Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kromě požárů řeší hasiči i mimořádné události způsobené klimatickými změnami

| zdroj: MMR ČR0

Kromě požárů řeší hasiči i mimořádné události způsobené klimatickými změnami
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Přímé škody způsobené požáry za rok 2019 byly vyčísleny na 2,2 miliardy korun. Uchráněné hodnoty pak na 12,4 miliard korun, přičemž 406 velkých požárů (se škodou 1 mil. Kč a více), což představuje 2,2 % z celkového počtu, způsobilo 69,1 % celkových škod. Nejvíce požárů, 2 871 bylo v roce 2019 ve Středočeském kraji, následuje Ústecký kraj s 2 124 požáry a Moravskoslezský kraj s 2 020 požáry. 

„Kromě požárů musí jednotky požární ochrany, které tvoří profesionální a dobrovolní hasiči, řešit další mimořádné události způsobené klimatickými změnami, jako jsou déletrvající sucho, orkány a větrné smršti, nadprůměrné sněhové srážky nebo masivní námrazy, ale také mimořádné události způsobené lidskou činností jako jsou havárie spojené s únikem nebezpečných látek. Těší mě proto, že díky IROP nyní profesionální a dobrovolní hasiči mohou používat dalších 528 kusů zásahové techniky jako jsou například hasičské cisterny nebo automobily za více než 1,6 mld. Kč,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V roce 2019 zasahovali jednotky požární ochrany u 24 191 událostí, které vznikly na základě živelní pohromy. Oproti předchozímu roku je to nárůst téměř o 10 tis událostí zejména v oblasti technických havárií, kterých bylo 23 421, zbytek tvoří zásahy u autonehod (519), požárů (231) a úniků nebezpečných chemických látek (20) vzniklých z živelních pohrom.

Ucelený přehled o počtech jednotlivých zásahů lze najít v ročenkách Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR), který se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů.

„Z prognóz a projevů změn klimatu vyplývá, že je nutné se připravit a umět efektivně reagovat, jak po stránce materiálního a technického vybavení, tak po stránce personální, na stále častější výskyt různých druhů živelních pohrom, které vyplývají ze změn klimatu a které vyvolávají stále významnější dopady na životy, zdraví, majek a životní prostředí,“ uvedl brigádní generál Ing. František Zadina, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení.

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, přispívá finančními prostředky z evropských fondů například na posílení vybavení HZS ČR moderní profesionální technikou, jednotkám sboru dobrovolných hasičů (JSDH) umožnil pořízení nových hasičských cisteren, dopravních automobilů a další drobné techniky a věcného vybavení. Díky IROP nyní profesionální a dobrovolní hasiči disponují 528 kusy zásahové techniky za více než 1,6 mld. Kč z EU fondů.

Co do objemu zakoupené techniky, je největší projekt Ministerstva vnitra–generálního ředitelství HZS ČR „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“, podpořený částkou více než 600 mil. Kč z EU fondů. „Díky projektu jsme získali celkem 130 kusů nebo souprav techniky a věcných prostředků, které má v užívání 13 hasičských záchranných sborů krajů a Záchranný útvar HZS ČR. Jsou připraveny k zásahu na 82 stanicích HZS ČR. Konkrétně jsme zakoupili například velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky, které jsou pořizovány v reakci na sucho a umožňují hašení požárů v terénních podmínkách přímo z kabiny vozu. Dále je to pásové rypadlo s tahačem a podvalníkem, které umožňuje provedení zemních prací, ale také demolici nebo odstranění zbytků budov po jejich poškození větrem, sněhem nebo námrazou. Také se pořídily mobilní elektrocentrály pro lokální nouzovou dodávku elektrické energie, osvětlovací soupravy pro osvětlení místa zásahu nebo dopravní automobily pro evakuaci osob a další techniku,“ doplnil brig. gen. Ing. František Zadina.

Další finanční prostředky z IROP směřují na zodolnění profesionálních a dobrovolných hasičských stanic proti již zmíněným extrémním klimatickým podmínkám - sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní mrazy. V praxi to znamená, že hasičské stanice např. přistaví nové patro základny, zmodernizují zázemí či garáže nebo zpevní příjezdovou cestu k objektu. Kromě modernizací stávajících stanic, bylo vybudováno 18 nových stanic. Jedná se o případy, kdy lokalita žádnou hasičskou stanicí nedisponovala, nebo byla ve stavu nevhodném k rekonstrukci či na místě znemožňujícím rychlý a efektivních zásah. Díky IROP je nyní v regionech celkem 101 nových nebo zmodernizovaných profesionálních a dobrovolných hasičských stanic, které byly z EU fondů podpořeny částkou téměř 865 mil. Kč.

V následujících týdnech lze v televizi, tisku, na internetu a na vybraných venkovních lokacích zaznamenat kampaň „100 000 projektů pro lepší Česko“. Kampaň představuje výsledky podpory integrovaného záchranného systému (IZS) z evropských fondů. Kromě hasičů (profesionálních a vybraných kategorií dobrovolných), spadá do základních složek IZS dále záchranná služba a policie. Více o kampani, vybraných projektech a výsledcích, které podpora z EU fondů přinesla, se dozvíte na webu kampaně www.kdefondyeupomahaji.cz.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert