Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Mají obce možnost podpořit ekologické hospodaření na svých pozemcích?

| autor: Hana Tomášková0

Oslovili jsme proto Vojtěcha Bílého, tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství, a položili mu otázky za vás.

Jakými způsoby lze dle zákona ošetřit spolupráci obcí a zemědělců?

Žádný právní předpis v ČR nebrání spolupráci mezi obcí a zemědělcem. Zemědělec musí při svém hospodaření dodržovat příslušné právní předpisy, v daném případě hospodaření na půdě. Jde zejména o zákon o hnojivech, zákon o vodách, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o ochraně přírody a krajiny a jejich prováděcí právní předpisy ve formě podzákonných předpisů (vyhlášky).

Pokud zemědělec současně žádá o dotace, musí hospodařit v souladu s příslušnými dotačními opatřeními, kterými jsou zejména zákon o zemědělství, zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, národní dotační nařízení vlády a předpisy EU.

Jaké mají obce možnosti, pokud mají pocit, že zemědělci svým hospodařením ovlivňují kvalitu pitné vody v obci, používají nadbytek chemických prostředků či vlivem nevhodného zacházení s půdou došlo k zaplavení pozemků apod.?

Pokud činnost zemědělce nějakým způsobem dopadá na obec, jako například na vlastníka pozemků a dojde např. ke škodě, nastupuje obecné ustanovení o náhradě škody podle občanského zákoníku, které může skončit i případným soudním sporem.

Obec nemá podle žádného předpisu kompetenci nařizovat zemědělci co, jak a kde má pěstovat na zemědělské půdě. V případě podezření na nevhodné způsoby hospodaření na zemědělské půdě ale obec může podávat, ostatně jako každý, podněty příslušným kontrolním institucím – např. České inspekci životního prostředí (ČIŽP), Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ).

Obce spolupracují se zemědělci zejména při zpracování biologicky rozložitelných odpadů na komposty. Také v menších obcích dochází k využití zemědělské techniky např. při zimní údržbě, nebo terénních pracích. Nicméně to není uloženo žádným zákonem.

Mají obce možnost podpořit ekologické hospodaření na pozemcích?

Pokud jsou obce vlastníky pozemků, mohou si nastavit podmínky, za jakých budou zemědělci na těchto pozemcích hospodařit. Takovou podmínkou může být požadavek, aby na pozemku hospodařil pouze zemědělec registrovaný v systému ekologického zemědělství. Aktuálním příkladem může být nyní město Praha.

Obce mají možnost podat podnět k prošetření hospodaření Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který kontroluje naplňování podmínek zemědělských dotací, mezi něž spadají i povinnosti ochrany půdy, vody nebo ochrany krajinných prvků. MZe již dříve připravilo pro obce informační leták Zásady správné zemědělské praxe při hospodaření s půdou, který obsahuje popis základních podmínek správného hospodaření.

K výše uvedeným otázkám se vyjádřila také Alexandra Kocková, zástupce komunikace Svazu měst a obcí České republiky: „To vše jsou záležitosti pravomocí jednotlivých samospráv a jejich přístupu ke správě jejich majetku. My jako Svaz podporujeme naše členské obce v boji se suchem pořádáním nejrůznějších odborných konferencí či seminářů nebo sdílením dobré i špatné praxe formou navazování spolupráce mezi obcemi.“


Zásady správné zemědělské praxe při hospodaření s půdou

Cílem zavedení zásad správné zemědělské praxe a celého systému kontroly podmíněnosti je dosažení funkčního, trvale udržitelného systému zemědělství.

Leták mimo jiné charakterizuje půdoochranné technologie, kterými jsou zasakovací pásy, osetí souvratí, setí/sázení po vrstevnici, přerušovací pásy, odkameňování, podrývání, důlkování, hrázkování, pěstování luskoobilných směsí, metoda striptill, pěstování kukuřice.

Dále upozorňuje na aplikace Monitoring eroze či Limity využití půdy. Druhá zmíněná aplikace slouží k analýze dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany ZPF pro jednotlivé obce s rozšířenou působnosti (ORP). Pomocí vyvinutého nástroje může uživatel (investor, municipality, odborné útvary příslušných ministerstev) analyzovat schvalované záměry objektivně a srovnávat je s dostupnými alternativami. Výstupy interaktivního nástroje je možné využít jako jeden z podkladů, které umožní v rámci České republiky vymezit prioritní území pro zemědělskou výrobu. Takto vymezené a definované území nebude možné využívat pro jiné alternativní účely. Bude tak vytvořen základní předpoklad pro vytvoření a legislativní zakotvení kategorie „Trvale chráněná zemědělská půda“.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ