Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Když se s odpady nakládá dobře: Velkoobjemový odpad - práce s katalogem odpadů

| autor: Hana Tomášková| zdroj: ČIŽP0

cerna_skladka.jpg
zdroj: Velkoobjemový odpad často končí na tzv. černých skládkách/ Ilustrační foto/ Pixabay

Se změnou odpadové legislativy nastaly úpravy také v oblasti evidence odpadů. V souvislosti s velkoobjemovým odpadem očekáváme velké změny od roku 2023.

Legislativní změny v evidenci odpadů

Nastavení základních evidenčních a ohlašovacích povinností v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) vychází z principů starého zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. V návaznosti na evidenci opadů došlo také ke změně v ohlašování produkce a nakládání s odpady v podobě navýšení limitu produkce nebezpečných odpadů, při jejímž překročení je původce odpadu povinen hlášení podávat, a to ze 100 kg na 600 kg.

Bližší specifikace evidence je dle zákona o odpadech uvedena v jeho prováděcí vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, kde je novinkou povinnost provedení záznamu v evidenci, kterým se zaznamená stav – zůstatek odpadů na konci roku - k 31. prosinci. Termín ohlášení se mění z 15.2. na 28.2 – platí již pro hlášení za rok 2021. Evidence o odpadech se však povede a bude ohlašovat v letech 2021-2022 ještě podle „starého“ právního předpisu – vyhl. 383/2001 Sb.

U odpadu perzistentních organických látek vymezeného vyhláškou ministerstva je součástí průběžné evidence rovněž údaj o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021. Nově spolu s institutem obchodování zákon o odpadech zavádí povinnost obchodníka vést odpadovou evidenci.

Novinkou je také školní sběr v zákoně o odpadech. V příloze č. 3 vyhl. 273/2021 je formulář, který by měla škola vyplnit v případě, že školní sběr uskuteční. Formulář pak škola předá obci, obec si vyprodukovaný odpad začlení do svého ročního hlášení.

Velkoobjemový odpad

Od 1.1.2023 bude povinností před odstraněním objemného odpadu skládkováním z něj vytřídit využitelné složky, a to nejméně kovy, plasty a dřevo.

Při soustřeďování objemného odpadu je vhodné zajistit oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů a jejich přednostní zařazení pod jednotlivé druhy a katalogová čísla odpadu dle materiálu zejm. dřevo (20 01 38), kovy (20 01 40) a plasty (20 01 39). Zbytkový nevytříděný objemný odpad se zařazuje jako 20 03 07. Pokud nebude obec od roku 2023 zajišťovat oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů, bude muset být tento odpad před uložením na skládku dotříděn. Stavební odpady obec zařazuje pod katalogová čísla skupiny 17 Katalogu odpadů.


Přečtěte si, jak správně třídit velkoobjemový odpad:

Kam s objemným odpadem?


Špatné zařazování odpadu

Případy přímého nezařazení odpadů se např. u původců odpadů dějí z důvodu nedostatečné znalosti katalogu odpadů (vyhl. č. 8/2021 Sb.), kdy původce neidentifikuje správně daný druh odpadu. V případě obcí se se změnou legislativy a katalogu odpadů dochází ke změně, kdy se odpady, které naplní definici komunálního odpadu podle zákona, zařazují výhradně do skupiny 20 katalogu odpadů. Obce historicky sbíraly komunální odpady od občanů zařazené i ve skupině 15 katalogu odpadů, což jsou především odpadní obaly, tato praxe již dále není možná.

Sankce při nedodržení povinností

Dle zákona o odpadech je evidence odpadů řešena několikrát. K obecné povinnosti původců odpadů (kam spadají i obce), provozovatelů zařízení a obchodníků s odpady vést průběžnou evidenci dle § 94 odst. 1. V případě porušení této povinnosti lze za přestupek dle § 121 odst. 4 písm. a) uložit sankci až do výše 10 milionů Kč.

Máte otázky týkající se velkoobjemového odpadu? Můžete se obrátit na odborníky z naší Poradny:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema