Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak má vypadat smlouva o svozu odpadu mezi obcí a podnikatelem?

| autor: Hana Tomášková0

smlouva_zivnostensky_odpad2.png
zdroj: Ilustrační foto/ Pixababy

Smlouvu na svoz živnostenského odpadu uzavírá podnikatel buď přímo se svozovou firmou nebo se může zapojit do obecního systému nakládání s odpady, ale pouze se souhlasem obce. Obec a podnikatel musí v takovém případě uzavřít smlouvu o svozu a likvidaci odpadu.

Mgr. Petr Opluštil, z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. upřesňuje, bez jakých náležitostí se smlouva mezi obcí a podnikatelem neobejde.

Jaké náležitosti by měla obsahovat smlouva o svozu odpadu mezi obcí a podnikatelem?

Zákon o odpadech nestanoví povinné obsahové náležitosti, jaké by měla mít smlouva o svozu odpadů uzavíraná mezi obcí a podnikatelem, pokud se chce podnikatel zapojit do obecního systému nakládání s odpadem.

Ze zákona o odpadech lze dovodit, že smlouva musí být písemná a musí být uzavřena před tím, než odpad vznikne. Smlouva bude uzavírána zpravidla na množství odpadů, které podnikatel běžně produkuje a sám nezpracuje. Žádné další podrobnosti zákon o odpadech nestanoví.

V případě, že se obec rozhodne, že povolí právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, aby se zapojily do obecního systému nakládání s komunálním odpadem, pak je obec povinna vydat vlastní obecně závaznou vyhlášku, kterou obecní systém nastaví. V této vyhlášce je nutno uvést alespoň druhy odpadu, které může právnická nebo podnikající fyzická osoba předávat do obecního systému, způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního systému a způsob výběru této úhrady.

Z hlediska právní jistoty by smlouva obce s právnickou nebo podnikající fyzickou osobou měla obsahovat alespoň druhy předávaného odpadu, výši úhrady za zapojení do systému a způsob jejího výběru, včetně odkazu na obecní vyhlášku, která toto obsahuje. Smlouva by též měla umožňovat obci jednostrannou změnu smlouvy zejména v případě změny obecní vyhlášky, a to včetně změny výše úhrad.

Vhodné je též do smlouvy specifikovat konkrétní povinnosti podnikatelů související s předáváním odpadů do obecního systému a při využívání obecního systému. Smlouvy bývají obvykle uzavírány na dobu neurčitou s možností výpovědi kdykoliv bez uvedení důvodu s určitou ve smlouvě vymezenou výpovědní lhůtou. V případě, že jsou uzavírány smlouvy na dobu určitou je dobré věnovat ve smlouvě pozornost možnosti a důvodům jejího předčasného ukončení.

Liší se nějak detaily smlouvy, pokud se jedná o "malého" živnostníka?

Zákon o odpadech nečiní žádné rozdíly mezi smlouvami uzavíranými obcí s „malými“ živnostníky či s velkými podniky. Na druhou stranu však ani rozdílné smluvní podmínky nezakazuje. Pokud by obec chtěla svůj obecní systém nastavit tak, aby platily jiné podmínky například pro malé podniky, je nutné pamatovat na to, že i na tuto situaci se budou vztahovat pravidla ochrany hospodářské soutěže, včetně pravidel veřejné podpory. Obecní systém musí být nastaven i v souladu s těmito pravidly, aby se obec, potažmo podnikatelé využívající tento systém, nedostali využíváním takto nastaveného systému do problémů.

Rozhoduje, zda má podnikatel sídlo na stejné adrese jako je jeho bydliště?

Tato skutečnost není rozhodující. Každý podnikatel, byť podnikající jako fyzická osoba, má dle zákona o odpadech i v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a který sám nezpracuje, povinnost mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou, a to před jeho vznikem.

Takovou písemnou smlouvou ve vztahu ke komunálnímu odpadu může být i smlouva s obcí místo smlouvy mezi podnikatelem a odpadovou společností, pokud obec umožňuje zapojení podnikatelů do svého obecního systému.

Za podmínek stanovených obecní vyhláškou a smlouvou by pak podnikatel, vedle platby za komunální odpady z vlastní domácnosti, měl platit obci též dle zvláštní smlouvy za komunální odpady produkované při jeho podnikatelské činnosti, a to i za odpady z provozovny v domě, ve kterém podnikatel též bydlí.

Na co by obce neměly zapomínat při uzavírání smlouvy s podnikateli? Kde se často chybuje, co se podnikatelé snaží obcházet apod.?

Smlouvy o zapojení podnikatelů do obecního systému jsou zpravidla tzv. formulářovými smlouvami. Obsah smlouvy se v takovém případě s podnikateli nevyjednává. Všichni podepisují stejný text připravený obcí.

Při přípravě smlouvy na straně obce je důležité pamatovat především na samotné nastavení a fungování obecního systému jako takového, zejména ekonomiky jeho provozu. Ideálem samozřejmě je, aby byl obecní systém samofinancovatelný z poplatků od občanů a úplaty od podnikatelů a dalších osob zapojených do systému na základě smlouvy. Obec by neměla ze svého rozpočtu doplácet za nakládání s komunálním odpadem od podnikatelů a stejně tak by neměli místo podnikatelů využívajících obecní systém tzv. načerno bez smlouvy náklady na obecní systém nést pouze občané obce ve zvýšeném poplatku za odpady. V tomto směru lze doporučit nastavit systém plateb podnikatelů za odpad podle skutečných nákladů - počtu a velikosti sběrných nádob, četnosti odvozů, apod.

Při přípravě smlouvy je vhodné též pamatovat na rozdíl mezi režimem poplatku za komunální odpad vybíraného od občanů podle zákona o místních poplatcích a režimem smluvní úplaty za využívání obecního systému právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami. Zatímco dlužné místní poplatky může obec jako správce poplatku sama přímo vymáhat postupem dle daňového řádu, dlužné smluvní úplaty musí obec vymáhat prostřednictvím obecných soudů. Je proto vhodné pamatovat i na další náklady a čas s tím spojený a ve smlouvě si vhodným způsobem včasnou smluvní úplatu a případné vyšší náklady spojené s vymáháním zajistit, ať již smluvními pokutami vedle úroku z prodlení, či vyšším než zákonným úrokem z prodlení.

Zapojení podnikatelů do obecního systému však není nutně pro obec jen přítěží. Pokud jsou místní podnikatelé - včetně například samoobslužných prodejen, zapojeni se svým komunálním dopadem do obecního systému místo toho, aby odpad předávali specializovaným odpadovým společnostem napřímo, mohou tím pomocí obci lépe plnit cíle odděleného soustřeďovaní recyklovatelných složek komunálního odpadu. Současně pak díky tomuto většímu množství odpadu může obec využít úspor z rozsahu a získat od odpadových společností, které pro obec zajišťují nakládání s komunálním odpadem, lepší cenu, z čehož budou profitovat též obyvatelé obce.

Motivací pro místní podnikatele k zapojení do obecního systému může být například nižší administrativní zátěž. Pokud totiž právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nemusí pro takto předaný odpad vést průběžnou evidenci odpadů, ani pro tento odpad nemusí plnit ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards