Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak má vypadat místo soustřeďování komunálních odpadů v obci

| autor: Hana Tomášková0

sběrné místo Plzen 200716_Radcice_sberny_dvur_3-2
zdroj: Ilustrační foto/ Sběrné místo Plzeň

Dostali jsme do Poradny další dotaz týkající se tzv. sběrného místa. Existuje nařízení, které by definovalo, jaké požadavky musí splnit pozemek, aby mohl být využit pro potřeby sběrného místa? Je překážkou, když se na pozemku nachází studna?

Odpověď přináší Lucie Ješátková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí:

Předpokládáme, že jde o místo soustřeďování komunálních odpadů v obci. Pojem sběrné místo předpisy v odpadovém hospodářství nepoužívají.
Pro místo soustřeďování komunálních odpadů se uplatní obecné požadavky na soustřeďování odpadu podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Nejdůležitější je v tomto ohledu § 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:
§ 5
Technické podmínky soustřeďování odpadu
(1) Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které
a) jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,
b) splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými vlastnostmi jako mají odpady, pro které jsou určeny,
c) jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů,
d) svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro jednorázové použití, i při jejich čištění a desinfekci,
e) svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo zápachem a zároveň chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením a
f) jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární bezpečnost, dostupnost a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.
(2) Prostředky pro soustřeďování komunálního odpadu splňují požadavky podle odstavce 1, pokud odpovídají příslušným technickým normám ČSN EN 840 Pojízdné kontejnery pro odpad a recyklaci a ČSN EN 13071 Stacionární kontejnery na odpad.
(3) Odpady mohou být soustřeďovány mimo soustřeďovací prostředky, pokud plocha, na které jsou soustředěny, zajišťuje v nejvyšší míře splnění požadavků odstavce 1 písm. a) a b) a d) až f). Toto místo je ohraničeno a označeno tak, aby bylo zřejmé, že věci zde umístěné jsou odpadem včetně označení kódu a názvu druhu odpadu.
(4) V případě soustřeďování sedimentů v místě vzniku odpadu se do vzdálenosti 100 m od hrany vodní plochy za místo vzniku odpadu považují pozemky koryta vodního toku, vodní nádrže, vodní plochy, kde byly vytěženy, a pozemky s těmito pozemky bezprostředně sousedící.

Z hlediska předpisů v oblasti životního prostředí žádné omezení pro typ pozemku podle katastru nemovitostí nevyplývá.
Co se týká specificky budování místa soustřeďování komunálních odpadů v blízkosti studní, z obecného hlediska stanovuje minimální odstup § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., která je prováděcím předpisem stavebního zákona, což se ale týká zejména umisťování nových studní.
Z pohledu zákona o vodách je nutné vycházet zejména z toho, zda má zdroj (studna) stanovena ochranné pásmo vodního zdroje, kdy v rozhodnutí či opatření obecné povahy je stanoven výčet činností či typu staveb, které zde nesmí být umístěny, jinak platí obecně, že každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek vodního zákona.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ