Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Předcházení vzniku odpadu v obcích

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MŽP ČR0

Předcházení vzniku odpadu v obcích

Původcem komunálního odpadu je obec

Podle zákona o odpadech je původcem komunálního odpadu obec. V oblasti minimalizace odpadu nelze stanovit opatření obecně platící pro komunální odpad, je proto třeba se věnovat jeho jednotlivým složkám. Důležité je zvyšování povědomí o složitosti nakládání s komunálními odpady – proto je pro komunální odpad důležitá informační a propagační strategie.

Bioodpad

Podle definice jsou za biologicky rozložitelný komunální odpad („BRKO“) považovány všechny druhy biologicky rozložitelného odpadu ve skupině 20 Katalogu odpadů a část biologicky rozložitelného odpadu v podskupině 15 01 Katalogu odpadů.

Do BRKO tedy náleží odpady papíru a lepenky, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, část odpadů oděvů a textilních materiálů, dřevo, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, část směsného komunálního odpadu, odpadu z tržišť a objemného odpadu ve skupině 20 a část odpadů v podskupině 15 01 Katalogu odpadů.

Česká republika výrazně zvýšila výstavbu kompostáren a bioplynových stanic, kde je zpracováván BRO. Významnou měrou je tento trend podpořen podporou prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Na úrovni obcí je možné využít dotace z OPŽP například na nákup kompostérů a biopopelnic, které lze následně bezplatně pronajímat občanům.

Obalové odpady

Upotřebením prodejních obalů vznikají obalové odpady, které jsou z velké části součástí komunálních odpadů, příp. živnostenského odpadu. Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, lze z dosavadního vývoje usuzovat, že prostor pro další zlepšení prevence v oblasti obalů je v oblasti dobrovolných dohod s výrobci a obchodními řetězci. Výrobci ve velké míře používají obaly na jedno použití místo opakovaně použitelných obalů. Rezervy jsou u změn chování spotřebitelů - např. přechod spotřebitelů od balených nápojů k vodě distribuované prostřednictvím vodovodního řadu.

Textil

Textilní průmysl produkuje tuny nových oděvů a dalších produktů. I přes existenci projektů na sběr obnošeného textilu, je v konečném důsledku objem této vytříděné komodity minimální. Většina obnošených oděvů se tak stává součástí směsného komunálního odpadu a končí v převážné míře na skládkách odpadů.

Podle analýzy MŽP je příčinou malá síť sběrných míst použitých textilních oděvů a nízké povědomí občanů o problematice.

Stavební a demoliční odpad

Stavební a demoliční odpady patří mezi nejvýznamnější odpadové toky co do množství jejich produkce. Zároveň se však jedná o jedny z nejvíce využívaných odpadů.

Mezi nejnovější environmentální přístupy v oblasti stavebnictví a budov jsou Směrnice Energetické náročnost budov (EPBD) a Certifikáty energetické náročnosti. Tyto předpisy zprostředkovaně působí i na prevenci vzniku odpadů – vyžadují kvalitnější stavbu bez případných dalších rekonstrukcí a vzniká méně odpadů a emisí z vytápění. Povinnosti v tomto smyslu implementuje i Česká republika.

Obec a její nezastupitelná role v prevenčních opatřeních

Vzhledem ke skutečnosti, že dle zákona o odpadech je původcem komunálního odpadu obec, je proto žádoucí, aby obce byly zapojeny do prevenčních opatření, jak z pohledu poskytování informací, tak i z pohledu regulativních opatření. Obecně se dá konstatovat, že všechna prevenční opatření se zaměřením na běžného občana by se měla v budoucnu promítnout v produkci komunálních odpadů.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS