Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kraj Vysočina má dvě nové přírodní rezervace – Knížecí seč a Výrovu skálu

| autor: Kraj Vysočina0

Kraj Vysočina má dvě nové přírodní rezervace – Knížecí seč a Výrovu skálu

Knížecí seč

Přírodní rezervace Knížecí seč o rozloze 9,2 ha s přibližně hektarovým ochranným pásmem leží na jižním svahu nad Novým mlýnem u Tavíkovic. V rámci Kraje Vysočina se jedná o unikátní lokalitu rozvolněných světlých lesů a lesostepí s výskytem některých silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rezervaci nalezneme například orchidej vstavač nachový nebo nenápadný chruplavník větší. Lokalita hostí také početnou populaci ještěrky zelené a pravidelně zde hnízdí dudek chocholatý. V místě bylo pozorováno přes 40 druhů ptáků, žije zde také řada druhů brouků a motýlů.

Výrova skála

Zvláště chráněné území nazvané Výrova skála najdeme v údolí řeky Rokytné jihovýchodně od obce Šemíkovice. Přírodní rezervace představuje zachovalý soubor lesní vegetace teplomilných a suchých doubrav, dubohabřin a suťových lesů na skalnatých svazích. V nivě řeky Rokytné se pak nacházejí lužní porosty olšin. Území je cenné výskytem teplomilných rostlin a živočichů. Najdeme tady mimo jiné ještěrky zelené a užovky hladké, objevuje se kolem 60 druhů ptáků. Lokalita je hnízdištěm  výra velkého nebo ohroženého strakapouda prostředního. Celková výměra přírodní rezervace Výrova skála je 24,16 ha.

Jezdovické rašeliniště

Jezdovické rašeliniště nacházející se asi 1,5 kilometru od obce Jezdovice bylo přírodní památkou vyhlášeno už v roce 1984. Území tvoří drobné rašelinné prameniště na okraji lesního porostu, přičemž mezi lety 2013 a 2015 se v lokalitě přistoupilo ke kácení náletových dřevin, aby byla podpořena biodiverzita. Jezdovické rašeliniště je domovem například hnědáska rozrazilového, mravence rašelinného, z rostlin se zde daří třeba jednokvítku velekvětému, rosnatce okrouhlolisté nebo ostřici blešní. Nově vyhlášené zvláště chráněné území o rozloze 2,7 ha místo původních 1,8 ha nyní odpovídá skutečnému stavu přírodní památky.

Na území Kraje Vysočina se nacházejí tato chráněná území (stav k 11. 3. 2019):

• dvě velkoplošná chráněná území (CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory)

• 200 maloplošných chráněných území (tj. šest národních přírodních rezervací, čtyři národní přírodní památky, 74 přírodních rezervací a 116 přírodních památek)

• devět přírodních parků

• 85 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000

• dvě smluvně chráněná území (Ficků rybník a Jeřišno-Heřmaň)

Foto: ilustrační/ Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS