Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace

| autor: redakce1

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace

Vlastník

Subjekt, který má výlučné vlastnické právo k vodovodu a kanalizaci (dále rovněž „infrastruktura“), případně subjekt, který má odvozené dispoziční právo k infrastruktuře na základě zákona (např. svazky obcí).

Vlastníkem infrastruktury může být:

■ obec a město;

■ příspěvková organizace a organizační složka obce a města;

■ svazek obcí;

■ vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy na území vojenských újezdů;

■ obchodní společnost;

■ fyzická osoba

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavebních úprav vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.

Stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace mají právo umísťovat na cizí pozemek nebo stavbu tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.

Výše uvedená práva musí být vykonávána tak, aby bylo co nejméně zasahováno do práv vlastníků pozemků a staveb. Za tímto účelem je oprávněná osoba zejména povinna svůj vstup na cizí pozemek nebo stavbu jejímu vlastníku předem oznámit a po skončení prací pozemek nebo stavbu uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Výkon tohoto práva musí být prováděn též tak, aby co nejméně omezoval osoby užívající pozemek nebo stavbu na základě smlouvy s vlastníkem pozemku nebo stavby a další osoby, které ji užívají s jeho souhlasem.

PRÁVO VLASTNÍKA:

a) uzavřít smlouvu o provozování vodovodu nebo kanalizace s provozovatelem. Pokud ale vlastník provozuje vodovod nebo kanalizaci svým jménem a na vlastní odpovědnost, vztahují se na něj i všechna práva a povinnosti provozovatele;

b) provést zásah do vodovodu nebo kanalizace pouze po předchozím projednání s provozovatelem, pokud to není smlouvou o provozování stanoveno jinak;

c) na úplatu za dodávku pitné vody (vodné), pokud z uzavřené smlouvy o provozování vodovodu nevyplývá, že vodné se platí provozovateli vodovodu;

d) na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné), pokud z uzavřené smlouvy o provozování kanalizace nevyplývá, že stočné se platí provozovateli kanalizace.

POVINNOST VLASTNÍKA:

a) zajistit plynulé a bezpečné provozování;

b) vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu vlastněného vodovodu nebo kanalizace a dokládat jejich použití pro tyto účely;

c) vlastníci vodovodů nebo kanalizací, které spolu provozně souvisí, musí upravit svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. Nezbytný obsah písemné dohody je uveden v kap. IV, bod 4;

d) umožnit napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti zařízení. Možnost napojení k zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod nesmí být podmiňována vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci napojení hradí vlastník, kterému je napojení umožněno;

e) umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit je, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní nebo kanalizační přípojky hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace;

f) uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění a čištění odpadních vod s odběratelem. Při uzavírání této smlouvy nesmí jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Minimální obsah smlouvy je uveden v kap. IV, bod 7;

g) vlastník vodovodu nebo kanalizace i jejich provozovatel jsou povinni umožnit přístup k vodovodu nebo kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování vodovodů nebo kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná opatření ke zjištění plnění povinností stanovených ZoVaK a zvláštními zákony;

h) zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně deseti kalendářních let. Obsah plánu včetně pravidel pro jeho zpracování – viz kap. IV, bod 9;

i) předat obecnímu úřadu, v jehož obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, informaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod o:

  • rozsahu zmocnění předaných vlastníkem provozovateli smlouvou o provozování,

  • jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací,

  • způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách,

  • technických požadavcích na vnitřní vodovod a kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,

  • technických požadavcích na přípojky,

  • fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,

  • rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),

  • možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají, případných smluvních pokutách.

j) bezplatně předávat ročně vždy do 28. 2. vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence za předcházející kalendářní rok příslušnému vodoprávnímu úřadu;

k) nejpozději do 30. 4. kalendářního roku způsobem uvedeným v příloze č. 20 Vyhlášky zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické podobě a ve stanovené formě na MZe. Povinnost zveřejnit tyto informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu, kterého se týká. Obec tyto informace zveřejní na úřední desce bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů, na dobu nejméně 30 kalendářních dnů. Výpočet se provádí dle přílohy č. 19 Vyhlášky. Elektronická podoba vyúčtování je na www. eagri.cz voda státní správa ve VH zákon o vodovodech a kanalizacích;

l) poskytnout na vyžádání MZe údaje o technickém stavu jeho vodovodů nebo kanalizací;

m) umožnit přístup k vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru;

n) před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Zdroj: SOVAK ČR/ Ing. Miroslava Vaculíková, MBA Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury s odbornou recenzí Ing. Milana Míky a ing. Filipa Wannera, Ph.D.

Foto: ilustrační/ PixabayMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Po rekonstrukci vodovodního řádu, firma můj soukromý pozemek, ve stavu, který neodpovídal původnímu.nejen mi zničila vysazenou lísku, ale na pozemku zanechala neupravený pozemek s rýhami po bagru. Po přivolaném stavebním dozoru jsem požadoval úpravu pozemku do původního stavu. Firma navezla na cestu vyfrézovaný asfalt a navezla je i na trávník, čímž vznikla plocha s odpadem po frézování vozovky.Stavební dozor,se slovy když se staví je nepořádek, ano, ale po ukončení prací je povinna firma uvést pozemek do původního stavu.Na sadu zůstalo množství kamenů a rýh po bagru.na plochy po bagrování nebyl ani zaset trávník.Svaz vodovodů obcí či lépe řečeno ředitelka na moje výhrady reagovala nevrle a neprofesionálně. Krom toho se ani nejdenalo , že po mém pozemku bude vedena přípojka pro souseda.Souhlas udělen nebyl. Přípojka se mohla vést kratším směrem po obecním pozemku.Jaká je povinnost svazu obcí provozovatele řádu.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert