Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Předcházení vzniku odpadu v obcích

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

Předcházení vzniku odpadu v obcích

Původcem komunálního odpadu je obec

Podle zákona o odpadech je původcem komunálního odpadu obec. V oblasti minimalizace odpadu nelze stanovit opatření obecně platící pro komunální odpad, je proto třeba se věnovat jeho jednotlivým složkám. Důležité je zvyšování povědomí o složitosti nakládání s komunálními odpady – proto je pro komunální odpad důležitá informační a propagační strategie.

Bioodpad

Podle definice jsou za biologicky rozložitelný komunální odpad („BRKO“) považovány všechny druhy biologicky rozložitelného odpadu ve skupině 20 Katalogu odpadů a část biologicky rozložitelného odpadu v podskupině 15 01 Katalogu odpadů.

Do BRKO tedy náleží odpady papíru a lepenky, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, část odpadů oděvů a textilních materiálů, dřevo, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, část směsného komunálního odpadu, odpadu z tržišť a objemného odpadu ve skupině 20 a část odpadů v podskupině 15 01 Katalogu odpadů.

Česká republika výrazně zvýšila výstavbu kompostáren a bioplynových stanic, kde je zpracováván BRO. Významnou měrou je tento trend podpořen podporou prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Na úrovni obcí je možné využít dotace z OPŽP například na nákup kompostérů a biopopelnic, které lze následně bezplatně pronajímat občanům.

Obalové odpady

Upotřebením prodejních obalů vznikají obalové odpady, které jsou z velké části součástí komunálních odpadů, příp. živnostenského odpadu. Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, lze z dosavadního vývoje usuzovat, že prostor pro další zlepšení prevence v oblasti obalů je v oblasti dobrovolných dohod s výrobci a obchodními řetězci. Výrobci ve velké míře používají obaly na jedno použití místo opakovaně použitelných obalů. Rezervy jsou u změn chování spotřebitelů - např. přechod spotřebitelů od balených nápojů k vodě distribuované prostřednictvím vodovodního řadu.

Textil

Textilní průmysl produkuje tuny nových oděvů a dalších produktů. I přes existenci projektů na sběr obnošeného textilu, je v konečném důsledku objem této vytříděné komodity minimální. Většina obnošených oděvů se tak stává součástí směsného komunálního odpadu a končí v převážné míře na skládkách odpadů.

Podle analýzy MŽP je příčinou malá síť sběrných míst použitých textilních oděvů a nízké povědomí občanů o problematice.

Stavební a demoliční odpad

Stavební a demoliční odpady patří mezi nejvýznamnější odpadové toky co do množství jejich produkce. Zároveň se však jedná o jedny z nejvíce využívaných odpadů.

Mezi nejnovější environmentální přístupy v oblasti stavebnictví a budov jsou Směrnice Energetické náročnost budov (EPBD) a Certifikáty energetické náročnosti. Tyto předpisy zprostředkovaně působí i na prevenci vzniku odpadů – vyžadují kvalitnější stavbu bez případných dalších rekonstrukcí a vzniká méně odpadů a emisí z vytápění. Povinnosti v tomto smyslu implementuje i Česká republika.

Obec a její nezastupitelná role v prevenčních opatřeních

Vzhledem ke skutečnosti, že dle zákona o odpadech je původcem komunálního odpadu obec, je proto žádoucí, aby obce byly zapojeny do prevenčních opatření, jak z pohledu poskytování informací, tak i z pohledu regulativních opatření. Obecně se dá konstatovat, že všechna prevenční opatření se zaměřením na běžného občana by se měla v budoucnu promítnout v produkci komunálních odpadů.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ