Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak se určuje cena vody?

| autor: Hana Tomášková0

Jak se určuje cena vody?

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích definuje vodné jako „úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním“, stočné pak definuje jako „úplatu za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod“.

Zajištění této služby s sebou přináší řadu fixních nákladů nesouvisejících se skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných vod odpadních, které se podle místních podmínek a velikosti zásobovaného území pohybují na úrovni cca 70 % celkových nákladů.

Jak se určuje cena vody

Cenu vody si nemohou libovolně stanovovat vodohospodářské společnosti, jsou přísně regulovány, v tomto případě ministerstvem financí. Proto je velice obtížné predikovat, jak se ceny budou vyvíjet v dalších letech,“ říká Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Jak celý systém funguje?

Dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní jsou v konkrétním místě v podstatě přirozeným monopolem,“ upozorňuje Marek Síbrt, „Měnit dodavatele vody obvykle není na rozdíl od jiného typu služeb možné. Aby vodárenské společnosti nemohly tento monopol zneužívat, jsou zavedeny regulace. Jednotlivé firmy není možné vzhledem k jejich množství v naší zemi regulovat separátně, proto byla zavedena plošná cenová regulace závazná pro všechny subjekty v branži.“

Regulace funguje na principu cost plus.

Obecně řečeno jde o kontrolu a definování oprávněných nákladů, ziskové marže a tarifu. V případě, že společnost provozuje cizí vodohospodářskou infrastrukturu, je důležitým regulátorem pro schvalování cen i vlastník infrastruktury. To vyplývá ze smluv o provozování a pachtu uzavřených mezi provozovatelem a majitelem infrastruktury,“ informuje Síbrt a dodává:

Vodítkem je také doporučení Světové zdravotnické organizace a Světové banky, které říká, že ceny vody by neměly přesahovat 2 % průměrného příjmu domácnosti, aby nepřesáhly hranici sociální únosnosti. Této hranici v České republice není v žádném regionu dosaženo.“

V porovnání s ostatními náklady na bydlení měsíčně zaplatí průměrná domácnost v České republice za vodu 535 Kč. Nejvíce, a to skoro trojnásobek, činí platba za elektřinu – konkrétně 1470 Kč, dvakrát více pak nájemné - konkrétně 1361 Kč, nebo plyn – konkrétně 863 Kč.

Tato porovnání je třeba brát v úvahu a vidět celkově narůstající životní náklady, kdy nelze očekávat, že cena vody bude v tomto směru zůstávat neměnná,“ říká ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.Jak samotná kalkulace vypadá?

Důležité jsou dva základní pojmy. Prvním z nich jsou ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které kontrolní orgán ministerstva financí zkoumá. Druhým je pojem přiměřeného zisku, který je následně zahrnován do kalkulace věcně usměrňované ceny,“ připomíná Marek Síbrt a doplňuje:

Přiměřený zisk při výrobě a prodeji zboží, kde je cena regulována, by měl vodárenské společnosti zajistit přiměřenou návratnost použitého kapitálu. Míru výnosnosti použitého kapitálu stanovuje ministerstvo financí. Ve vodárenství byla stanovena na 7 % z vloženého kapitálu. Stejně tak nesmí meziročně zisk růst o více než 7 % na vyrobenou jednotku ve srovnání se skutečností předcházejícího období.“

SOVAK ČR zdůrazňuje, že nelze porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v Kč za m3. Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje podíl fixní složky, či objem prostředků na opravy a obnovu, který se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání rovněž nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům.

Co vše zahrnuje použitý kapitál?

Jde o hlavní čtyři složky: Infrastrukturní majetek, provozní majetek, pracovní kapitál a zohlednění nákupu společnosti,“ uvádí Marek Síbrt.

Webová prezentace dat VaK

SOVAK ČR upozorňuje na spuštění aplikace Ministerstva zemědělství Webová prezentace dat VaK, která umožňuje porovnat jednotlivé ceny vody co do struktury nákladů napříč celou Českou republikou. Aplikace tak výrazně přispívá k vyšší transparentnosti oboru vodovodů a kanalizací.

Díky této aplikaci si každý občan České republiky může rychle ověřit, jak jednotlivé provozní společnosti hospodaří s vybranými platbami za vodné a stočné,“ upozorňuje Oldřich Vlasák.

Pokud má občan zájem pochopit lokálně nastavenou cenu za vodné a stočné, má tato data k dispozici. Uměle nastavené nízké ceny v některých lokalitách pak nevedou k dostatečné tvorbě zdrojů pro opravu a obnovu infrastruktury, což může vést v budoucnu k nemalým problémům,“ dodává Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

Foto: ilustrační/ Pixabay/ ČOV II Plzeň Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ