Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Návrh nového Zákona o odpadech a jeho vliv na obce

| autor: Hana Tomášková0

Mají se starostové obávat možných důsledků, které návrh nového zákona přinese?

Změny v odpadovém hospodářství mnoha obcí a měst jsou nezbytné. Přinesou s sebou zvýšené finanční náklady? Budou znamenat zvýšené úsilí vedení obcí v oblasti odpadového hospodářství? Dokáží obce plnit náročné cíle, ke kterým se Česká republika zavázala?

Zákon usiluje o sjednocení podmínek pro nakládání s odpady a jejich lepší vymahatelnost. Je nutné správně se v nové legislativě orientovat, pečlivě se na změny připravit a uvědomit si, že lze využít nabízené možnosti k efektivnějšímu nakládání s odpady.

Recyklační cíle - Směrnice o odpadech (Balíček k oběhovému hospodářství  EU směrnice o odpadech) 

Směrnice o odpadech stanovuje jako prioritu primární třídění a sběr složek komunálních odpadů.

Cíl pro recyklaci komunálních odpadů (recyklační cíle):


2025:         55%
2030:         60%
2035:         65%

Povinné třídění bioodpadu – zavést do 31. 12. 2023
Povinné třídění textilu – zavést do 1. 1. 2025
Povinné třídění nebezpečných komunálních odpadů – zavést do 1. 1. 2025

Potravinový odpad – opatření k redukci, do konce 2023 návrh na cíl od EK


 „Je třeba rozlišovat recyklační cíle a cíle třídění. " 


Cíle třídění

Povinnost pro obce splnit nastavený cíl pro oddělené soustřeďování recyklovatelných složek (třídicí cíle):

2025:      60 %
2030:     65 % 
2035:     70 %

S ohledem na čistotu a obsah reálně materiálově nevyužitelných složek (nerecyklovatelných odpadů) v barevných kontejnerech jsou cíle na tříděný sběr vyšší než skutečné cíle na recyklaci komunálních odpadů.

Poplatek za skládkování

Jednou z nejsledovanějších změn je výše tzv. skládkovacího poplatku. Současný nízký poplatek nemotivuje systém k nezbytnému odklonu od skládkování.

Poplatek za skládkování se od roku 2009 neměnil. Podle stávajícího platného zákona o odpadech č.185/ 2001 má hodnotu 500 Kč/t. 

Třídící sleva ze skládkovacího poplatku pro obce ČR

Jedním z cílů nového Zákona o odpadech je omezit skládkování a posílit primární třídění. Pro obce je stanovena tzv. třídící sleva ze skládkovacího poplatku. To je sleva ze skládkovacího poplatku, na kterou bude mít obec nárok poté, co dosáhne daného procenta pro oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů. Bude sloužit jako motivační nástroj k dosažení cílů pro třídění a jeho posílení.

Je důležité, aby vedení obcí pracovalo s občany na zvýšení třídění odpadu, protože tím se dá velmi efektivně minimalizovat dopad zvyšujícího se poplatku za skládkování. Při správném využití možností, které návrh nového zákona nabízí, lze platit ve výsledku za komunální odpad (černou popelnici) dokonce méně než dosud.

Při dosažení cílů pro oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů bude obec platit za komunální odpad jako za zbytkový odpad, tedy cca. 500 Kč/t.


Rok                 

Minimální podíl třídění

2019

35 %

2020

45 %

2021

55 %

2022

60 %

2023

65 %

2024

70 %

2025

70 %

2026

70 %

2027

75 %Do odděleně soustřeďovaných složek se započítává: papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelné odpady

Pro výpočet třídící slevy bude rozhodující roční hlášení obcí o produkci odpadů. Základem výpočtu je celková produkce komunálního odpadu (skupina 20) na území obce včetně obalových složek (podskupina 15 01). Výpočtový vzorec stanoví vyhláška MŽP a jsou stanoveny jasné kontrolní mechanismy, aby se zabránilo případným únikům.
Schéma třídící slevy najdete v článku Zatíží obce plánovaný zvyšující se poplatek za skládkování? Jak bude fungovat tzv. třídící sleva?
Situaci, kdy by obec nechtěla využívat třídící slevu, vykresluje následující tabulka Dopady zvýšení poplatku za skládkování bez třídící slevy (se slevou dopady 0):

Jak může vedení obce minimalizovat rostoucí náklady za skládkovací poplatek?

 • Využít třídící slevy = zvýšit procento třídění

Je nutné zajistit občanům popelnice pro tříděný odpad v dostupné vzdálenosti (bylo dokázáno, že čím menší je vzdálenost k nádobám na tříděný odpad, tím se zvyšuje procento třídění)

 • Kontrolovat skutečnou váhu odpadu = mít kontrolní mechanismy na svozovou firmu i skládkaře

 • Přesoutěžit dodavatele odpadových/ technických služeb a porovnávat ceny za nabízené služby = mít pod kontrolou odpadové hospodářství obce (konkrétní možnosti rozebereme v dalších článcích, které pro vás chystáme)

 • Osvěta a spolupráce s občany

 • Čerpat dotace z OPŽP – od roku 2014 bylo použito 6 mld. ve schválených projektech


Poplatek za svoz komunálního odpadu (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

Obec má dvě možnosti:

 • Buď stanovit paušální poplatek jako dosud (nově v maximální možné výši 1100 Kč)

 • Nebo využít motivační platby za odpad PAYT (pay as you throw = zaplatíš, kolik vyhodíš)

Sazba PAYT nejvýše:

 • 6 Kč za kg v případě hmotnostního dílčího základu,

 • 1 Kč za l v případě skutečného objemu nebo objednané objemové kapacity

Občané někdy argumentují tím, že neprodukují odpad, že jejich domácnost je bezodpadová. Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavedla poplatek za odkládání odpadu, může určit minimální dílčí (měsíční) základ poplatku, který činí nejvýše:

 • 10 kg v případě hmotnostního dílčího základu

 • 60 litrů v případě objemového nebo kapacitního dílčího základu

Tím, je zajištěno, že se všichni občané podílejí na nakládání s odpady v rámci obce.

Je třeba použít takové mechanismy, aby se občanům, pokud třídí odpad kvalitně a intenzivně, poplatky za odpady nezvyšovaly ani při rostoucím poplatku za skládkování.
Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert