Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Místní poplatek za odpady. Občan může být povinen platit vícekrát

| autor: Hana Tomášková0

odpady27.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Řada obcí má ještě v tomto roce nastaven místní poplatek tzv. za odpady dle zákona č. 565/1990 Sb. Požádali jsme proto Mgr. Petra Opluštila z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS o více informací k nastavení místního poplatku za komunální odpady podle nové legislativy.

Změna místního poplatku od roku 2022

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o místních poplatcích“) bude moci být obcemi uplatňován naposledy v roce 2021. Od roku 2022 bude obec muset zavést nový místní poplatek, a to buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, které nahrazují původní místní poplatek, a to v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech.

Okruh poplatníků stávajícího místního poplatku i nových poplatků za komunální odpady je však nastaven obdobně.

Poplatník stávajícího místního poplatku

Poplatníkem stávajícího místního poplatku jsou

a) fyzická osoba přihlášená v obci, a

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

H&P_CZ_logo-2.jpg

Fyzická osoba může být povinna platit poplatek v obci vícekrát

Může se tak skutečně stát, že fyzická osoba bude poplatníkem v obci z více důvodů a bude povinna hradit poplatek v obci vícekrát. Jednou z titulu svého přihlášení v obci a podruhé z titulu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, v němž není přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud takových objektů vlastní fyzická osoba v obci více, pak bude platit poplatek vícekrát podle počtu takovýchto objektů.

Zákon o místních poplatcích vychází z nevyvratitelné domněnky, že i v případě staveb k individuální rekreaci, bytu či rodinného domu, v němž není nikdo přihlášen k pobytu, dochází k využívání obecního systému nakládání s komunálním odpadem v obci uživateli těchto objektů, a to minimálně v rozsahu, v jakém jej zatěžuje jeden poplatník.

Příklad z praxe

Občan je v současné době přihlášen v obci v rodinném domě rodičů, přičemž se plánuje přehlásit do nově pořízeného domku v téže obci. V nově pořízeném domku zatím není přihlášena žádná fyzická osoba. Občan je tak v současnosti povinen hradit místní poplatek dvakrát (jednou z titulu přihlášení a podruhé z titulu vlastnictví nového domku bez přihlášených obyvatel).

Jakmile však bude občan přihlášen v novém domku namísto v rodinném domě svých rodičů, bude povinen platit druhý poplatek za nový domek v kalendářním roce, v němž k přehlášení dojde, pouze v poměrné výši. Tato poměrná výše odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce, v nichž nebyl v novém domku nikdo přihlášen. Dojde-li ke změně přihlášení v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Konkrétně: Nový domek byl zkolaudován nejpozději v lednu 2021 a po celou dobu vlastněn pouze daným občanem. Bude-li občan přihlášen do nového domku k 31. 11. 2021, bude povinen hradit poplatek za nový domek pouze za prvních deset měsíců roku 2021. Poplatek za nový domek se tak o šestinu sníží. Poplatek, který občan hradí z titulu přihlášení v obcí, pak občan uhradí za rok 2021 v plné výši (předpokládáme, že je v obci přihlášen celý rok 2021).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo