Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Domovní čistírny odpadních vod

| autor: Hana Tomášková0

odpadni_vody.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

V případě realizace nových staveb, či změn stávajících staveb, je zákonnou povinností stavebníků řešit též odvedení a zneškodnění odpadních vod, které vzniknou v rámci užívání těchto staveb.

Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS k této povinnosti uvádí následující:

Vodní zákon

Vodní zákon v § 5 odst. 3 stanoví následující hierarchii způsobů nakládání s odpadními vodami:

(i) odvedení kanalizací;

(ii) přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních, není-li možné odvedení odpadních vod kanalizací;

(iii) v případě technické neproveditelnosti způsobů podle bodu (i) a (ii) lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schváleném pro jejich zneškodnění.

Domovní čistírny odpadních vod a následné využití přečištěné vody

Tématem tohoto příspěvku je problematika nakládání s odpadními vodami dle bodu (ii), tedy přímým čištěním prostřednictvím tzv. domovních čistíren odpadních vod a následného využití vody, která prošla procesem čištění v domovní čistírně.

Odpadní vody čištěné v domovní čistírně odpadních vod je možné zneškodnit pouze vypuštěním do vod povrchových nebo podzemních, a to výlučně na základě povolení k nakládání s vodami vydanými vodoprávním úřadem, ať již samostatně nebo společně se stavebním povolením.

Vlastník domovní čistírny odpadních vod při vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod.

H&P_CZ_logo-2.jpg

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objemu vypouštěných vod.

Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití.

Při povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vodoprávní úřad vázán ukazateli vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením.

Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je podle vodního zákona zakázáno. Vypouštění odpadních vod, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky, z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit, pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Měření objemu a míry znečištění vypouštěných vod

Vlastník stavby je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby, které mají příslušné oprávnění k podnikání.

Kdy odpadá nutnost měření

Měření není potřebné v případě, že odpadní vody jsou zneškodňovány prostřednictvím domovní čistírny odpadní vod s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel, která nebyla povolena stavební povolením, ale ohlášením a jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Co jsou odpadní vody

Odpadními vodami se dle zákona o vodách rozumí mimo jiné vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, či zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Za odpadní vodu je tak ve světle výše uvedené definice nutné považovat i tzv. šedou (užitkovou) vodu pocházející ze staveb. Šedou vodou se dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností o 1. 2. 2022 rozumí voda z umyvadel, sprch a van. Šedou vodu jako vodu užitkovou bude možné od 1. 2. 2022 využít pro splachování toalet a pisoárů, praní, úklid, mytí vozidel, závlahu, vodní prvky nebo kropení komunikací. Prováděcí právní předpis určí míru úpravy a hygienického zabezpečení a způsob jeho prokázání. Bez ohledu na výše uvedené však i nadále budou mít šedé vody též povahu vody odpadní a za předpokladu, že by měly být použity mimo samotnou stavbu, bude nezbytné obstarat si povolení k vypouštění vod odpadních do vod povrchových nebo podzemních.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec