Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nová zelená úsporám - jak podat žádost?

| autor: Hana Tomášková0

Nová zelená úsporám - jak podat žádost?

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Zdroj financování pochází z výnosů z dražeb emisních povolenek EUA.

NZÚ podporuje:

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)

 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)

 • Solární termické a fotovoltaické systémy

 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku

 • Využívání tepla z odpadní vody

 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)

 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,

 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),

 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,

 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).


Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem.

Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací. Při kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací můžete získat bonus.

Výše dotace

Podpora je vždy dána určitou fixní částkou podle typu realizovaného opatření. Současně je celková výše dotace na jednu žádost omezena ve všech případech na maximální míru 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Jednorázová fixní částka se pohybuje v řádu 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy, 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy, 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla. Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Jak podat žádost?

Žádost a její přílohy lze rozdělit na dvě části – technickou (tj. odborný posudek, výkresová dokumentace, krycí list), jejíž zpracování vám musí zajistit autorizovaná a oprávněná osoba (energetický specialista, projektant), a formální, kterou tvoří formulář žádosti, popřípadě další dokumenty, jako např. plná moc, souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti apod.

Mezi potřebné povinné přílohy patří

 • Odborný posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení

 • Krycí list technických parametrů – vyhotovený a podepsaný zpracovatelem.

Formou přílohy může být požadována také například plná moc, pokud vás při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti, je-li nemovitost spoluvlastněna více osobami.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií. Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových ČKAIT a ČKA. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. K výběru požadovaných specialistů můžete využít databázi specialistů NZÚ.

Samotnou žádost můžete podat výhradně v elektronické podobě na stránkách www.novazelenausporam.cz. Na žádosti můžete v systému pracovat dlouhodoběji, rozpracovanou žádost uložíte a můžete se k ní vracet. Zároveň můžete připojit všechny potřebné doklady a přílohy a tím provést úplné elektronické podání žádosti.

Teprve až si budete jisti, že máte vše potřebné vyplněno, svoji žádost o podporu odešlete. Odesláním vyplněného formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti, které bude přiděleno unikátní číslo žádosti.

Je možné také žádost po úspěšné evidenci vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími povinnými přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR, a to nejpozději lhůty uvedené při elektronické evidenci žádosti. Zásilka musí být zřetelně označena „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti. Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo k elektronickému podání žádosti.

Je zavedeno pravidlo 3+3+3. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu po skončení prací. Jakmile bude žádost schválena, bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet. To znamená, že bezchybně podaná žádost o dotaci již po realizaci prací může být vyplacena už do 9 týdnů.

Zdroj: SFŽP

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ