, bioodpadům, nebezpečným odpadům apod.).

Projekt bude realizován na základě Smluv o spolupráci a o zpracování studie uzavíraných společností EKO-KOM, a.s. s jednotlivými obcemi, městy nebo sdruženími obcí či MAS, které splní podmínky projektu. Z nich vyplývá závazek, že:

  • EKO-KOMuhradí obci finanční příspěvek ve výši podílu 30 % (nejvýše však částku 60.000,- Kč) na prokazatelně vynaložených nákladech na zpracování Optimalizační studie v souladu Podmínkami;
  • obec zajistí zpracování Optimalizační studiev rozsahu stanoveném Podmínkami;
  • obec poskytne Studii pro potřeby Systému EKO-KOM;
  • EKO-KOM poskytne obci srovnávací data pro benchmarking, které obec zahrne do dané studie. Zpracovatelům studií budou poskytnuty jednotné sady benchmarkových dat, konzultace a školení ke zpracování dat, jednotné metodiky pro hodnocení sběrné sítě atd.

Obce se mohou do projektu přihlásit tak, že od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 předloží společnosti EKO-KOM, a.s. své nabídky na spolupráci při zajištění zpracování Optimalizační studie v souladu s Podmínkami výzvy k podávání nabídek v rámci projektu (viz níže). U každé nabídky bude kontrolována její formální správnost a soulad s minimálním požadovaným obsahem a rozsahem Studie. Současně bude u každé nabídky kontrolována včasnost nabídky. Nabídky splňující požadavky budou přijímány až do vyčerpání alokované částky.

Součástí nabídky musí být i výpis z usnesení rady či zastupitelstva obce o tom, že tato obec souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a o zpracování studie a uzavřená smlouva se zpracovatelem studie obsahující cenu studie. Výběr zpracovatele studie provádí obce samy. Smlouva se zpracovatelem studie musí být uzavřena nejdříve 1. 1. 2024 a nejpozději ke dni podání nabídky.

Studie musí být realizována do 31. 10. 2024.

Společnost EKO-KOM, a.s. vyhlašuje soutěž o nejvhodnější nabídku a činí tímto výzvu k podávání nabídek na spolupráci při zajištění zpracování Optimalizační studie.

Lhůta pro podávání nabídek prostřednictvím datové schránky je ode dne 1. 1. 2024od 0:00:00 hodin do dne 30. 4. 2024 do 23:59:59 hodin.

PODMÍNKY VÝZVY K PODÁVÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI PROJEKTU PODPORY INTENZIFIKACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU V ROCE 2024 naleznete včetně příloh níže.

Podmínky výzvy k podávání nabídek v rámci projektu podpory intenzifikace tříděného sběru v roce 2024

Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy o spolupráci a o zpracování studie

Příloha č. 2 – Závěrečné vyúčtování studie (vzor)

Příloha č. 3 – Nabídka na spolupráci při zajištění zpracování Optimalizační studie (vzor)

V případě dotazů se obracejte na e-mailovou adresu drimlova@ekokom.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert